Rezignace předsedy finančního výboru

Předseda finančního výboru nám sdělil, že chce rezignovat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Má být rezignace písemná, nebo stačí ústní přímo na zasedání? Je třeba učiněnou rezignaci schvalovat, nebo zastupitelstvo jen vezme tuto informaci na vědomí? Rezignace platí k datu, kdy ji oznámí...

Předseda finančního výboru nám sdělil, že chce rezignovat na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. Má být rezignace písemná, nebo stačí ústní přímo na zasedání? Je třeba učiněnou rezignaci schvalovat, nebo zastupitelstvo jen vezme tuto informaci na vědomí? Rezignace platí k datu, kdy ji oznámí na zasedání? Ihned na tomto zasedání bychom chtěli zvolit nového předsedu, neboť výbor se skládá pouze ze 3 členů včetně předsedy. Je to možné? Může být předsedou nebo členem finančního výboru zvolen ne-uvolněný místostarosta obce, nebo předseda/člen jiného výboru?

Zákonem o obcích je stanoven způsob ustanovování členů výborů zastupitelstva obce (dále jen zastupitelstvo) včetně určitých omezujících podmínek pro členství/předsednictví ve výboru; pravidla pro rezignaci na funkci předsedy/člena výboru zastupitelstva však zákon o obcích, ani žádný jiný právní předpis nestanoví.

Rezignaci tak není třeba podávat písemně, ústní rezignace přímo na zasedání zastupitelstva obce zcela dostačuje. Při oznamování rezignace na funkci předsedy výboru by měl dotyčný člen zastupitelstva uvést, zda rezignuje s okamžitou platností, nebo ke kterému jinému datu (ke konci měsíce apod). Podanou (oznámenou) rezignaci zastupitelstvo pouze vezme na vědomí, a to včetně dne, od kterého je rezignace účinná.

Ihned po oznámení rezignace je možné, aby zastupitelstvo volilo nového předsedu výboru – účinnost volby záleží na tom, ke kterému datu dosavadní předseda rezignoval. S ohledem na skutečnost, že finanční výbor je povinně zřizovaným výborem zastupitelstva a že v tomto případě je výbor zřízen pouze s minimálním zákonem stanoveným počtem členů (3), lze jedině doporučit, aby volba nového předsedy proběhla bezodkladně a aby tak nebyla narušena činnost výboru (předseda svolává jednání výboru, podepisuje přijatá usnesení výboru).

Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 zákona o obcích).

To znamená, že místostarosta, byť ne-uvolněný pro výkon funkce, předsedou ani »řadovým« členem finančního výboru být nemůže. Ve vztahu k souběhu výkonu funkce předsedy/člena výboru finančního a jiného výboru zastupitelstva zákon žádné omezení nezná, tzn. lze tyto funkce vykonávat současně. Při volbě nového předsedy finančního výboru je třeba dále pamatovat na to, že podle § 117 odst. 4 zákona o obcích musí být předsedou výboru člen zastupitelstva obce.

Závěrem doplňuji, že pokud člen zastupitelstva pobíral na základě rozhodnutí zastupitelstva měsíční odměnu za výkon této funkce, podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, pak mu tato odměna nenáleží ode dne následujícího po dni, kdy se funkce vzdal.

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Komentáře ke článku 1

  • Daniela Seidlová

    Dobrý den, rozumím tomu tedy dobře, zastupitelstvo odvolalo předsedu osadního výboru k 10.5.2017 na základě jeho žádosti., odměna za měsíc květen mu tedy náleží v poměrné části za 10 dní, tedy např. 1500 (odměna za celý měsíc) : 31 dní (květen) x 10 dní (výkon funkce v daném měsíci) Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *