Samosprávy a podpora podnikatelských nemovitostí

V procesu zlepšování podnikatelského prostředí v obci, ale i městě nebo kraji, hrají významnou roli kvalitně připravené podnikatelské nemovitosti.

A to nejen pro stávající investory, nýbrž také jako silný argument pro přilákání investic nových. Při přípravě podnikatelské nemovitosti, její následné správě a správné prezentaci potenciálním investorům je třeba zohlednit mnoho faktorů.

CO BY MĚSTA A OBCE URČITĚ NEMĚLY ZANEDBAT

Někdy je podnikatelská nemovitost připravena k okamžitému využití. Jindy je obsazena pouze částečně či není obsazena vůbec. Někdy zase – ve své snaze přivést do obce potřebné investice, stojí samospráva před rozhodnutím vybudovat úplně novou podnikatelskou nemovitost.

V tom posledním případě je nezbytné klást velký důraz na výběr lokality pro umístění podnikatelské nemovitosti a zpracování kvalitního investičního záměru. Ten by měl samosprávě poskytnout jasné vodítko, bude-li budoucí podnikatelská nemovitost úspěšná a ekonomicky výhodná. Při rozhodování o výběru lokality je důležité mít k dispozici všechny dostupné – a hlavně aktuální údaje. Důkladný rozmysl předejde mnoha případným komplikacím v budoucnu. Například až dodatečné vypořádávání majetkoprávních vztahů již v mnoha případech zbrzdilo projekt o několik let a vyžádalo si vyšší investiční náklady.

Důležitá je rovněž znalost možného místního konkurenčního prostředí. Určitě se vyplatí zohlednění, není-li za hranicemi obce nebo města či v širším okolí dostatek jiných volných podnikatelských prostor, jež by mohly při lákání investorů dané obci na jí plánované nemovitosti konkurovat. Ať už lepším napojením na silniční nebo železniční síť, lepší dostupností pro budoucí zaměstnance nebo příhodnějším a kvalitnějším sociálním zázemím apod.

V úvahu je třeba vzít i aktuální situaci na trhu podnikatelských nemovitostí. O aktuálním vývoji poptávky investorů informuje Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest na svém webu (www.czechinvest.org). Už více let sleduje trend, kdy investoři před realizací vlastního závodu na pozemcích průmyslové zóny dávají přednost nájemním objektům.

PROGRAMY, JEŽ MOHOU POMOCI

V investičním záměru je nezbytné vyčíslit všechny finanční náklady spojené s reali-zací podnikatelské nemovitosti a dostupné finanční zdroje. Jedním z možných finančních zdrojů jsou národní programy, které jsou administrovány agenturou CzechInvest. Z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury lze čerpat dotace do konce roku 2015. Jeho prostřednictvím jsou finančně podporovány jak projekty nových průmyslových zón, tak projekty rozvoje zón stávajících. Projekty, jimž bude poskytnuta dotace, pak schvaluje vláda ČR. CzechInvest poskytuje zájemcům o dotaci bezplatné konzultace nejen před realizací samotného záměru, ale i v jeho průběhu.

Na podporu vzniku a rozvoje podnikatelských nemovitostí se zaměřil rovněž Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR administrovaný agenturou CzechInvest. Tento program má 15 podprogramů, na podnikatelské nemovitosti se zaměřují dva z nich, konkrétně podprogramy Školicí střediska a Nemovitosti. OPPI sice v příštím roce končí, pilně už se však pracuje na přípravě nového operačního programu na další programové období 2014-2020.

KTERÉ MOŽNOSTI SE OTEVŘOU OD PŘÍŠTÍHO ROKU

Nový OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost by měl v rámci prioritní osy 2 podporovat zvýšení využitelnosti in- frastruktury pro podnikání. Podpora v rámci tohoto specifického cíle se zaměří na projekty modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé podni- katelské infrastruktury. Podporovány budou regenerace brownfieldů za účelem další podnikatelské činnosti a rekonstrukce a příprava speciálních infrastruktur (pod- nikatelských zón).

POČÍTEJME I S NÁKLADY NA PROVOZ PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI

Kromě finančních nákladů nutných na realizaci záměru je však nutné počítat i s náklady souvisejícími s dalším provozem podnikatelské nemovitosti.

Výdaje, které jsou spojeny s pozemky a stavbami, jež zůstanou v majetku samosprávy, je třeba zohlednit i v případě plně obsazené zóny. Další výdaje jsou však navázány zejména na situaci, kdy se už zrealizovanou podnikatelskou nemovitost zatím nepodařilo obsadit nebo je dosud obsazena pouze částečně. Velikost ploch, které zůstanou v majetku samosprávy, se pohybuje okolo 15 % z celkové výměry průmyslové zóny. Na samosprávě zůstávají také náklady na správu a údržbu dopravní a inženýrské infrastruktury, režijní náklady a daně (např. daň z majetku).

Všem majitelům podnikatelských nemovitostí agentura CzechInvest nabízí bezúplatné zařazení jejich nemovitosti do tzv. databáze podnikatelských nemovitostí. Informace z ní pak CzechInvest využívá při tvorbě nabídky nemovitostí pro domácí i zahraniční investory na základě jejich požadavků. Podobně funguje také národní databáze brownfieldů, kterou CzechInvest rovněž spravuje.

SILVIE POCHTIOLOVÁ

ředitelka Odboru koordinace průmyslových zón, CzechInvest

Areál bývalého textilního závodu Perla v centru Ústí nad Orlicí, pro nějž radnice nyní hledá nové využití.

FOTO: ARCHIV AGENTURY CZECHINVEST

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *