Kategorie:
Různé

Správný personalista je doma mezi lidmi, říká nominantka

Jako vůbec první byla do již druhého ročníku soutěže o cenu Personalista veřejné správy 2013 nominována Hana Klingerová, personalistka úřadu Městské části Praha 18. Své kandidáty na cenu můžete přihlašovat ještě až do 15. 11.

Většina Pražanů zná MČ Praha 18 spíše jako Prahu-Letňany. V nominaci Hany Klingerové, podepsané tajemníkem úřadu městské části Ing. Vladislavem Gerhardem, se mj. připomínají její nemalé zásluhy o to, že úřad získal titul Podnik podporující zdraví roku 2011, třikrát titul Úřad roku »Půl na půl« a že kvalita jeho personální práce byla doložena i certifikátem ISO 9001 uděleným firmou akreditovanou ve Velké Británii, a to za výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy. »Další zlepšení očekáváme se současně zaváděnou aplikací sebehodnocení podle modelu CAF 2009,« doplnil tajemník.


Jak Vladislav Gerhard pro Moderní obec dále uvedl, »kvalitní práce personalistky je základním kamenem pro zvyšování kvality veřejných služeb«. Podle jeho slov tak již samotná pečlivá evidence dalšího vzdělávání zaměstnanců úřadu vede ke zvýšení kvality na jednotlivých pracovních postech ve všech odborech. Významným krokem ke zlepšení služeb úřadu ve vztahu k veřejnosti bylo zavedení pružné pracovní doby, na jejímž základě byly zásluhou Hany Klingerové rozšířeny úřední hodiny.

NEJRYCHLEJŠÍ V CELÉ PRAZE

»Jako členka realizačního týmu projektu Zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím změny procesů a postupů, uskutečňovaného na našem úřadu v rámci výzvy č. 89 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, se Hana Klingerová významně podílí na aplikaci a zavedení moderních metod řízení, implementaci principů procesního řízení do praxe úřadu, aplikaci strategického plánování a tvorbě zásadních koncepcí rozvoje, realizaci systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů, zvyšování transparentnosti a otevřenosti úřadu a zejména na vzdělávacích aktivitách na výstupy těchto klíčových činností,« vysvětlil Vladislav Gerhard. K zavedení modelu CAF do praxe Prahy 18 jej inspirovaly zkušenosti jiných úřadů sdělené na valné hromadě Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Hana Klingerová se zasadila o proškolení všech zaměstnanců v oblasti komunikace prostřednictvím datových schránek a využívání kontaktního místa veřejné správy Czech POINT na všech odborech. Má i nemalý podíl na tom, že úřad je podle statistik Ministerstva vnitra desátý v zemi a první v české metropoli, pokud jde o rychlost vydávání osobních dokladů.

ROVNOPRÁVNOST NEJEN NA PAPÍŘE

Praha-Letňany se už tradičně prosazuje i ve vzpomenuté soutěži Ministerstva vnitra pořádané ve spolupráci se společností Gender Studies a nazvané Úřad roku Půl na půl. Městská část se připojila k Evropské chartě pro rovné zapojení žen a mužů ve veřejném místním životě, přičemž prosazování rovnosti žen a mužů na pracovišti je jednou z náplní práce Hany Klingerové.

Princip rovných příležitostí musí být zohledněn také v systému odměňování zaměstnanců. Ten byl díky statistice, kterou personalistka pečlivě zpracovává, během posledních let vyvážen tak, aby muži i ženy byli na úřadu ve stejných pracovních pozicích a rovněž stejně odměňováni.

TŘI VÝZVY DNEŠNÍ DOBY

Práce na úřadu městské části je prvním a dosud jediným zaměstnáním nominant- ky, kam Hana Klingerová nastoupila v rámci projektu Začleňování absolventů do pracovního procesu. Její výhodou tak je, že si vyzkoušela práci referentky v podatelně, při ověřování podpisů a listin, archivaci dokumentů, stejně jako třeba činnost sekretářky tajemnice úřadu. Sama o své práci personalistky říká: »Tahle činnost je pro mě zajímavá svou různorodostí. Musíte se totiž orientovat ve více oblastech. Nikdy se proto nenudíte, pořád je co zdokonalovat a je nutné stále přicházet s novými nápady. Smyslem práce personalisty nakonec však vždy je péče o zaměstnance.«

Hana Klingerová pro Moderní obec rovněž zformulovala výzvy, jimž podle jejího názoru nyní čelí personalisté veřejné správy, tedy v době, která je negativně poznamenána mj. i ekonomickou recesí a škrcením výdajů, kde se dá. Ale zároveň v době, kdy se velmi rychle zvyšují nároky na kvalitu veřejné správy a úroveň jí poskytovaných veřejných služeb. »Pro dnešní dobu vidím tři hlavní výzvy,« uvedla. »Jak kvalitně proškolit co nejvíce lidí za co nejméně peněz. Nutnost ještě lépe motivovat zaměstnance k vlastnímu sebezdokonalování a sbírání zkušeností. Zároveň je však i lépe vést k tomu, aby předávali své znalosti a zkušenosti ostatním.« A dodává: »Správný personalista však musí být doma mezi lidmi v každé době.«

JAK NA SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

»V posledních letech se nám na úřadu podařilo stabilizovat jeho vedení i management lidských zdrojů. Jsme přesvědčeni o tom, že máme správně nastavenu strategii i plánování do dalších let. Právě CAF by měl odhalit případné silné a slabé stránky úřadu a spolu se zavedeným benchmarkingem neustále zvyšovat kvalitu veřejných služeb,« uzavřel tajemník úřadu MČ Praha 18 Vladislav Gerhard. »Děje se tak i díky práci Hany Klingerové.«

 

Cena Personalista veřejné správy 2013

Vyhlašovatelem ceny Personalista veřejné správy je Klub personalistů o. p. s.

Soutěž je určena všem, kdo se zabývají personalistikou nejen v územní samosprávě, ale letos nově také ve státní správě.

O udělení ceny rozhoduje hodnoticí komise jmenovaná statutárním orgánem Klubu personalistů, o. p. s.

Nominace do soutěže se od příslušných úřadů přijímají do 15. 11. 2013.

Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností v úřadech veřejné správy v České republice, veřejné ocenění práce nejlepších personalistů veřejné správy a ohodnocení jejich přínosu v oblasti personálního řízení. Cena rovněž úspěšně napomáhá šíření dobré praxe v personálních činnostech a zdůraznění významu práce s lidským kapitálem na úřadech.

Podrobnější informace najdete na: http://www.klub-personalistu.cz/

ZDROJ: KLUB PERSONALISTŮ O. P. S.

 

Jednou z výzev dneška pro personalisty je i to, jak kvalitně proškolit co nejvíce lidí za co nejméně peněz.

Krédem Hany Klingerové je: »Dělej vše pro to, abys byl šťastný a mohl pomáhat a rozdávat radost a úsměv ostatním. Je třeba mít různé aktivity, aby nám život nezevšedněl.«

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *