Kategorie:
Různé

Rozhodování o věcných břemenech po 1. 1. 2014

Který obecní orgán bude po 1. lednu 2014 příslušný k rozhodování o zřízení věcného břemene k pozemku, a to ať již by měla být obec oprávněná z věcného břemene nebo pokud by mělo být břemeno zřízeno k tíži obce. Dnes platný zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), orgán obce, příslušný k...

Který obecní orgán bude po 1. lednu 2014 příslušný k rozhodování o zřízení věcného břemene k pozemku, a to ať již by měla být obec oprávněná z věcného břemene nebo pokud by mělo být břemeno zřízeno k tíži obce.

Dnes platný zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), orgán obce, příslušný k rozhodování o věcných břemenech, výslovně nestanoví. Toto rozhodování proto náleží do tzv. nevyhrazené pravomoci rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, lhostejno, zda bude obec na straně oprávněného z věcného břemene nebo na straně osoby povinné. Ani novela zákona o obcích, přijímaná v souvislosti s novým občanským zákoníkem (srov. sněmovní tisk č. 930 VI. volebního období Poslanecké sněmovny) nepočítá s úpravou zákona o obcích výslovným stanovením příslušnosti k rozhodování o věcných břemenech (služebnostech). Odpověď na položenou otázku je proto nutné hledat především v ustanoveních nového občanského zákoníku.


Tento zákon v § 498 vymezuje (proti dnes platnému občanskému zákoníku šířeji) pojem nemovité věci, za kterou považuje pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Mezi věcná práva náležejí mj. též věcná břemena, upravená v § 1257 až 1308 (srov. systematické zařazení této právní úpravy). Proto má-li být věcné břemeno zřízeno k pozemku ve prospěch jiného pozemku (§ 1257 odst. 2) nebo má-li být věcné břemeno zřízeno ve prospěch určité osoby k tíži nemovité věci (§ 1257 odst. 1), bude mít toto právo povahu věci nemovité.

Podle § 85 písm. a) zákona o obcích rozhoduje zastupitelstvo obce o nabytí a převodu nemovitých věcí. Z hlediska nového občanského zákoníku to znamená, že má-li být věcné břemeno (typicky služebnost) zřízeno k nemovitosti ve prospěch obce, tedy má-li obec ve svůj prospěch nabýt oprávnění ze služebnosti (lhostejno, zda půjde o služebnost ve prospěch obce jakožto právnické osoby nebo o služebnost ve prospěch konkrétního obecního pozemku), bude k rozhodnutí o uzavření takové smlouvy nově příslušné oproti stávajícímu stavu zastupitelstvo obce, neboť svou povahou jde o »nabytí nemovité věci« ve smyslu § 85 písm. a) zákona o obcích. Naopak jestliže by obec sama hodlala zatížit svou nemovitost služebností, jednalo by se sice svou podstatou o dispozici nemovitou věcí, nikoli však o nabytí obcí ani o převod ve smyslu § 85 písm. a) zákona o obcích. V případě zřízení služebnosti »k tíži« obce (např. inženýrské sítě umisťované na obecním pozemku) by tedy i nadále byla dána příslušnost rady obce podle § 102 odst. 3 zákona o obcích.

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *