Skladování jaderného odpadu: schválena další pravidla

Vláda schválila na návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka nařízení, kterým se nově stanoví sazba jednorázového poplatku na jaderný účet a roční výše příspěvků obcím a pravidla jejich poskytování.

Poplatek placený původci radioaktivních odpadů bude nově činit 145 tis. Kč za 1 m3 radioaktivního odpadu předaného ve formě standardních ukládacích jednotek o obsahu 216 l splňujícího podmínky přijatelnosti k uložení a 174 tis. Kč za 1 m3 odpadu nesplňujícího tyto podmínky. Sazba tohoto jednorázového poplatku se počínaje 1. lednem 2018 bude zvyšovat každý kalendářní rok vždy o 2 % oproti předcházejícímu roku.

„Atomový zákon vyžaduje, aby základem jednorázového poplatku bylo množství radioaktivního odpadu v metrech krychlových,“ říká ministr Mládek a doplňuje:Prosazením nařízení dojde zároveň k navýšení příspěvků obcím při zohlednění míry reálného využívání jednotlivých úložišť radioaktivního odpadu a zatížení obcí spojeného s provozem úložiště.“

Nařízení stanovuje také roční výši poskytování příspěvku obcím a její pravidla. Obec, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné území, přičemž na tomto území není stanoveno zároveň chránění území, obdrží z jaderného účtu příspěvek ve výši 600 tis. Kč ročně a dále příspěvek ve výši 0,40 Kč ročně za každý m2 katastrálního území, na kterém je průzkumné středisko stanoveno. Obce, v nichž je stanoveno chráněné území, obdrží příspěvek ve výši 600 tis. Kč ročně a dále příspěvek ve výši 0,60 Kč ročně za každý m2 katastrálního území obce, na němž je chráněné území stanoveno.

„Důvodem navýšení je snaha motivovat obce k akceptaci průzkumných prací,“ připomíná ministr Mládek a zdůrazňuje: „Obcím tímto způsobem přispějeme k jejich žádoucímu rozvoji pro případ budoucí realizace výstavby hlubinného úložiště v dané lokalitě.“

Obci, na jejímž katastrálním území bylo stanoveno chráněné území, má rovněž nárok na jednorázový příspěvek ve výši 50 mil. Kč z jaderného účtu; nařízení výslovně stanoví, že nárok na tento příspěvek mají i obce, na jejichž katastrálním území bylo stanoveno chráněné území před nabytím účinnosti nařízení. V případě obcí, na jejichž katastrálním území je provozováno úložiště radioaktivních odpadů, má činit příspěvek částku 4 mil. Kč z jaderného účtu, tedy ve výši stávajícího příspěvku. Kromě toho mají mít obce nárok na příspěvek ve výši 10 tis. Kč za každý m3 uloženého odpadu v daném roce. Tím dojde k navýšení příspěvku obcím tak, že bude zohledněna míra reálného využívání jednotlivých úložišť radioaktivního odpadu a s tím spojeného zatížení dotčených obcí v souvislosti s provozem úložiště.

Atomový zákon upravující oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření stanoví původcům radioaktivního odpadu poplatkovou povinnost v souvislosti s ukládáním radioaktivních odpadů. Účelem poplatků jako hlavního zdroje příjmů jaderného účtu je úhrada nákladů na bezpečnou likvidaci radioaktivního odpadu. Atomový zákon předpokládá poplatky odváděné na jaderný účet dvojího druhu, pravidelné a jednorázové. Poplatníkem pravidelného poplatku jsou podle § 119 atomového zákona původci radioaktivního odpadu provozující jednak energetické jaderné zařízení, jednak výzkumné jaderné zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 1 MW. Poplatníkem jednorázového poplatku je podle § 128 atomového zákona původce radioaktivního odpadu, který není poplatníkem pravidelného poplatku (tedy nenaplňuje podmínky uvedené v § 119 atomového zákona).*

TZ MPO

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *