Starosta v roli zaměstnavatele

První čtyři měsíce pracoval ve funkci odborného lesního hospodáře pracovník na smlouvu jako osoba samostatně vydělečně činná. Poté s ním byla smlouva ukončena (šlo o tzv. švarcsystém). V předchozím roce ale doplněk smlouvy nebyl uzavřen. Domnívám se, že mu můžu jako starosta udělit odměnu sám. Je...

První čtyři měsíce pracoval ve funkci odborného lesního hospodáře pracovník na smlouvu jako osoba samostatně vydělečně činná. Poté s ním byla smlouva ukončena (šlo o tzv. švarcsystém). V předchozím roce ale doplněk smlouvy nebyl uzavřen. Domnívám se, že mu můžu jako starosta udělit odměnu sám. Je moje úvaha správná?

U starostů obcí se uplatní § 5 odst. 2 zákoníku práce, podle něhož je-li veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr zákoníkem práce.


Právní postavení starostů a členů zastupitelstev musíme však posuzovat nejen podle zákoníku práce, ale i podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Starosta plní úkoly zaměstnavatele podle pracovněprávních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat. Pokud není v obci tajemník obecního úřadu, starosta jmenuje vedoucí odboru, odvolává je a stanoví jim plat. Pokud je zřízena rada obce, provádí uvedené úkony tato rada.

Podle § 2 odst. 8 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, plní starosta úkoly vedoucího úřadu v obcích, městských obvodech a městských částech, kde není zřízena funkce tajemníka nebo kde není tajemník ustaven. Jde o plnění pracovněprávních úkonů, které upravuje zákon č. 312/2002 Sb. Starosta se v těchto případech, kdy řeší pracovněprávní otázky, dostává do pozice vedoucího úřadu. U vedoucích úředníků se pracovní poměr zakládá jmenováním.

Je-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu, platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu (včetně starosty, který je uvolněn k výkonu funkce) stanoví tajemník obce /§ 110 odst. 74, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb./.

Při vzniku pracovního poměru starosty je nutno brát v úvahu § 33 odst. 2 zákoníku práce. Jestliže zvláštní právní předpis vyžaduje, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy. Tímto orgánem je zastupitelstvo obce. Starostu volí podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona o obcích a zastupitelstvo má právo starostu z funkce i odvolat.

 

JUDr. LADISLAV JOUZA
právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *