S nekvalitním větráním hrozí riziko infekčních onemocnění

Příčinou nevhodného vnitřního prostředí v učebnách škol je mnohdy nedostatečné větrání. Největší problémy nastávají zejména v zimním období, kdy bývá přirozené větrání okny zcela potlačeno. Přitom děti ve školách tráví v jedné učebně podstatnou část dne.

I když požadavky na větrání učeben sta- noví závazná vyhláška č. 343/2009 Sb., řešení naráží často na řadu problémů, většinou organizačního nebo finančního charakteru. Podle statistiky školských zařízení (zdroj: ČSÚ) navštěvovalo základní a střední školy v roce 2012/2013 zhruba 1,3 milionu žáků, učeben celkem je přibližně 60 tisíc.

V současné době, kdy je kladen důraz především na energetickou náročnost budov, je vnitřní vzduch v prostorách školských zařízení často nevyhovující. Kvalita vnitřního prostředí je však důležitým faktorem ovlivňujícím nejen pohodu člověka, ale rovněž jeho zdraví. I když úsporná opatření jsou jistě namístě, měla by se provádět tak, aby nedocházelo ke znehodnocení vnitřního prostředí. Lidé tráví přibližně 90 % svého času ve vnitřním prostředí budov.

ZA ÚNAVU MŮŽE ŠPATNÉ VĚTRÁNÍ

Nedostatečný přívod čerstvého vzduchu zvyšuje riziko výskytu krátkodobých a akutních zdravotních problémů, kam se řadí především infekční onemocnění, ale i onemocnění dlouhodobých, někdy s velmi dlouhou latencí. K akutním problémům v nedostatečně větraných prostorech patří především nadměrná únava. I v prostředí bez závažných zdrojů znečišťujících látek nastává vlivem poklesu parciálního tlaku kyslíku a naopak nárůstu koncentrace oxidu uhličitého k útlumu organismu projevujícímu se nepozorností, ospalostí, prodloužením reakčních časů apod. Pokud jsou ve vnitřním prostředí navíc přítomny významné zdroje chemických látek (nějaké jsou přítomny vždy), může být efekt výraznější nebo se může projevit i zdravotními obtížemi, např. alergickými reakcemi na některé látky.

VĚTREJTE I V MÍSTECH S VYSOKÝM ZNEČIŠTĚNÍM VZDUCHU

Po výměně oken bývá přirozené větrání infiltrací potlačeno. Navrhujte okna s výklopným spodním a horním okenním křídlem s možností využít přirozené větrání. Zachovejte stávající (historické) systémy větrání na školách. Nucené větrání se doporučuje použít i v případech, kdy je škola umístěna v místech s vysokým znečištěním nebo v sousedství rušné komunikace. Doporučuje se větrat krátce a plně otevřenými okny.

Pokud je účelem výměny oken úspora energie, pak je řešením nucené větrání se zpětným získáváním tepla. Energie by se měla spořit s rozumem, a ne za každou cenu. Energetický audit musí zohledňovat i požadavky na větrání. Problematiku je třeba řešit kompexně – výměna oken má dopad na vytápění, větrání, osvětlení, bezpečnost a regulaci.

Větrání přináší užitek ihned a vyplácí se i z dlouhodobého hlediska. Špatná kvalita vzduchu zvyšuje náklady na zdravotní péči. Česko má kvůli svému geologickému podloží jednu z nejvyšších koncentrací radonu v ovzduší budov. Ochranou je kvalitní větrání.

O PROBLÉMU S VĚTRÁNÍM BY MĚLI VĚDĚT I ZŘIZOVATELÉ

Odborná sekce OS 01 Klimatizace a větrání při Společnosti pro techniku prostředí se rozhodla vytvořit informační leták »Co víme a nevíme o vnitřním prostředí a větrání škol?«. Účelem letáku je především osvěta s upozorněním na současný neutěšený stav vnitřního prostředí v učebnách. Leták si klade si za cíl oslovit co nejširší skupinu lidí a není zaměřen na konkrétní profesní nebo společenskou skupinu. Projektanti vzduchotechniky snad problematiku dobře chápou, naproti tomu pro laickou veřejnost mohou být uvedené informace zcela nové. Leták nemůže komplexně obsáhnout problematiku větrání škol a ani to není jeho účelem. Chceme, aby o problematice věděli hlavně kompetentní lidé, kteří jsou za provoz školských zařízení odpovědní. Leták najdete na http://www.users.fs.cvut.cz/~zmrhavla/Skoly/Letak.pdf.

VLADIMÍR ZMRHAL

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Víte, že…

Většina běžných nemocí souvisí s nedostatečným větráním?

Instalace nových těsných oken bez zajištění přívodu čerstvého vzduchu má zásadní vliv na vnitřní prostředí učeben?

Pokyny pro větrání škol byly zhruba před 100 lety běžnou záležitostí?

Větrání škol je upraveno právním předpisem?

Energeticky úsporná opatření je nutno realizovat tak, aby nebylo znehodnoceno vnitřní prostředí?

Úspory energie pro větrání mohou být kontraproduktivní vzhledem k nákladům na zdravotní péči?

Nedostatečné větrání může způsobovat zvýšenou koncentraci radonu v budovách?

ZDROJ: VĚTRÁNÍ DO ŠKOL

Typický průběh koncentrace CO2 v učebně základní školy v Praze během jednoho týdne (koncentrace 1000 ppm = 0,1 % obj.) Poznámka: Oxid uhličitý, CO2, je považován za dobrý ukazatel míry znečištění vnitřního vzduchu. Koncentrace CO2 v učebnách během vyučování se nezřídka pohybuje nad hodnotou 1500 ppm, což je limitní koncentrace pro pobytové místnosti. I když CO2 není jedinou znečišťující látkou v daném prostoru, dobře vypovídá o intenzitě větrání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *