Rok 2013: Poslední výzvy, ale i včasná příprava na léta 2014+

Jisté je to, že s obcemi a městy se jako s oprávněnými příjemci dotací z evropských fondů počítá i v programovacím období 2014-2020. Kromě včasné přípravy se však mohou ještě zapojit i do závěrečných výzev v období, které pozvolna končí.

Základní stavební kámen pro čerpání tzv. evropských peněz v období 2014-2020 nese název Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období – Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce. Je z dílny Ministerstva pro místní rozvoj a vláda jej schválila loni v listopadu. Svým usnesením č. 867/2012 také uložila MMR, aby do 31. května zpracovalo prvotní návrh Dohody o partnerství ve spolupráci s dotčenými resorty.


OBCE A MĚSTA – KLÍČOVÍ HRÁČI

Kromě Pracovní skupiny pro Dohodu, jejíž řídicí výbor se sešel 10. ledna, vznikají různé platformy, jejichž prostřednictvím jsou do přípravy Dohody o partnerství a programů zapojeni i regionální aktéři, hospodářští a sociální partneři, neziskový sektor aj.

Dohoda bude obsahovat následující návrh vymezení operačních programů (OP) pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond:

cíl »Investice pro růst a zaměstnanost«: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (řízený MPO); OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT), OP Zaměstnanost (MPSV), OP Doprava (MD), OP Životní prostředí (MŽP), Integrovaný regionální OP (MMR), OP Praha – pól růstu ČR (Magistrát HMP), OP Technická pomoc (MMR);

cíl »Evropská územní spolupráce«: šest OP přeshraniční spolupráce, OP nadnárodní spolupráce Central Europe a OP meziregionální spolupráce (koordinované na naší straně MMR).

Pro intervence Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pak Program rozvoje venkova a pro Evropský námořní a rybářský fond Program Rybářství (MZe).

Lze očekávat vyhlašování nových výzev už počátkem roku 2014? »Odhadovat načasování prvních výzev je předčasné,« odpověděl na dotaz Moderní obce Marek Ženkl z Odboru komunikace MMR. »Čeká nás teprve neoficiální vyjednávání s Evropskou komisí. Oficiální vyjednávání nad návrhy Dohody o partnerství a programů začne až po schválení sady nařízení z její strany, což nebude dříve než v létě 2013.«

Bude nové programové období znamenat nějaké zásadní změny pro žadatele, zejména z řad měst a obcí? »Města i obce zůstanou i nadále významnými příjemci podpory ve všech připravovaných programech,« informoval Marek Ženkl s tím, že v programovém období 2014-2020 má být v souladu se směřováním Evropské komise ve větší míře uplatňována územní dimenze podpory.

Jejím smyslem je, aby programy nebyly koncipovány pouze s plošným zaměřením, ale aby zohledňovaly též specifické územní problémy, potřeby, regionální rozdíly i potenciál území. »Při naplňování územní dimenze v programech budou hrát aktéři na krajské, městské a obecní úrovni nezanedbatelnou roli,« ujistil Marek Ženkl.

»STARÉ« OP V ROCE 2013

Současné programovací období sice pozvolna finišuje, ale některé z posledních vyhlašovaných výzev z operačních programů se budou týkat také obcí a měst. Co se chystá např. v Programu rozvoje venkova (PRV), OP Životní prostředí, Integrovaném operačním programu (IOP) nebo OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)?

PRV: Poslední dvě plánované výzvy se obcí a měst týkat nebudou, s výjimkou opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie prostřednictvím Místních akčních skupin. Aktuální plán výzev je k dispozici na www.szif.cz a http://eagri.cz. Novinkou, o níž se ještě diskutuje, je zavedení zásobníku projektů od 18. kola.

OP ŽP: Harmonogram výzev má být znám na přelomu ledna a února. Podle informací ze Státního fondu pro životní prostředí se očekává vyhlašování výzev ve všech osách s výjimkou první.

IOP: Počátkem ledna skončila výzva v oblasti intervence 5.3 (na podporu tvorby a aktualizace územních plánů) a tím je alokace vyčerpána. V oblasti 5.2 (zlepšení prostředí v problémových sídlištích) běží kontinuální výzva od roku 2009 a podle informací z Centra pro regionální rozvoj v ní ještě pár set milionů zbývá.

OP LZZ: V prvním čtvrtletí 2013 se očekává vyhlášení výzev v prioritních osách 3 a 5. V ose 3 se zvažuje i navýšení prostředků v průběžné výzvě č. 55 (sociální integrace příslušníků vyloučených romských lokalit). V ose 4 analyzuje nyní Ministerstvo vnitra absorpční kapacitu a potřeby oprávněných žadatelů, plán výzev není tedy znám.

 

Očima poradců: S čím obcím nejčastěji radí a co říkají pravidlům a podmínkám dotačních programů?

Michaela Škrobánková, ředitelka, Hranická rozvojová agentura, z.s.

Za příklad si vyberu Program rozvoje venkova (PRV). Nejčastější oblastí zájmu je veřejná infrastruktura (veřejná prostranství, hřiště, kulturní domy, knihovny, komunikace). Obce se na nás obracejí jak se samotnou žádostí (vyplnění formuláře), ale v poslední době především se zajištěním výběrového řízení na dodavatele akce či kompletní administrací již schválené žádosti. Tzn. výběrové řízení, žádost o platbu, monitorovací zpráva. Za žadatele vyřizujeme komunikaci s poskytovatelem dotace (SZIF), což pro ně bývá většinou ten největší problém. Jednoduše požadavkům ze strany SZIF nerozumí. Většinou jsme též přítomni při kontrolách na místě.

Samotná pravidla se zdají být nastavena jasně a srozumitelně pro ty, kteří se s PRV setkávají poprvé. Ovšem narazili jsme již několikrát na věci, jež nám ani pracovníci SZIF nedokázali objasnit a říci, jak postupovat. Velká část pravidel je velmi obecná. Problém je i v preferenčních kritériích, podle nichž si může žadatel předem spočítat bodové hodnocení projektu. To může být samozřejmě velmi subjektivní pohled. Ale i když se snažíme být sebevíce objektivní a bodové hodnocení vychází velmi dobře, úspěšnost projektů v programu je poměrně nízká. Lze říci, že hodnocení projektů je neprůhledné a mnohdy nejednoznačné. Ráda bych zmínila i sankce za nedodržení podmínek PRV. Jde snad o jediný dotační titul, kde příjemci hrozí nejen krácení, či odebrání dotace, ale i sankce, která může být různě vysoká podle míry porušení/nedodržení podmínek uvedených v pravidlech.

Mgr. David Dvořák, LL.M., partner MT Legal

S ohledem na zaměření naší advokátní kanceláře jde jednoznačně o poradenství v oblasti zadávacích a výběrových řízení, ať už podle zákona o veřejných zakázkách, nebo dotačních pravidel u subjektů, které tomuto zákonu nepodléhají. Vzhledem k dynamickému vývoji zadávání veřejných zakázek v posledních letech je zejména pro menší obce bez specializovaného aparátu často problematické dostát všem povinnostem, což bývá i častým důvodem pro krácení či odebrání dotace. K tomu přispívá i povinnost dodržet další požadavky vyplývající z pravidel příslušného programu. Z poslední doby mohu uvést administraci zadávacího řízení pro město v Plzeňském kraji, na rekonstrukci a dostavbu kanalizace, kofinancované z OP Životní prostředí, a související řízení na zajištění TDI.

Pravidla poskytovatelů dotace často obsahují nejasnosti. Jedním z důvodů je fakt, že se snaží řešit určité problémové situace, které obecná legislativa neřeší, ale toto »záplatování« není vždy vhodné pro všechny druhy podporovaných projektů. Příkladem v už zmíněném OP ŽP budiž otázka omezení přípustného rozsahu subdodávek u stavebních zakázek. Podle mých informací bylo omezení vloženo do pravidel s cílem zabránit »přeprodávání« zakázek např. právě u projektů v oblasti vodohospodářství. Bohužel omezení se vztahují i na projekty technologického charakteru, u nichž je využití složitých dodavatelských uskupení pravidlem a dodržení omezení naopak problematické či nemožné. Ne vždy také pravidla reagují dostatečně rychle na novelizace zákona. K výkladovým nejasnostem přispívá i to, že zatímco výklad zákona o VZ je podpořen obsáhlou rozhodovací praxí ÚOHS a soudů, odbornými komentáři a literaturou, v případě těchto pravidel taková podpora chybí. Na druhou stranu velmi oceňuji pomoc vedení Státního fondu životního prostředí i jednotlivých úředníků.

Nejvíce dotací na rozvoj obcí přiteklo v posledních letech z evropských fondů. (Na snímku rekonstruovaný objekt předzámčí v Třebíči.)

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *