Skupina RWE chce změnu nájmů v distribuční síti

Distribuční plynárenské společnosti skupiny RWE se v příštím roce chystají vyjednávat s obcemi o nastavení nových podmínek provozování distribučních sítí formou nájemních smluv.

Výrazně polepšit by si měly zejména obce, které v posledních letech ani neměly jinou možnost než své nové a s využitím také vlastních peněz vybudované sítě pronajímat třeba i jen za symbolickou korunu ročně. Doplácely na fakt, že Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) stanovené regulační principy neumožňují plynařům zahrnout zaplacené nájemné do jim povolených nákladů. Při pronájmu sítě od obce, byť pouze za korunu, si distributor nemůže kvůli parametrům regulace vytvářet žádné zdroje pro rekonstrukci sítě a regulátor mu neuzná ani případné náklady na zásadní opravy, třeba po povodních. Stanovení výše pronájmu plynárenského zařízení tak zatím záleží pouze na vzájemné dohodě distribuční společnosti a obce.


Avšak ani případný odprodej sítě obcí není bezproblémový. Zařízení, jejichž vybudování bylo podpořeno ze SFŽP, si s sebou nesou řadu omezení do budoucna – například právě pro prodej. A může-li obec v zásadě svoji lokální síť přece jen prodat, pak pro výpočet ceny, jakou může distributor uhradit, platí pravidla daná vyhláškou ERÚ č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Podle nich je výsledná cena ovlivněna především reálnou výší odběrů z daného zařízení. Ta však obvykle bývá značně nižší, než s jakou počítal projekt. Proto se odprodejem plynárenského zařízení obci často vrací jen část investice, kterou na jeho pořízení vynaložila.

PRVNÍ VELKÉ ZMĚNY PŘINESL LETOŠNÍ KVĚTEN

V době stagnace či dokonce snižování příjmů obcí roste z municipální sféry tlak na to, aby nájemné za její plynárenská zařízení dramaticky rostlo. Dochází i k výpovědím nájemních smluv.

Takové případy se plynaři snaží řešit ve spolupráci s ERÚ. Nicméně, jak připomněl Ing. Miloslav Zaur, jednatel společnosti RWE GasNet, s. r. o., výpověď nájemní smlouvy není zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích ((energetický zákon) nijak ošetřena a nezbavuje distributora povinnosti dodržet smlouvu o distribuci. Diskutabilní a z pohledu distributorů rizikový je i názor ERÚ o možnosti využít § 10 odst. 4 energetického zákona. Především formulace, že držitel licence nemá povinnost pokračovat v licencované činnosti, prokáže-li, že není schopen vlastními silami vzniklou situaci řešit.

Distribuční společnosti skupiny RWE proto už letos zásadně přehodnotily svůj přístup k zajištění majetkoprávního vztahu k plynárenským zařízením v rámci výkonu licencované činnosti provozovatele distribuční soustavy a počínaje květnem 2012 zastavily uzavírání smluv na provozování sítí formou nájmu jak pro fyzické a právnické osoby, tak pro obce.

Opatření se vztahuje na nově budované plynovody s tím, že veškeré závazky vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených před květnem 2012 distribuční společnosti samozřejmě dodrží.

Podle distributorů pro ně nájem sítí vytváří velké riziko, které s ohledem na rozsah pronajatých sítí (zhruba 10 %) nehodlají zvyšovat. »Smyslem tohoto rozhodnutí je, jak uvedl Miloslav Zaur, »získání vyšší jistoty možnosti plnění povinností provozovatele soustavy vůči konečným zákazníkům.«

VĚTŠINA OBCÍ BY MĚLA NOVÝMI NÁJEMNÍMI VZTAHY ZÍSKAT

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 140/2000 Sb. chtějí distribuční společnosti skupiny RWE příští rok s obcemi, vlastníky plynárenských zařízení, vyjednávat o nových podmínkách nájemních vztahů. Miloslav Zaur odhaduje, že přibližně dvě třetiny obcí, které svá zařízení pronajímají společnosti RWE GasNet za minimální částky, by si měly polepšit. Se zhruba 320 obcemi si společnost chce dohodnout nižší nájem.

Problémy podle Miloslava Zaura mohou nastat u některých z asi 500 obcí, kde se při výše nájmu budou muset zohlednit vlastní pozemky distributora, pod nimiž je na území obce vedena distribuční síť.

Distribuční společnosti skupiny RWE mají smlouvy o nájmu plynárenských zařízení uzavřeny se zhruba 3700 subjekty, především obcemi. Výše budoucích nájmů za síť spravovanou společností GasNet se po uvedených úpravách odhaduje na zhruba 65 mil. Kč ročně.

Stupeň plynofikace regionů pokrývaných distribučními společnostmi skupiny RWE.

ZDROJ: RWE GASNET

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *