01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SFŽP: K dalšímu změkčování podmínek není důvod

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) prostřednictvím programu ochrany čistoty ovzduší podporuje rozvoj infrastruktury malých obcí, které jej mohly do konce roku 2003 požádat o podporu na plynofikaci. Jednou ze základních podmínek pro její definitivní přiznání bylo napojení objektů na vybudované rozvody plynu. S tím však mají některé obce potíže. O tom, jaká je současná situace, jsme hovořili s ředitelem SFŽP ČR Ing. Andrejem Mudrayem.

Smlouvy o podpoře obsahují podmínku, že pro přiznání dotace je třeba dosáhnout alespoň 90 % smluvního ekologického efektu, tedy připojených objektů, později i 50 %. Fond rovněž prodloužil lhůtu pro splnění této podmínky z jednoho na dva roky. Změnilo se něco?

Lhůta pro splnění ekologického efektu podpořeného opatření je standardně podle rozhodnutí ministra životního prostředí nastavena k termínu závěrečného vyhodnocení akce, to znamená 15 měsíců od předpokládaného termínu uvedení stavby do trvalého provozu. Fond je zmocněn ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem termín prodloužit o jeden rok. Případné další prodloužení se řeší individuálně - schvaluje je na doporučení SFŽP ČR ministr životního prostředí. Při dosažení ekologického efektu na 90 % a více smluvních hodnot vzniká příjemci podpory nárok na doplacení pozastávky 10 % dotace. Při splnění alespoň 50 % není vyplacena pozastávka, příjemci je definitivně přiznána zálohově poukázaná část 90 % nároku podpory. Teprve při dosažení méně než 50 % smluvního ekologického efektu vrací příjemce podpory část zálohově poskytnuté dotace v závislosti na míře a závažnosti neplnění smluvních podmínek. Metodika postihů za neplnění povinností příjemce podpory byla definitivně schválena a v souladu s ní začal právní odbor vyzývat příjemce podpory, kteří nesplnili smluvní podmínky, což je nejčastěji dosažený ekologický efekt, k vracení části zálohově poskytnuté dotace podle výše postihu vyčísleného při zpracování závěrečného vyhodnocení akce. Tato poslední úprava je vůči obcím velmi vstřícná a umožňuje vypořádat naprostou většinu akcí.

Kolik je obcí, které ani po zmírnění podmínek nejsou schopny připojení k plynovodu zajistit a tím akci se SFŽP ČR ukončit?

V současné době odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie eviduje 138 akcí se zpracovaným závěrečným vyhodnocením, z nichž u 45 není splněn ekologický efekt ani na 50 % a jsou navrženy postihy k vymáhání. Z dalších 139 ukončených opatření po smluvním termínu závěrečného vyhodnocení není u 53 akcí dosaženo ani 40 % smluvního snížení emisí.

Uvažuje se ještě o dalším změkčování podmínek?

Předně změna podmínek není v kompetenci našeho fondu. Ke změkčení podmínek již došlo dvakrát - na konci roku 2003 a v polovině roku 2005. Fond je ze zákona povinen řídit a kontrolovat efektivní a zodpovědné vynakládání veřejných financí, a tak i činí.

Jak jsem již uvedl, současná úprava umožňuje naprosté většině žadatelů podporu SFŽP ČR řádně vypořádat. K dalšímu změkčování podmínek není důvod. I v ojedinělých případech, kdy po žadateli kvůli hrubému neplnění smluvních podmínek budeme požadovat vracení části či celé dotace, je stále potřeba chápat finanční prostředky poskytnuté na realizaci díla jako bezúročnou půjčku.

U kolika obcí jste již začali vymáhat poskytnuté dotace?

Vzhledem k aktuálnímu schválení metodiky postihů agendu vymáhání v současné době uvádíme v činnost.

Je příčinou neplnění dohodnutých podmínek zvýšení ceny plynu?

Je to nejvýznamnější důvod, zejména v období roku 2001. Dalším je špatná projektová příprava, například nadhodnocení počtů potenciálních odběratelů plynu, umělé navyšování ekologických přínosů, které jsou jedním z hodnotících kritérií a které byly motivovány snahou uspět se žádostí o dotaci. Tyto předpoklady, ke kterým se příjemce následně smluvně zaváže podpisem smlouvy, pak není schopen naplnit. Nedostatečná komunikace příjemce se SFŽP ČR - neoznámení závažných změn v rozsahu předmětu podpory nebo v termínech realizace akce - vede k následným postihům za porušení podmínek smlouvy.

Pokud obec ekologický efekt nesplní ani na 50 %, SFŽP ČR je povinen obec nahlásit ke kontrole místně příslušnému finančnímu úřadu. Děje se tak?

Výzvy k úhradě vratek jsou v agendě našeho právního odboru. V případě dobrovolných úhrad v dané lhůtě nejsou uplatňovány sankční úroky ani penále. Nedojde-li k dobrovolné úhradě, je SFŽP ČR jako správce veřejných prostředků povinen vymáhat pohledávky zpět. Vzhledem k průměrnému dosaženému ekologickému efektu za minulý rok - přes 64 % - doufáme v hladké vypořádání celého programu 2.4 a uzavření kapitoly plynofikace malých obcí s výrazně pozitivním dopadem na životní prostředí v České republice.

Kdy bude, podle vás, celý program, který se týká plynofikace malých obcí, uzavřen a následně vyhodnocen?

To lze obtížně odhadnout. Obce často využívají odklad lhůty pro vypořádání a tím se uzavření programu protahuje. Fond nabízí maximální podporu formou konzultací s obcemi, aby se podařilo uzavřít co nejvíce žádostí.

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down