01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Schvalování dotací nad a do 50 tisíc Kč

Podle zákona o obcích schvaluje poskytnutí dotace nad 50 000 Kč v jednotlivých případech a tam uvedeným subjektům zastupitelstvo obce [§ 85 písm. c)]. Podle § 85 písm. j) však má zastupitelstvo schvalovat uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a to bez jakéhokoli omezení. V naší obci jsou...

Podle zákona o obcích schvaluje poskytnutí dotace nad 50 000 Kč v jednotlivých případech a tam uvedeným subjektům zastupitelstvo obce [§ 85 písm. c)]. Podle § 85 písm. j) však má zastupitelstvo schvalovat uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, a to bez jakéhokoli omezení. V naší obci jsou smlouvy o poskytnutí dotace uzavírány jen při dotacích nad 50 000 Kč. Domnívám se, že by měly být uzavírány a zastupitelstvem schvalovány i dotace do 50 000 Kč. O jejich samotném poskytnutí rozhoduje rada obce. Je tento názor správný?


Podle § 85 písm. c) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Ustanovení § 85 písm. j) pak obecně ukládá zastupitelstvu rozhodovat (bez jakékoli výjimky) o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

V praxi bývá vztah těchto ustanovení vnímán nejednotně. Existuje názor, podle něhož dotace lze poskytovat pouze subjektům uvedeným v § 85 písm. c) (jiným nikoli!), přičemž je nutné rozlišovat rozhodnutí o poskytnutí dotace a navazující schválení dotační smlouvy jako dva odlišné rozhodovací procesy. Při tomto výkladu by tedy nejdříve zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace nad 50 000 Kč nebo rada obce ve své nevyhrazené pravomoci (§ 102 odst. 3 zákona o obcích) o poskytnutí dotace do 50 000 Kč včetně a následně by zastupitelstvo vždy schvalovalo konkrétní obsah uzavírané dotační smlouvy (ve všech případech).

Tento názor však nelze považovat za správný. Předně platí, že poskytování dotací obcemi je činností v samostatné působnosti obce a protože se svou povahou nejedná o vrchnostenské ukládání povinností, nelze přijmout tezi, podle níž může obec poskytovat dotace jen subjektům uvedeným v § 85 písm. c) zákona o obcích, protože zákon žádné takové výslovné omezení neobsahuje. Není proto důvodu, aby obec nemohla poskytnout dotaci i jiným subjektům a pro jiné účely než ty, které jsou v tomto ustanovení uvedeny. Druhým důležitým východiskem je způsob poskytnutí dotace. Ani zákon o obcích, ani zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 250/2000 Sb.) nepředpokládají, že by právní nárok na poskytnutí dotace mohl být založen již jednostranným rozhodnutím (usnesením) obecního orgánu. Poskytnout dotaci proto lze pouze uzavřením smlouvy (a protože smlouvy o poskytnutí dotace jsou považovány za veřejnoprávní smlouvy, je nutné zachovat jejich písemnou formu, jak vyplývá z § 164 odst. 1 správního řádu). To ovšem znamená, že hovoří-li § 85 písm. c) o rozhodnutí o poskytnutí dotace, neříká vlastně nic jiného, než že zastupitelstvo v těchto případech rozhodne o tom, že bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace [lze proto říci, že § 85 písm. j) je terminologicky přesnější, nikoli však významově odlišný].

S ohledem na výše uvedené proto platí, že ustanovení § 85 písm. c) je speciálním vůči § 85 písm. j), takže se na poskytování dotací subjektům uvedeným v § 85 písm. c) ustanovení písm. j) vůbec nebude aplikovat. Jinak řečeno: Má-li být poskytnuta dotace do 50 000 Kč včetně subjektům uvedeným v § 85 písm. c), může o jejím poskytnutí rozhodnout rada obce (ve své nevyhrazené pravomoci podle § 102 odst. 3 zákona o obcích), má-li být poskytnuta dotace nad 50 000 Kč uvedeným subjektům, pak o poskytnutí rozhodne zastupitelstvo obce podle § 85 písm. c). Následné uzavření smlouvy (její náležitosti) již nemusí být schvalováno zastupitelstvem podle § 85 písm. j), protože užití tohoto ustanovení je vyloučeno »specialitou« případů, na něž dopadá § 85 písm. c). Smlouva (její přesný obsah) je v těchto situacích buď schválena přímo při rozhodování rady nebo zastupitelstva, nebo je v intencích přijatého rozhodnutí o poskytnutí dotace (a v souladu se závěry Ústavního soudu o vytváření vůle obce, které byly formulovány v nálezu sp. zn. II. ÚS 87/04) dotvářena starostou nebo tím, kdo za obec bude smlouvu uzavírat. Naopak měla-li by být poskytnuta dotace jiným subjektům než těm, které jsou uvedeny v § 85 písm. c), bude o poskytnutí dotace muset vždy rozhodnout zastupitelstvo obce na základě § 85 písm. j), a to bez ohledu na výši poskytované dotace.

Obsahu smlouvy o poskytnutí dotace je nutné věnovat pečlivou pozornost, zejména přesně nastavit podmínky, za nichž příjemce dotace nárok na její vyplacení ztrácí nebo za nichž musí vyplacenou dotaci či její část vrátit. Obec jakožto poskytovatel dotace totiž může postupovat v případě neoprávněného užití či nevrácení dotačních prostředků podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jednostranně uložit odvod za porušení rozpočtové kázně, tedy povinnost vrátit neoprávněně užité či zadržené prostředky zpět do obecního rozpočtu. Toto rozhodnutí je vydáváno v řízení podle daňového řádu a je proti němu přípustné odvolání, o němž by rozhodoval krajský úřad (§ 22 odst. 8). Proto čím lépe a podrobněji budou formulovány podmínky pro vrácení nebo nevyplacení dotace, tím snadnější pak bude uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ministerstvo financí již připravilo novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která by měla náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace upravit výslovně (srov. sněmovní tisk č. 988, dostupný na http://www.psp.cz).

A praktická poznámka k § 85 písm. c): Ustanovení umožňuje rozhodnout o poskytnutí dotace do 50 000 Kč včetně radě obce v jednotlivém případě. To je však nutné vnímat nikoli ve smyslu jedním rozhodnutím (jednou smlouvou), ale na jeden účel. Není tedy správné, pokud by rada obce schválila poskytnutí dvou dotací témuž subjektu po 30 000 Kč na jeden účel, ale může schválit poskytnutí dvou dotací po 30 000 Kč témuž subjektu vždy na účel odlišný (např. jednou na opravu tělocvičny a jindy na ochranu životního prostředí). Pokud by o poskytnutí dotace do 50 000 Kč pro určitý účel rozhodla rada obce a následně by ji bylo nutné navýšit nad 50 000 Kč, mělo by o tomto navýšení již rozhodnout zastupitelstvo obce (celková dotace v jednom případě by totiž převýšila 50 000 Kč). V pochybnostech, zda jde o jeden účel nebo o účely různé, je lé-pe svěřit rozhodnutí zastupitelstvu (např. účel nákupu vybavení tělocvičny může být chápán jako součást dotace poskytnuté na vybudování tělocvičny...).

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Dobrý den, naše Rada schválila 100.000 Kč podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, zastupitelstvu smlouvu (o spolupráci) k odsouhlasení nepředložila. Na můj dotaz Min. vnitra (šetřilo to 4 měsíce) odpovědělo (na 6 stranách), že vše je v pořádku. Že šlo o spolupráci (ve smlouvě je vyloženě uvedeno, že město zaplatí 100.000 Kč). O § 85 písm. c) není ani zmínka. Proč tedy ten paragraf existuje? Potřebné doklady, pokud byste byl ochoten mi případ vysvětlit, zašlu.
    Předem děkuji.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down