Rok 2015: Další změny daňových zákonů

Vybrané legislativní změny a aktuální výklad v daňové oblasti. Které předpokládané změny přinese rok 2015? DANĚ Z PŘÍJMŮ Dne 6. listopadu 2014 prezident Miloš Zeman podepsal zásadní novelu zákona o daních z příjmů, která v době přípravy článku již jen čekala na vyhlášení ve Sbírce zákonů. V oblasti...

Vybrané legislativní změny a aktuální výklad v daňové oblasti. Které předpokládané změny přinese rok 2015?

DANĚ Z PŘÍJMŮ

Dne 6. listopadu 2014 prezident Miloš Zeman podepsal zásadní novelu zákona o daních z příjmů, která v době přípravy článku již jen čekala na vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V oblasti daně z příjmů fyzických osob přicházejí například následující změny:

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

– V současnosti činí daňové zvýhodnění na vyživované dítě částku 13 404 Kč ročně, tedy 1117 Kč měsíčně. Novela zavádí navýšení měsíční částky daňového zvýhodnění o 200 Kč (tj. 2400 Kč ročně) na druhé dítě.

– Na třetí a další dítě se daňové zvýhodnění navyšuje o další stokorunu měsíčně (tj. 1417 Kč, resp. 3600 Kč ročně).

Uplatnění základní slevy na dani na poplatníka pro pracující důchodce

– V nedávné minulosti velmi diskutované téma, kdy tuto slevu mohou na základě nálezu Ústavního soudu opět uplatnit i osoby požívající starobní důchod i za zdaňovací období 2014.

Autorské honoráře

– Návrh vrací zdanění před rok 2014, kdy se používala srážková daň do výše vyplacených honorářů 7000 Kč za měsíc bez možnosti si tuto daň započítat do vlastního daňového přiznání. Od roku 2015 se srážková daň bude aplikovat do výše 10 000 Kč a tuto daň nelze započíst do daňového přiznání.

Životní pojištění

– Někteří zaměstnavatelé využívali příspěvky na soukromé životní pojištění k daňové optimalizaci odvodů za zaměstnance. Soukromé životní pojištění obsahuje zpravidla i složku vztahující se k investování. Podmínky pro výplatu této složky nastávají dříve než u složky klasického životního pojištění. Napříště tak budou osvobozeným příjmem u zaměstnanců pouze příspěvky zaměstnavatele, které se budou hradit na soukromé životní pojištění mimo složku určenou k investování.

– Jako odčitatelnou položku od základu daně nebude možno použít u fyzické osoby zaplacené částky na soukromé životní pojištění, které je určeno k investování.

Zdanění bezúplatných příjmů

– Zrušení vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob, jde-li o příjmy ze závislé činnosti – např. bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny jen u jistiny do 300 tis. Kč, výprosy a výpůjčky poskytnuté zaměstnancům daňově zvýhodněny nebudou.

– Bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček již nebudou vyjmuty z předmětu daně z příjmů fyzických osob, resp. právnických osob, ale budou osvobozeny, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč.

Ze změn zákona týkajících se daně z příjmů právnických osob zmiňujeme ustanovení § 24 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmů. Novela zákona o daních z příjmů přináší podstatnou změnu, kdy zákonodárce omezuje uplatnění tohoto ustanovení pouze na případy, kdy nedaňové výdaje jsou zcela nebo zčásti určené k přeúčtování jiným subjektům. Dle důvodové zprávy je cílem této změny návrat k původní myšlence, kdy ustanovení mělo být aplikováno pouze na případy »přefakturace«.

V zásadě to znamená, že pokud poplatník vynaloží nedaňový výdaj (např. výdaj na reprezentaci), který však bude proplacen jiným subjektem, jedná se o výdaj na zajištění a udržení příjmů. Podle důvodové zprávy přitom není podstatné, zda byl tento náklad poplatníkovi proplacen, ale postačující podmínkou bude existence práva na proplacení. Existenci práva na proplacení bude nutno v případě pochybností ze strany správce daně doložit, nejspíš dohodou mezi daňovými subjekty, popř. ustálenými obchodními zvyklostmi.

Ustanovení potom nebude možné aplikovat v těch případech, kdy by došlo k dvojímu uplatnění výdaje, případně pokud má výdaj zvláštní daňový režim. Explicitně jsou ve zprávě vyjmenovány zejména tyto výjimky:

rezervy

opravné položky

nabývací ceny podílů

pohledávky

výdaje na pohonné hmoty v případě paušálů na pohonné hmoty

odpisy

finanční leasing

oceňovací rozdíl

Přestože bylo cílem zákonodárce zúžit původně obecně vymezené ustanovení, není zatím jasné, jak bude v praxi interpretováno. V této souvislosti upozorňujeme především na problematické návaznosti na téměř zrcadlového ustanovení § 23 odst. 4 písm. e), které naopak umožňuje vyloučit z daňových výnosů ty, které souvisí s nedaňovými náklady neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích. Novelizované znění § 23 odst. 4 písm. e) však nově hovoří o možnosti nezahrnovat do základu daně i ty výnosy, pokud souvisejí s nedaňovými náklady neuznanými ve stejném zdaňovacím období (tedy nejen tedy v předchozích zdaňovacích obdobích).

Otázkou rovněž zůstává, jak se novelizovaná ustanovení projeví v možnosti poplatníka uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s reprezentací.

Výše uvedené změny jsou spíše reprezentativní, neboť novela je velmi rozsáhlá. Pro představu čtenáře jde o zhruba 300 změn jednotlivých ustanovení zákona a přechodných ustanovení k nim. Dále novelizuje dalších 17 zákonů, včetně rozsáhlé změny daňového řádu. Reaguje kromě jiného na zákon 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa.

Jednotné inkasní místo v plánované podobě nebude (projekt se ruší), dlouho avizované osvobození podílů na zisku s.r.o. a dividend od daně z příjmů se zrušuje.

Novelizace daňového řádu souvisí zejména s prioritou vlády v oblasti boje proti daňovým únikům.

ZMĚNAMI NEZŮSTALA NEDOTČENA ANI DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Mini One Stop Shop. Od 1. ledna 2015 je podle čl. 58 směrnice místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (místo bydliště apod.), a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Proti stavu účinnému do 31. prosince 2014 tedy dochází k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě – v těchto případech se do 31. prosince 2014 uplatňuje obecné pravidlo (§ 9 odst. 2 ZDPH) a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby.

Příkladem může být plátce se sídlem v ČR, který na svých internetových stránkách prodává on-line noviny a časopisy, konečnými zákazníky jsou i občané usazení mimo ČR, např. na Slovensku.

Od 1. ledna 2015 by služba pro zákazníky ze Slovenska měla být fakturována s platnou sazbou DPH na Slovensku (nyní například 20 %). Daň musím přiznat a odvést na Slovensku.

Aby se na Slovensku nemusely vyřizovat všechny formality s tím spojené, je možnost zaregistrovat se k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v ČR, a to přes daňový portál Finanční správy ČR. Finanční správě se poté bude každé čtvrtletí elektronicky podávat daňové přiznání a platit daň spojená s poskytnutím této elektronické služby. O zbytek, tedy o přeposlání daňového přiznání a daně, se postará Finanční správa ČR.

Sazbová novela. Tato novela zavádí druhou sníženou sazbu DPH, a to ve výši 10 %. Vztahuje se na léky, knihy a dětskou výživu (NE na dětské pleny). K věcné změně došlo u léků a pozměňovacím návrhem je tato druhá snížená sazba rozšířena i na veterinární léky. Stejná sazba je tedy pro léky pro humánní lékařské i veterinární účely.

Dále se touto novelou ruší ustanovení o jednotné sazbě DPH ve výši 17,5 %.

Velká novela. Tato novela se zabývá zejména rozšířením systému přenesené daňové povinnosti – tzv. tuzemský reverse charge systém. Zavádí se přechodné použití tohoto systému – režim rychlé reakce. V příloze k zákonu budou obsaženy položky zboží a služeb, u kterých lze tento režim použít.

Mění se také pravidla pro dodání a nájem nemovitých věcí.

Limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty zůstává ve výši 1 mil. Kč.

Daň z nemovitých věcí. Cílem navrhovaných změn je provedení některých věcných upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. S ohledem na specifika nového pojetí nemovitých věcí v občanském zákoníku se navrhuje vymezit jednoznačněji předmět daně, dále upřesnit některé podmínky pro aplikaci ustanovení o osvobození od daně z nemovitých věcí, upravit některé procesní postupy a sjednotit v zákoně použitou terminologii s daňovým řádem.

Rozpočtové určení daní. Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č. 186/ /2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Účinnost této vyhlášky nastala 1. září 2014.

Ing. MILAN MAREŠ

daňový poradce, Rödl & Partner

Novela zákona o daních z příjmů přináší zhruba 300 změn jednotlivých ustanovení zákona a přechodných ustanovení k nim. Dále novelizuje dalších 17 zákonů, včetně rozsáhlé změny daňového řádu. Reaguje i na zákon č. 458/2011 Sb., o zřízení jednoho inkasního místa. To v plánované podobě nebude (projekt se ruší), dlouho avizované osvobození podílů na zisku s. r. o. a dividend od daně z příjmů se zrušuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *