S čím počítat u veřejné podpory ve vodárenství

Otázka veřejné podpory má v rámci oboru vodovodů a kanalizací dopad jak z hlediska výstavby nové infrastruktury, tak z hlediska provozování infrastruktury v oddílném modelu.

Až donedávna byl zastáván názor, že financování výstavby veřejné infrastruktury pravidlům veřejné podpory nepodléhá. Změnu zde ovšem přinesl rozsudek Soudu první instance ve věci T-455/08 Flughafen Leipzig ze dne 24. března 2011, v němž bylo konstatováno, že budoucí ekonomické využití infrastruktury určuje také ekonomický charakter výstavby. Výstavba (včetně výstavby vodovodů a kanalizací) pak tedy představuje ekonomickou aktivitu, a musí proto být posouzena z hlediska veřejné podpory.

Provozování vodovodů a kanalizací je tzv. službou obecného hospodářského zájmu (SGEI), pro niž platí mírnější pravidla veřejné podpory než obecně. Základ právní úpravy zde představuje rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-280/00 Altmark z 24. června 2003 a dále tzv. inovovaný altmarský balíček z 20. prosince 2011.

V rozsudku Altmark byla definována čtyři kritéria, při jejichž splnění nedochází při poskytování služeb třetí osobou k její překompenzaci (poskytnutí nadměrné vyrovnávací platby, a tedy nedovolené veřejné podpoře). Stručně řečeno, podnik musí být (i) pověřen provozováním za jasně definovaných podmínek, (ii) pravidla pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanovena předem a objektivně, (iii) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady na poskytování služby po odečtení příjmů a přičtení přiměřeného zisku a (iv) poskytovatel musí být vybrán v transparentním zadávacím řízení anebo výše nutné kompenzace musí být určena na základě analýzy nákladů.

Pokud tato kritéria splněna nejsou, ale jsou naplněny podmínky tzv. Rozhodnutí SGEI, jde sice o veřejnou podporu, tato podpora je však považována za slučitelnou a není nutno ji notifikovat Evropské komisi. V opačném případě je třeba postupovat podle podmínek tzv. Rámce SGEI a veřejnou podporu notifikovat. Nepřesáhne-li výše podpory v tříletém období částku 500 tis. eur, je podle nařízení Komise č. 360/2012 považována za podporu de minimis, kterou rovněž není třeba notifikovat.

Podrobnější informace lze nalézt na webu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (www.uohs.cz).

DAVID DVOŘÁK

partner MT Legal s. r. o. advokátní kancelář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *