Autor
Kategorie:
Ekonomika

Restrukturalizace majetku obcí a finanční audit? Určitě ano!

Zůstatky na účtech obcí a finanční kondice jsou vázány na objem majetku, který územní samosprávné celky mají. Vlastnictví většího objemu majetku nemusí automaticky znamenat také vyšší bonitu. Struktura - a zejména stav majetku obcí jsou zásadní. Majetek, především nemovitosti typu staveb, výrazně ovlivňuje hospodaření obce.

Proto pokud chce obec udržet své finance zdravé, měla by provést restrukturalizaci majetku, a to hlavně podle těchto kritérií:

jak majetek slouží občanům;

kolik peněz majetek vyžaduje, zejména:

– co stojí jeho běžný provoz,

– kolik prostředků vyžaduje na odpisy;

v jakém stavu se majetek nachází;


jaký je trend ve využívání majetku (bude majetek využíván více, či méně?, tedy otázka budoucnosti);

jaké jsou ceny poskytovaných služeb (tedy náklady pro obec a zákazníka) – jsou tyto ceny konkurenceschopné;

lze provést nějaké racionalizace, které?

»Více majetku znamená i vyšší zodpovědnost, vyšší výdaje a nutnost lepšího plánování financí a správy majetku,« upozorňuje Květoslava Botková, senior manažer pro veřejný sektor Komerční banky. Vyšší příjem může být vykoupen vysokými výdaji. Proto ani obec s vysokými příjmy nemusí mít dost peněz na uskutečnění svých cílů a může se dostat do značných finančních problémů. Zejména v posledních letech se ukazuje, že obce disponují příliš rozsáhlým majetkem, než který si mohou dovolit dlouhodobě provozovat. Majetek, hlavně velkých měst, bývá spravován nepřehledně, chaoticky a bez koncepčního přístupu. Tedy aniž by si obec určila, který majetek bude využívat k poskytování svých služeb do budoucna a do jehož modernizace bude investovat – a kterého majetku se naopak zbaví.

V případě správy majetku obcí se vyplácí kombinace:

dobře hospodařím;

analyzuji na základě informací a určuji trendy;

zodpovědně plánuji.

Velký objem majetku obec výrazně oslabuje. Úspěch a větší potenciál v obnově a rozvoji a větší finanční sílu vykazují obce, které s malým objemem majetku dokážou občanům poskytnout mnoho kvalitních služeb. Méně majetku a kvalitní žádané služby, to je správná cesta v hospodaření s majetkem pro celou veřejnou správu zatíženou velkým objemem v minulosti budovaného majetku, který se dostal do špatného stavu. Obce se musí smířit i s tím, že většina jejich majetku není vhodná pro obchodování či ručení, ať už jde o budovy škol nebo domovů důchodců, komunikace či o veřejné osvětlení, parky atd.

Zásadou č. 1 dobré péče o majetek je plánování. Plánování by mělo začít přehledem o majetku, dále plánem využití majetku ve vazbě na strategický plán a finance. V rozpočtu a rozpočtových výhledech by měl vždy zůstat prostor pro zdroje alokované na obnovu a opravy majetku a mělo by docházet ke kumulaci prostředků na odpisy. Sice ani poté není úspěch zaručen, ale výrazně vzroste šance na jeho dosažení.

Mnoho laiků se domnívá, že když je doba nejistá, je plánování k ničemu. Opak je pravdou. Čím nejistější je doba, tím je plánování důležitější. Plány je však třeba upravovat, pravidelně aktualizovat a dále s nimi pracovat. Už rok starý plán je starý. Musíme totiž odlišit dlouhodobé strategické plánování od krátkodobého.

Potřeba stabilizace financí obcí nabývá na významu. Finanční plány patří k těm, které velmi brzy podléhají nutnosti aktualizace. Můžeme dát pouze doporučení, aby je obce alespoň jednou ročně aktualizovaly a doplňovaly. Rozpočtové výhledy by měly zohledňovat specifika obce a její záměry a měly by také podat vedení obce informace o trendech a navrhnout doporučení.

Podle posledních informací z makroekonomiky dochází k nebezpečným situacím, kdy si obce pořizují nový nákladný majetek, který je náročný na provoz a obnovu. Přitom obce zcela zapomínají na nutnost alokovat z rozpočtu na daný rok odpisy a tyto prostředky kumulovat na obnovu majetku a jeho údržbu. Trend, že obce sice finančně slábnou, ale pořizují si další nový majetek, je nepřehlédnutelný.

Mít více majetku neznamená být bohatší. Vzhledem k pokračující stagnaci ekonomiky je daleko rozumnější udržovat si dobrou finanční kondici. Co to znamená? Není třeba hned aplikovat složité ekonomické rovnice a indikátory. Stačí použít selský rozum:

z pravidelných běžných příjmů by mělo obci zbýt po úhradě běžných výdajů alespoň 10 %, ideálně jedna třetina;

své dluhy by obec měla být schopna naprosto v pohodě a s rezervou splatit do 10 let (kdyby chtěla);

trendy financí obce by měly být pozitivní nebo stabilní.

Mnoho zastupitelstev po svých předchůdcích převzalo velmi dobré finance obce a ta se aktuálně nadále nachází v dobré finanční situaci. Některá z těchto zastupitelstev si však neuvědomují, že trend, jímž vedou finance obce, je negativní. Komerční banka disponuje značnými zkušenostmi a vyspělým know-how s analyzováním skutečného trendu vývoje včetně prognózy. Tyto interní analýzy jsou zaměřeny na udržitelnost stability rozpočtu při splácení dlouhodobých závazků obce. Na tomto základě jsou postaveny odborné konzultace, které poskytují v rámci standardních obchodních vztahů regionální specialisté útvaru KB EU POINT Komerční banky.

Rozumné obce provedou finanční analýzu (audit) a přijmou stabilizační finanční strategie, kdy si nastaví parametry své finanční kondice, pod niž nepůjdou. Restrukturalizují svůj majetek tak, aby jim zůstala jen ta jeho část, která slouží lidem, a to adekvátně k faktu, co tento majetek obec stojí. Zaujmou zodpovědný přístup k dosavadnímu majetku tak, aby infrastruktura obce byla moderní a majetek nechátral – a teprve potom případně uvažují o nových stavbách a projektech rozvoje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *