01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skryté nebezpečí - sesuvy

Sesuvy a jiné nebezpečné svahové pohyby jak přirozeného původu, tak vyvolané lidskou činností na území ČR většinou nevedou ke ztrátám na životech, avšak mají velký potenciál ničit majetek či výrazně snižovat jeho hodnotu.

Nejrozšířenějším typem svahových pohybů jsou u nás sesuvy, nepříliš rychlé klouzavé pohyby půdy či hornin, které však představují značné ohrožení pro domy, komunikace a další objekty. Sesuvy mohou vznikat i na relativně mírných svazích. Na svazích s výraznějším sklonem dochází k zemním a přívalovým proudům, kdy se vodou nasycené nezpevněné horniny přemísťují nebezpečně rychle po povrchu terénu na větší vzdálenosti. Tak mohou nastat i ztráty na životech.


V regionech budovaných skalními horninami se vyskytují katastroficky rychlé formy řícení skal, při nichž se uplatňuje volný pád. Ohrožení životů a majetku je značné, hlavně na silničních a železničních komunikacích, ale i v zástavbě při patě strmých skalních stěn. Nejznámějším příkladem komplexního řešení této problematiky je obec Hřensko v CHKO Labské pískovce.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI SESUVŮ VE VZTAHU K OBCÍM

Popsané typy svahových pohybů, veřejností často souhrnně označované jako sesuvy, jsou běžnou součástí přírodních procesů na velké části území České republiky. Jejich výskyt v jednotlivých lokalitách bývá opakovaný, a to i za dlouhých časových intervalů (desítky či stovky let). Jde o procesy, jejichž časový horizont výrazně přesahuje nejen funkční období orgánů územních samosprávných celků, ale často také paměť několika generací místních obyvatel. Stopy zanechané sesuvy a jinými svahovými pohyby jsou často zastřeny, zvláště tam, kde je krajina zemědělsky obhospodařována.

Ve vztahu k obcím patrně nejdůležitější charakteristikou nebezpečných svahových pohybů je jejich malý plošný rozsah a jasné ohraničení. Povodně, vichřice či krupobití většinou postihují mnohem rozsáhlejší území. Naopak sesuv může poškodit majetek třeba i jen jedné rodiny v obci. Nicméně odstraňování následků sesuvů je velmi nákladné a pro jednotlivce často finančně nedostupné. Navíc zpravidla nelze spoléhat na solidaritu jako např. při povodních.

Jinou komplikací se stává např. nutnost budovat opěrné zdi na sousedních pozemcích, které však nebyly sesuvem poškozeny. Nicméně na nich tak vzniká věcné břemeno, s nímž jejich majitel musí souhlasit.

MOŽNOSTI OBCÍ A OBYVATEL PŘI OCHRANĚ MAJETKU PŘED SESUVY

Sesuvy a další nebezpečné svahové pohyby většinou vedou k poškození či úplnému zničení zejména domů a komunikací. Obce mají v tomto směru omezené možnosti, což zužuje i okruh objektů, jež mohou chránit.

Mezi nejvýraznější nepřímé škody působené sesuvy patří snižování tržní ceny a využitelnosti pozemků, stejně jako uzavírky komunikací zvyšující náklady na dopravu.

Nebezpečí pramenící ze vzniku sesuvů, přívalových proudů a řícení v oblastech, kde je toto nebezpečí známo, v žádném případě nelze podceňovat. V řadě regionů České republiky jsou již dnes zpřístupněny mapy náchylnosti území k sesouvání, ty by měly být v oblastech s nedostatečně stabilními svahy zásadním způsobem zohledňovány při sestavování územních plánů a během stavebních řízení. Připustíme-li zástavbu nestabilních svahů musíme počítat s výrazným vzrůstem nákladů na výstavbu. Narostou i výdaje trvalého charakteru po ukončení výstavby, vyvolané údržbou sanačních opatření, případně provozem systémů kontrolního sledování nebo dodatečnými sanačními pracemi apod. Povolování výstavby v méně vhodných územích je proto velmi citlivý problém.

Při výskytu nové sesuvné události ohrožující objekty v obci by měla být neprodleně informována přímo nebo prostřednictvím krajských úřadů Česká geologická služba. V nejzávažnějších případech, kdy jsou nezbytné průzkumné a zabezpečovací práce, lze doporučit obrátit se na organizace a specialisty s dobrými referencemi a praxí v problematice stability svahů. Na svazích, které již byly sanovány, je nutno natrvalo počítat s kontrolou a údržbou stabilizačních opatření; zejména důležitá je údržba odvodňovacích prvků.

ZÁVĚR

Kvůli absenci centrální evidence (na různých úrovních samosprávy) se škody působené sesuvy často podceňují, a to jak obcemi, tak kraji. Proto je nutné nezanedbat jejich nebezpečí, a tím předcházet případným budoucím škodám na majetku i zdraví občanů. V této oblasti má zásadní roli uvážlivé územní plánování, které při minimálních nákladech může možným škodám způsobeným sesuvy předcházet.

JAN KLIMEŠ
JAN BLAHŮT
JAN RYBÁŘ
Oddělení inženýrské geologie, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Praha

OLDŘICH KREJČÍ
Česká geologická služba, Brno

 

Kde hledat informace

V regionech náchylných na vznik nebezpečných svahových pohybů. zejména sesuvů a řícení, mohou správní instituce i občané využít veřejně dostupné webové stránky České geologické služby http://www.geology.cz/nestabilitaterenu, která umožňuje získat údaje o nestabilitě svahů v zájmovém území.

Na adrese www.geofond.cz je zase zpřístupněn registr všech dosud známých sesuvných jevů.

ZDROJ: AUTOŘI

Proudové sesuvy zeminy mohou snadno ohrozit domy i komunikace, jako se v tomto případě stalo severně od Libošovic v Českém ráji.

FOTO: TOMÁŠ NÝDL

Dům poškozený sesuvem v roce 1997 v obci Růžďka na Vsetínsku.

FOTO: JAN RYBÁŘ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down