Kategorie:
Různé

Souhlas s nepřerušením vkladového řízení

Který obecní orgán může jménem obce jako účastníka řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí vyslovit souhlas s nepřerušením tohoto řízení v případě zápisu tzv. poznámky spornosti podle § 9a zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném...

Který obecní orgán může jménem obce jako účastníka řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí vyslovit souhlas s nepřerušením tohoto řízení v případě zápisu tzv. poznámky spornosti podle § 9a zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění?

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění, ve spojení s § 2 odst. 1 tohoto zákona, se k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí zapisují formou vkladu vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva, a to na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. Na »vkladové řízení« se přitom vztahují obecné předpisy o správním řízení – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.


Katastrální úřad na základě doručeného oznámení soudu o podané žalobě nebo k doloženému návrhu žalobce zapíše v jeho prospěch poznámku spornosti, jestliže žalobce podá žalobu o určení, zda a) vlastníkem nemovitosti evidované v katastru je někdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru, nebo b) právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený (podle § 9a odst. 1 zákona o zápisech vlastnických práv).

Podle § 9a odst. 2 zákona o zápisech vlastnických práv, je-li poznámka spornosti zapsána v katastru až po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu (např. o povolení vkladu vlastnického práva k nemovitosti), nepřeruší katastrální úřad řízení o povolení vkladu jen tehdy, pokud s tím všichni účastníci řízení souhlasili (v takovém případě vkladové řízení dokončí bez ohledu na probíhající soudní řízení).

Pro určení, zda o vyslovení souhlasu obce jakožto účastníka řízení podle § 9a odst. 2 zákona o zápisech vlastnických práv musí předem rozhodnout rada obce, zastupitelstvo obce nebo zda tento souhlas může učinit starosta bez předchozího projednání v uvedených obecních orgánech, je rozhodující právní povaha tohoto souhlasu.

»Vkladové řízení« je řízením podle správního řádu, přičemž samotné přerušení řízení nemá žádné dopady na hmotněprávní stránku právního vztahu, jenž by měl být na základě výsledků tohoto řízení zapsán do katastru nemovitostí. To znamená, že účastník vkladového řízení udělením souhlasu či nesouhlasu s přerušením řízení nijak neruší hmotněprávní účinky právního titulu (např. smlouvy), na jehož základě by mělo dojít ke vkladu práva do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu je nutné udělení souhlasu s nepřerušením řízení považovat za úkon ryze procesní povahy, jenž se plně řídí pravidly stanovenými správním řádem.

Podle § 30 odst. 4 správního řádu činí za územní samosprávný celek úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobu pověřen.

Podle § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupuje obec navenek starosta obce, který je proto oprávněn činit za obec jakožto účastníka správního řízení veškeré procesní úkony předvídané správním řádem či jiným předpisem.

Ustanovení § 30 odst. 4 správního řádu je přitom nutné chápat tak, že zde uvedené osoby jsou oprávněny za územní samosprávný celek ve správním řízení jednat, tedy nejen projevovat určitá rozhodnutí obce navenek, ale i vytvářet vůli obce v těchto řízeních, tj. rozhodovat o procesních úkonech, které jménem obce učiní. Tzn., že v řízení o povolení vkladu může starosta obce vyslovit souhlas s nepřerušením tohoto řízení podle § 9a odst. 2 zákona o zápisech vlastnických práv, aniž by k tomuto úkonu musel mít předchozí souhlas rady nebo zastupitelstva obce (byť mu nic nebrání, aby si nad rámec zákona předem zajistil »vyjádření« některého z těchto orgánů). Pro úplnost je třeba dodat, že ustanovení § 30 odst. 4 správního řádu je speciální k § 102 odst. 3 zákona o obcích, jenž svěřuje »zbytkové rozhodování« do pravomoci rady obce, takže se musí uplatnit přednostně.

Shora uvedený závěr přitom není ani v rozporu s pravomocí zastupitelstva obce podle § 85 písm. a) zákona o obcích (ve vztahu k převodu vlastnického práva k nemovitostem), neboť toto ustanovení upravuje rozhodování obce o hmotněprávních úkonech a nikoli o úkonech procesní povahy, takže o vztahu speciality v souvislosti s § 30 odst. 4 správního řádu, jenž se týká úkonů procesních, nelze vůbec uvažovat.

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *