Snížení počtu zastupitelů

Jaké povinnosti jsou spojeny se snížením počtu členů obecního zastupitelstva? Zastupitelstvo obce je základním orgánem obecní samosprávy a zároveň jediným orgánem obce výslovně zmíněným v Ústavě České republiky (čl. 101 odst. 1). Všechny ostatní orgány obce jsou odvozeny právě od zastupitelstva,...

Jaké povinnosti jsou spojeny se snížením počtu členů obecního zastupitelstva?

Zastupitelstvo obce je základním orgánem obecní samosprávy a zároveň jediným orgánem obce výslovně zmíněným v Ústavě České republiky (čl. 101 odst. 1). Všechny ostatní orgány obce jsou odvozeny právě od zastupitelstva, jehož legitimita je dána vznikem na základě přímých voleb, které se řídí stejnými ústavními principy jako volby parlamentní – členové zastupitelstva jsou taktéž voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Avšak na rozdíl od Poslanecké sněmovny či Senátu není počet členů obecního zastupitelstva pevně stanoven, nýbrž jej pro každé volební období určuje dosavadní zastupitelstvo, a to způsobem a v mezích, které stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, z něhož lze vyčíst několik zásadních omezení.

Především se počet zastupitelů stanovuje vždy pro celé následující volební období (není tedy možné, aby zastupitelstvo jakkoli ovlivňovalo předepsaný počet svých členů pro vlastní, stávající volební období), a to nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. V případě voleb všeobecných, které se konají ve dvou dnech, je rozhodným dnem pro tuto lhůtu první den voleb. Při rozhodování o konkrétním počtu zastupitelů je dosavadní zastupitelstvo omezeno především stanoveným rozpětím dle § 68 odst. 1 zákona o obcích, které je dáno počtem obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se volby konají. Kromě tohoto předepsaného rozpětí by pak zastupitelstvo dle zákona o obcích mělo přihlédnout také k velikosti územního obvodu. Naopak v žádném právním předpise není uvedeno, zda má být počet členů zastupitelstva (na rozdíl od počtu členů rady, viz § 99 odst. 3 zákona o obcích) lichý, či sudý, byť druhou variantu pochopitelně nelze kvůli hrozbě nerozhodného stavu při usnášení zastupitelstva doporučit. Pokud v dané lhůtě ke stanovení nového počtu zastupitelů nedojde, zůstane stejný jako v končícím volebním období, a to bez ohledu na případnou změnu počtu obyvatel obce a její následný posun do kategorie s jiným rozpětím.

Stanovený počet zastupitelů pro následující volební období musí být nejpozději do dvou dnů vyvěšen na úřední desce úřadu a zveřejněn na internetu. Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým. Publikace počtu volených zastupitelů hraje totiž zásadní roli při sestavování kandidátních listin, jelikož kandidující subjekty na nich mohou dle § 22 odst. 2 zákona č. 491/2001, o volbách do zastupitelstev obcí, uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.

Zcela zásadní důsledek může mít snížení počtu členů zastupitelů v obcích s počtem obyvatel nižším než 10 000. Pokud by byl totiž stanovený počet zastupitelů pro nové volební období nižší než 15 (což v obcích nad 10 000 obyvatel není s ohledem na zmíněné rozpětí stanovené v § 68 zákona o obcích možné), nebude v obci vzhledem k § 99 odst. 3 zákona o obcích zřízena rada obce.

Zrekapitulujme. Chce-li zastupitelstvo obce snížit počet svých členů pro následující volební období (přičemž pro to stávající změna počtu zastupitelů nepřichází v úvahu), musí tak učinit nejpozději 85 dnů před prvním dnem voleb a nejpozději do dvou dnů toto rozhodnutí oznámit na úřední desce obecního úřadu. Stanovený počet zastupitelů se musí pohybovat v rozmezí určeném v závislosti na počtu obyvatel dle § 68 zákona o obcích. V obcích do 10 000 obyvatel pak zastupitelstvo zároveň rozhoduje, zda bude v příštím volebním období zřízena rada obce, která se volí pouze v případě, že bude mít zastupitelstvo 15 a více členů.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D.

advokát, Partner, Havel, Holásek & Partners

Komentáře ke článku 2

  • Petr Augusta

    Dobrý den,jak se postupuje,když jeden zastupitel z 15 odstoupí a nikdo další z kandidátky už nechce nastoupit na jeho místo? Vadí to,že je sudý počet zastupitelů?

  • Jaroslav

    Dobrý den, stejný postup určení počtu zastupitelů je i při předčasných obecních volbách? Konkrétně, obecní volby v roce 2014
    7 zastupitelů, v důsledku rezignací snížení počtu zastupitelů pod pět a tím pádem předčasné volby. Stabilnější zastupitelstvo by bylo devítičlenné. Je možná změna, při dodržení termínu tj. 85 dnů před volbami oznámit změnu počtu zastupitelů?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *