Správní rozhodnutí v rozhodovací praxi/ 2

Pokud hovoříme o zákonnosti rozhodnutí, není možno opomenout § 7 správního řádu, kde je stanoveno, že dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních...

Pokud hovoříme o zákonnosti rozhodnutí, není možno opomenout § 7 správního řádu, kde je stanoveno, že dotčené osoby mají při uplatňování svých procesních práv rovné postavení. Správní orgán postupuje vůči dotčeným osobám nestranně a vyžaduje od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou. V případě, že by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, správní orgán učiní opatření potřebná k jejímu zajištění. Tato zásada souvisí rovněž s článkem 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, kde je uvedeno, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.

Jako důležité zde považuji uvést, že k zásadě principu rovnosti v právech se několikrát vyjádřil rovněž Ústavní soud, který v nálezu Pl. US 15/02 z 21. 1. 2003 Sb. N., rovněž i v nálezu Pl. US 6/96 z 5. 11. 1996 Sb. N.U. US sv. 6, roč. 1996, s. 313 č. 113/1996, uvedl, že „rovnost je kategorie relativní, jež vyžaduje odstranění nedůvodných rozdílů. Zásadě rovnosti v právech dle čl. 1 Listiny je proto třeba rozumět tak, že právní rozlišování v přístupu k určitým právům nesmí být projevem libovůle, neplyne z ní však závěr, že by každému muselo být přiznáno jakékoliv právo.“

NÁLEŽITOSTI ROZHODNUTÍ

Paragraf 68 správního řádu uvádí obligatorně, jaké náležitosti rozhodnutí musí mít, tedy jedná se o kogentní ustanovení, které nelze nijak obejít, tudíž nerespektování kterékoliv náležitosti rozhodnutí má za následek, že rozhodnutí je nepřezkoumatelné a odvolací orgán takové rozhodnutí zruší.

Paragraf 68 konstatuje:

1) Rozhodnutí obsahuje výrokovou část odůvodnění a poučení účastníků.

2) Ve výrokové části se uvede řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků podle § 27 odst. 1. Účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji umožňujícími jejich identifikace (§ 18 odst. 2); účastníci, kteří jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem. Ve výrokové části se uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popř. též jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání (§ 85 odst. 2). Výroková část rozhodnutí může obsahovat jeden nebo více výroků, výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.

3) V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

4) Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán I. stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

5) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

6) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena.

Autor článku považuje ustanovení § 68 za tak podstatné, že je citoval doslova tak, jak je uvedeno ve správním řádu.

VÝROKOVÁ ČÁST

V rozhodnutí správního orgánu se odráží i účel správního řízení, což je rozhodnout ve věci samé. Výrokem rozhodnutí se zakládají, mění nebo ruší práva nebo povinnosti osob nebo se jím prohlašuje, že určité právo či povinnost je či není. Pokud je uložena povinnost, určí se ve výroku i lhůta pro její splnění, popř. další údaje k tomu potřebné. Ve výroku se dále uvádějí právní ustanovení, která byla při rozhodování použita. Jak uvádí ust. § 68, rozhodnutí může ve své výrokové části obsahovat i více výroků – např. výrok o nákladech řízení. Výrok jako takový je důležitý v tom, že, jak již uvedeno, autoritativně stanoví práva či povinnosti účastníků řízení, případně zakládá či ruší nebo mění tato práva. Je důležité, aby ve výroku bylo konkrétně uvedeno, o jaká práva či povinnosti se jedná a které osobě jsou tato práva či povinnosti uloženy. Tato osoba musí být řádně identifikována, aby nemohlo dojít k záměně této osoby s osobou jinou. 1)

ODŮVODNĚNÍ

Na výrok rozhodnutí navazuje další část, což je odůvodnění. Odůvodnění rozhodnutí je neméně důležitá část celého rozhodnutí a jedná se právě o tu část, kde dochází ze strany správních orgánů k největším pochybením, v důsledku nichž při podání opravného prostředku odvolací orgán rozhodnutí správního orgánu I. stupně ruší, případně po podání správní žaloby toto rozhodnutí zruší správní soud.

V odůvodnění musí být zřetelně uvedeno, jak postupoval správní orgán při svém rozhodování, tedy které důkazy vzal jako relevantní a proč a jak se vypořádal s námitkami účastníků řízení. V odůvodnění rozhodnutí se musí odrazit i to, jakými úvahami se správní orgán ubíral při svém rozhodování a jaké právní předpisy využil. Tyto správní předpisy musí být přesně specifikovány, je nutno zde uvést ustanovení právní normy, která byla při rozhodování zohledněna a proč a tyto náležitosti musí mít logické souvislosti.

V souvislosti s odůvodněním je důležité uvést, že zákon umožňuje i vydání rozhodnutí bez odůvodnění, a to v případě, že správní orgán všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví, tak jak je uvedeno v § 68 odst. 4 správního řádu. Bude se jednat o jednoduché a jednoznačné případy, kdy již samotný výrok může zčásti odůvodnění nahradit. 2)

POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Poslední částí rozhodnutí je poučení o opravném prostředku. Zde správní orgán musí uvést, jaké právo mají účastníci řízení v souvislosti s tímto rozhodnutím, tedy že mají právo opravného prostředku, který lze podat prostřednictvím orgánu I. stupně odvolacímu orgánu, jenž ve věci rozhodne. Toto je v souvislosti s tím, že český právní řád stanoví dvoustupňové řízení s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že správní řízení je pouze jednostupňové. Ani v těchto případech není omezen účastník řízení v tom, aby podal ve lhůtě zákonem stanovené správní žalobu, o které bude rozhodovat správní soud. V poučení musí být rovněž uvedeno, kdy který z výroků nabývá účinnosti. Důležité je v poučení uvést jednoznačně lhůtu, do které je nutno opravný prostředek podat, musí být přesně stanoveno, kam tento opravný prostředek má být podán.

ZÁVĚREM

Ve svém článku jsem se zaměřil na rozhodovací proces správního orgánu a jeho zákonné náležitosti. Jsem toho názoru, že rozhodnutí jako finální výrobek správního orgánu je velice důležité jak pro účastníky řízení, tak v mnoha případech i pro širokou veřejnost, neboť v rozhodnutí správního orgánu se odráží účel správního řízení, ve kterém jsou zakládána práva a povinnosti osob, případně je konstatováno, že určitá práva jsou či nejsou.

Tak, jak bude orgán veřejné správy rozhodovat ve správním řízení, takovou bude mít i autoritu v širokých vrstvách veřejnosti. Proto je důležité, aby se orgány veřejné správy neustále seznamovaly s platným zákonným ustanovením, případně judikaturou správních soudů, aby byly naplňovány hlavní zásady správního řízení, které jsou uvedeny v hlavě druhé zákona č. 500/2004 Sb., kde je stanoveno, že správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. V neposlední řadě je důležité, aby správní orgán dbal na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Poznámky pod čarou:

1) Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 380.

2) Tamtéž str. 380.

Použitá literatura:

– HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 826 s.

– VEDRAL, J. Správní řád komentář, II. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2012,1448 s.

– PRůCHA, P. Správní právo, obecná část, vydal: Brno, Masarykova univerzita a Jan Šabata, Kallabova 29, 61600 Brno, Nakladatelství DOPLNĚK, 2007, 420 s.

Doc. JUDr. et Mgr. JAN BRÁZDA, Ph.D.

Univerzita Jana Amose Komenského, Praha

SHRNUTÍ

Článek pojednává o správním rozhodnutí v rozhodovací praxi obecních a městských úřadů s tím, že se jedná o důležitou část správního řízení, kterým správní orgán rozhoduje o právech a povinnostech občanů, a správní řád klade na toto rozhodnutí zvláštní důraz a upravuje je kogentními ustanoveními zákona.

Autor podrobně rozebírá jednotlivá ustanovení zákona, kterými se upravuje rozhodnutí ve správním řízení, a upozorňuje na nedostatky, které se vyskytují v rozhodovací praxi obecních a městských úřadů.

Článek může pomoci při školeních pracovníků obecních a městských úřadů týkajících se správního rozhodnutí tak, aby nedocházelo ke zrušení těchto rozhodnutí odvolacím orgánem v důsledku nedostatečné aplikace zákona.

Tak, jak bude orgán veřejné správy rozhodovat ve správním řízení, takovou bude mít i autoritu v širokých vrstvách veřejnosti. Proto je důležité, aby se orgány veřejné správy neustále seznamovaly s platným zákonným ustanovením, případně judikaturou správních soudů, aby byly naplňovány hlavní zásady správního řízení, které jsou uvedeny v hlavě druhé zákona č. 500/2004 Sb., kde je stanoveno, že správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu, a správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.

Český právní řád stanoví dvoustupňové řízení s výjimkou případů, kdy zákon stanoví, že správní řízení je pouze jednostupňové. Ani v těchto případech není omezen účastník řízení v tom, aby podal ve lhůtě zákonem stanovené správní žalobu, o které bude rozhodovat správní soud.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *