Soutěž Komunální projekt roku 2024 běží už naplno. Nezapomeňte v ní představit úspěšné výsledky své práce v obcích a městech!

Až do pondělí 2. září lze podávat přihlášky a nominace do soutěže Komunální projekt roku 2024. Do jubilejního, už desátého ročníku celostátní soutěže mohou neomezený počet svých projektů podávat obce, města, městyse, městské části i městské obvody (dále jen obce a města). Volení představitelé územních samosprávných celků mohou do soutěže také nominovat projekty, které vznikly v jejich příspěvkových organizacích nebo obchodních společnostech.

Soutěžní projekty musí splňovat podmínku, že byly uskutečněny, dokončeny, zkolaudovány, uvedeny do provozu nebo jiným způsobem začaly sloužit veřejnosti v období od 1. ledna 2023 do 2. září 2024.

Které projekty mají šanci na úspěch v soutěži Komunální projekt roku

Z výsledků všech předchozích devíti ročníků soutěže, která se bez přerušení konala i během pandemie covid-19, jednoznačně vyplývá, že šanci na úspěch v ní mají i menší projekty o celkových nákladech v řádu několika desítek či stovek tisíc, případně nižších jednotek milionů korun. V loňském ročníku soutěže se tak úspěšně prosadil projekt z Dobříše na Příbramsku v podobě promyšlené úpravy dopravního provozu v okolí místní školy, stejně jako projekt z Řevnic u Prahy, kde citlivě zrekonstruovali bývalý dřevěný nádražní sklad na hojně využívané kulturní centrum.

Loňským celkovým vítězem soutěže se stala rekonstrukce části železničního nádraží v Havířově v Moravskoslezském kraji, která umožnila vznik mimořádného centra setkávání – haly Fénix, ale také zachovala jednu z nejkvalitněji dochovaných ukázek bruselského stylu 60. let 20. století. 

Všechny projekty oceněné v dosavadní devítileté historii soutěže si můžete prohlédnout ve videogalerii soutěže na: https://komunalniprojektroku.cz/#videogalerie.

Odměny pro vítězné projekty a osobnosti, které za nimi stojí

Územní samosprávný celek, jehož projekt byl v každé soutěžní kategorii oceněn, získává finanční prémii. Osobnost, s níž byla úspěšná realizace projektu spojena především, pak pro sebe přebírá umělecký artefakt – křišťálové srdce v otevřené dlani. Finanční prémie za vítězství v soutěžní kategorii činí 20 000 Kč, za celkové vítězství v soutěži pak dalších 30 000 Kč.

Křišťálové srdce v otevřené dlani obdrží i nositel Ceny ministra pro místní rozvoj a držitel Zvláštního uznání Hodnotitelské komise soutěže.

Kdo projekty hodnotí

Hodnotitelská komise soutěže je složena z osobností, které stály za vítěznými projekty minulého ročníku soutěže, tedy ze zkušených praktiků, kteří dokážou poznat přínosy jednotlivých projektů pro další rozvoj obcí a měst, ale i pro zlepšení kvality života jejich obyvatel. Členové hodnotitelské komise však zároveň umí také docenit úsilí a obětavost, které realizátoři projektů velmi často obětavě vynakládají i na úkor svého volného času a nad rámec svých běžných pracovních povinností.

Které soutěžní kategorie jsou letos vypsány

Své projekty můžete v libovolném množství a bez jakéhokoliv účastnického poplatku přihlašovat do kterékoliv z letošních devíti soutěžních kategorií.

Jimi jsou:

* Sociální projekt roku (Projekty zaměřené na prorodinnou politiku, na pomoc znevýhodněným a ohroženým skupinám obyvatel a na jejich sociální začleňování, na sociální služby, sociální práci apod.)

* Veřejné zdraví a sport (Projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu či zdravého stravování ve školních zařízeních zřizovaných obcemi a městy, na rozvoj pohybových aktivit a sportu pro všechny věkové kategorie, na budování sportovní infrastruktury apod.)

* Veřejná zeleň (Projekty zaměřené na údržbu zeleně na veřejných prostranstvích, péči o ni a její další výsadbu a rozšiřování /uliční a sídlištní zeleně, parků, stromořadí/, na péči o jednotlivě nebo ve skupinách rostoucí stromy, památné stromy apod.)

* Odpadové hospodářství (Projekty zaměřené na zkvalitňování a vyšší efektivitu odpadových hospodářství obcí a měst, na podporu oběhového hospodářství a třídění odpadů, na inspirativní způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využívání, na energetické využívání odpadů, projekty předcházení vzniku odpadů apod.)

* Utváření veřejného prostoru (Projekty zaměřené na nové stavby i rekonstrukce stávajících budov či na revitalizaci veřejného prostoru včetně jeho osazování vhodným městským mobiliářem. Projekty přispívající ke zlepšení a zkulturnění veřejného prostoru, stejně jako ke zlepšení jeho přístupnosti a posilování jeho funkce coby místa pro setkávání lidí, kulturní a společenské akce obce či města. Může jít i o projekty, které řeší udržitelnou mobilitu ve městech a obcích a vytvářejí podmínky pro vhodné skloubení jednotlivých druhů dopravy, ale i o projekty péče o památky apod.)

* Chytrá obec (Projekty, které komplexně či i jen dílčím způsobem využívají digitální a informační technologie ke zkvalitnění života v obcích a městech a vyšší efektivitě jejich řízení a správy, lepší informovanosti občanů a usnadnění jejich kontaktu s radnicemi apod.)

* Ekologický projekt roku (Projekty zaměřené na péči o krajinu a zlepšování jejích funkcí z hlediska vodního režimu, půdní eroze i biodiverzity, na energeticky úsporná opatření a zavádění smart technologií na jejich podporu. Může jít i o další projekty šetrné k přírodě a zaměřené na snižování ekologické zátěže, stejně jako o projekty v oblasti ekologické výchovy a osvěty všech věkových skupin obyvatelstva apod.)

* Kulturní a vzdělávací činnost (Projekty zaměřené na kulturně výchovnou činnost, udržování lidových tradic a zvyšování participace občanů na místním kulturním a společenském dění, stejně jako projekty, které si kladou za cíl rozšiřovat a prohlubovat znalosti o své obci, svém městě či regionu a posilování vztahu k nim. Může jít rovněž například o projekty, které jsou zaměřeny na zvyšování znalostí pomáhajících vybraným skupinám obyvatelstva lépe se orientovat či uplatnit v současném světě apod.)

* Bezpečný úřad (Projekty, které zajišťují ochranu úřadů obcí a měst i jejich podřízených organizací před kybernetickými útoky, vedou zaměstnance k dodržování bezpečnostních pravidel při používání informačních technologií, využívají digitální technologie při bezpečném zpracování dat a nastavení transparentních vnitřních procesů. Oceněny mohou být i projekty, které napomáhají k lepší hygieně práce a pracovního prostředí pro zaměstnance či které zvyšují bezpečnost zaměstnanců.)

* Z vítězů jednotlivých kategorií bude hodnotitelskou komisí vybrán celkový vítěz soutěže – Komunální projekt roku 2024.

* V soutěži Komunální projekt roku 2024 bude udělena také Cena ministra pro místní rozvoj. Bude jí oceněn projekt, jenž byl podpořen z dotace poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj (může jít o podporu z národního dotačního titulu MMR nebo IROP) a který z pohledu hodnotitelské komise významným způsobem přispívá (resp. má významný potenciál přispět) k rozvoji nejen příslušné obce či města, ale i okolního regionu. Takto oceněný projekt bude vybrán ze všech projektů nominovaných do soutěže Komunální projekt roku 2024, které byly podpořeny z dotace poskytované MMR.

* Hodnotitelská komise může rozhodnout i o udělení své Zvláštní ceny ve kterékoliv soutěžní kategorii, případně také čestného uznání.

Jak se do soutěže Komunální projekt roku přihlásit

Na www.komunalniprojektroku.cz najdete odkaz na jednoduchou elektronickou přihlášku do soutěže. Lze ji snadno vyplnit během dvaceti či třiceti minut.

Doporučujeme připravit si přihlášku (popis projektu) nejdříve ve word dokumentu. Vyhnete se riziku ztráty vyplněných informací při případných problémech s odesláním přihlášky. Při přikládání fotografií projektu ve formátu JPG nebo JPEG ve velikosti alespoň 400 kB upozorňujeme i na nutnost vejít se do maximální celkové velikosti všech fotografií do 6 MB.

Kde a kde se s účastníky soutěže Komunální projekt roku sejdeme

Zástupci všech měst a obcí, které do soutěže poslaly nebo nominovaly soutěžní projekty, budou písemně pozváni na závěrečný slavnostní ceremoniál ve Valdštejnském paláci v Praze, sídle Senátu Parlamentu ČR. Ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 8. října.

Kdo soutěž Komunální projekt roku podporuje

Záštitu soutěži Komunální projekt roku 2024 i letos udělil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Záštitu nad samotným vyhlášením výsledků soutěže 8. října ve Valdštejnském paláci v Praze převzal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.

Podporu soutěži vyjádřily rovněž Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Jak budeme o výsledcích soutěže Komunální projekt roku 2024 informovat

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 8. října v sídle horní parlamentní komory v Praze představíme všechny oceněné projekty, a to i formou krátkých videomedailonků.

Veškerým projektům, které se soutěže zúčastní, bude už tradičně věnována zvláštní příloha Moderní obce, kterou chceme vydat ještě do konce letošního roku. Počítáme také s tím, že soutěž nalezne odezvu i na webech MMR, SMO ČR a SMS ČR.

Na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže budou pozváni zástupci médií a informaci o úspěšných projektech v tom či onom kraji nebo regionu předáme rovněž tamním médiím. K soutěži a jejím výsledkům vydáme i tiskovou zprávu.

Kde se dozvíte další informace o soutěži Komunální projekt roku

Všechny další informace o soutěži, včetně jejích kompletních propozic, jsou vyvěšeny na www.komunalniprojektroku.cz. Informace vám rovněž poskytne i tajemník Hodnotitelské komise soutěže a šéfredaktor Moderní obce Ivan Ryšavý (731 454 597, ivan.rysavy@profipress.cz).

Osobní vzkaz závěrem

Vím, že starostkám a starostům, členům rad a zastupitelstev, stejně jako zaměstnancům radnic často bývá proti srsti veřejně se chlubit svými úspěchy, za nimiž navíc obvykle stojí práce celých týmů.

Přesto si vás všechny dovoluji požádat, abyste zvážili účast své obce, svého městyse, města, městského obvodu či své městské části v soutěži. Je přece dobré napříč celou naší zemí se vzájemně podpořit a inspirovat zajímavými a podnětnými projekty, dát veřejně najevo, že územní samospráva je pevným pilířem fungování naší republiky a že to s naší vlastí – i díky lidem, kteří se starají o správu a rozvoj obcí a měst – není tak špatné, jak občas slýcháme.*

Děkuji vám všem a těším se s vámi a s vašimi městy a obcemi na shledanou v soutěži Komunální projekt roku 2024!

Ivan Ryšavý,

šéfredaktor Moderní obce

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down