Rodná čísla v dražebních listinách

Je možné z hlediska zákona na ochranu osobních údajů uvádět rodná čísla v dražebních listinách u veřejných dražeb obecního majetku? Používání rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 13 odst. 9 tohoto...

Je možné z hlediska zákona na ochranu osobních údajů uvádět rodná čísla v dražebních listinách u veřejných dražeb obecního majetku?

Používání rodných čísel upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 13 odst. 9 tohoto zákona je jediným oprávněným užívat nebo rozhodovat o využívání rodného čísla pouze fyzická osoba, jíž bylo rodné číslo přiděleno, nebo její zákonný zástupce. Další využívání rodného čísla řeší ust. § 13c tohoto zákona.

Podle něj lze rodné číslo využívat pouze:

jde-li o činnost ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu vedení Centrální evidence závětí,

stanoví-li tak zvláštní zákon,

se souhlasem osoby, jíž bylo rodné číslo přiděleno, nebo jejího zákonného zástupce.

První možnost se na dražebníka nevztahuje, neboť nevystupuje v pozici žádného z výše uvedených orgánů státní správy. Aby bylo možné posoudit druhou možnost, je třeba provést analýzu ust. § 11 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad). Podle ust. § 11 zákona o veřejných dražbách je dražebník povinen označovat osoby způsobem vylučujícím záměnu. Tuto povinnost však lze podle názoru Úřadu splnit i jiným způsobem než označením osoby jejím rodným číslem. Podle stanoviska Úřadu plně postačuje pro označení osoby způsobem vylučujícím záměnu uvést jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Protože zákon o veřejných dražbách výslovně nestanoví povinnost označovat osoby jejich rodným číslem, nelze ho zařadit mezi zvláštní zákony. Zároveň je předpoklad, že dražebníci nemají písemný souhlas osob, jichž se dražba dotýká a jsou uvedeny v těchto listinách, s použitím jejich rodného čísla, tudíž ani zde nebude naplněn důvod pro používání rodných čísel.

Podle názoru Úřadu je užívání rodného čísla při označování osob při dražbách podle zákona o veřejných dražbách v rozporu se zákonem o evidenci obyvatel, resp. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s dražebními listinami je třeba specifikovat, kterých se používání rodných čísel týká. Jedná se zejména o ty listiny, které musí být zveřejněny ve veřejně přístupném systému na centrální adrese, tedy zejména dražební vyhlášku a protokol o provedené dražbě. Za případná pochybení související se zveřejňováním rodných čísel nese odpovědnost ten, kdo rodná čísla zveřejní. V tomto případě tedy Česká pošta, která je provozovatelem centrální adresy. Dražebník se tak dle názoru Úřadu v případě, že v listinách budou rodná čísla uvedena, vystavuje riziku, že mu pracovníci centrální adresy odmítnou tyto listiny zveřejnit.

V ostatních listinách, které dražebník nikde nezveřejňuje, je možné rodné číslo uvést. Jde o čestné prohlášení účastníka dražby, které zároveň se Seznamem účastníků zůstává u dražebníka ve spisu dražby. Sporný z pohledu uvedení rodného čísla se jeví nabývací titul Potvrzení o nabytí vlastnictví, který vyhotovuje dražebník a zároveň jeden stejnopis zasílá na příslušné katastrální pracoviště s žádostí o zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Zatím bohužel nedošlo u této listiny k vyjasnění použití rodného čísla u vydražitele jako nového vlastníka předmětu dražby mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Pro zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí totiž katastrální pracoviště požaduje jeho identifikaci rodným číslem.

Ing. ZDEŇKA NIKLASOVÁ

ředitelka odboru veřejných dražeb Ministerstvo pro místní rozvoj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *