S jakou podporou lze počítat pro energeticky úsporné projekty?

V roce 2012 vstoupila v platnost směrnice 2012/27/EU Evropského parlamentu a rady o energetické účinnosti. Členské státy by měly podle ní učinit taková zákonná opatření, která by zajistila splnění závazku dosáhnout meziročně 1,5% úspor energie prodané koncovým zákazníkům.

Příkladem v tom má jít stát a každoročně renovovat 3 % ploch budov ústřední státní správy. Ke způsobům, jak toho dosáhnout, patří energetické služby se smluvně zaručenou úsporou, známé též jako EPC. Tato metoda využívá budoucí úspory garantované poskytovatelem energetických služeb ke splácení pořizovacích nákladů na úsporná opatření. Členské státy EU mají podle směrnice podporovat rozvoj segmentu energetických služeb a odstranit všechny bariéry bránící jejímu rozvoji ve státním sektoru.

Směrnice se promítla i do nové podoby OP Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 a do novel některých zákonů.

CHYSTÁ SE NOVELA ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Jedním ze směrnicí dotčených zákonů je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v připravované novele zavádí nová ustanovení jako »energetické služby se zaručeným výsledkem« či »smlouva o energetických službách«. Vznikne i registr poskytovatelů energetických služeb. Způsob prokázání kvalifikace, resp. certifikace právnických či fyzických osob poskytujících energetické služby bude potřebné podrobněji rozpracovat.

Naproti tomu náležitosti smlouvy o energetických službách jsou v novele popsány velmi podrobně. Například je stanovena povinnost dodavatele vykazovat po dobu smlouvy dosaženou úsporu a hradit případné ztráty, je-li úspora nižší než garantovaná. Všechny zákonné náležitosti smlouvy jsou v plném souladu s typovou smlouvou o energetických službách, která se v ČR již standardně používá na realizaci projektů EPC. Tato vzorová smlouva, publikovaná na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), je součástí zadávací dokumentace veřejných soutěží na EPC.

KDY BUDOU ŽÁDOSTI O DOTACI ZVÝHODNĚNY

K naplnění cílů směrnice budou využity nové programy na období 2014-2020 podporující úspory energie v budovách hrazené z fondů EU a výnosů z emisních povolenek. Jedním z nejdůležitějších je OPŽP se svou prioritní osou 5: Energetické úspory.

V tomto programu je uveden jeden nenápadný, zato velice důležitý odstavec: »Dotace by měla být poskytována zejména pro opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je i následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat prostřednictvím metody EPC. V rámci dosažení vyšší hospodárnosti budou zvýhodněny projektové žádosti kombinující dotaci OPŽP pro renovaci stavby s využitím metody EPC pro renovaci technologických zařízení.«

Žádosti o dotaci na zateplení budou zvýhodněny, bude-li žadatel paralelně se zateplením renovovat technologická zařízení budovy metodou EPC. Přinese to i další výhody: Využití EPC umožní dokumentovat dosažené úspory. Zkušený poskytovatel energetických služeb umí navrhnout technologické úpravy, aby výsledná kombinace stavebních i technologických opatření byla optimální. Prokazatelnost a dlouhodobost úspor zajistí důsledný energetický management. Ten je součástí všech projektů realizovaných metodou EPC a jeho význam v nich dále poroste, přičemž se bude rozšiřovat o další funkce.

PROJEKT MČ PRAHA 13 INSPIRACÍ

K největším projektům tohoto druhu v minulém programovém období patřil projekt EPC ve 31 základních a mateřských školách městské části Praha 13. Smluvně garantovaná úspora nákladů dosáhne během 10 let celkem 237 mil. Kč, a to díky kombinaci zateplení objektů částečně financovaného z OPŽP a komplexní modernizace topného systému včetně individuální regulace teploty místností metodou EPC.

Společnost ENESA a. s. jako dodavatel projektu převzala celkovou garanci za úspory dosažené jak modernizací technologií vytápění, tak zateplením budov. Na instalaci technologií v rámci projektu poskytla dlouhodobý dodavatelský úvěr ve výši zhruba 150 mil. Kč, který radnice postupně splácí z budoucích a garantovaných úspor. Kombinací modernizace technologického vybavení budov se zateplením při využití prostředků OPŽP dosáhla městská část nejlepšího možného ekonomického výsledku. Očekáváme, že zkušenosti z implementace těchto kombinovaných projektů budou využity při návrhu pravidel čerpání dotací pro právě zahajované programové období 2014-2020.

Když v roce 2007 začínal fungovat OPŽP 2007-2013, zprvu se zdálo, že zájem o EPC v dalších letech značně klesne. To se však nepotvrdilo. Naopak, jakmile vlastníci veřejných budov pochopili, že pro nejlepší výsledek je třeba jít dál než jen za pomoci dotace zateplovat budovy, zájem o EPC vzrostl. Předpokládáme, že v období 2014-2020 bude tento trend dál sílit.

MIROSLAV MARADA

člen představenstva a obchodní ředitel ENESA a. s.

Technologická úsporná opatření ve školách na území městské části Praha 13 zahrnovala nové kotelny s kondenzačními kotly, systémy individuální regulace vytápění, úsporné osvětlení, spořiče pitné vody apod.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV ENESA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *