Starší úvěry s vyšší úrokovou sazbou nemusí obce tížit

Výběrové řízení »na poskytnutí úvěru na přefinancování části úvěrového portfolia z důvodu snížení sazeb starších úvěrů s fixní úrokovou sazbou« Černošicím u dvou úvěrů, na nichž toto město nemělo celkem splaceno 13,7 mil. Kč, přineslo snížení úrokové sazby z 5,2 % na 1,73 % p. a. Konkrétně jde o úsporu zhruba 0,43 mil. Kč v ročním vyjádření.

Na konci roku 2010, když se Mgr. Filip Kořínek stal starostou Černošic, toto šestiapůltisícové město v okrese Praha-západ se statutem obce s rozšířenou působností a s bezmála dvousetmilionovým rozpočtem mělo nesplacené úvěry na rekonstrukce místních komunikací a výstavbu kanalizace z let 2004 a 2008 v celkové výši zhruba 30 mil. Kč. K nim bylo třeba připočítat přibližně 7 mil. Kč za nesplacený provozní úvěr z roku 2009, kdy se město dostalo do platební neschopnosti, stejně jako zcela nový pětimilionový úvěr na další ulici. Navíc před městem stál závazek půjčit si dalších 25 mil. Kč na již zahájený projekt nové mateřské školy.


Po komunálních volbách v roce 2010 přišli do vedení Černošic lidé, kteří chtěli fungování města zásadně zlepšit. »Kromě zveřejňování informací, transparentnosti a otevřenosti občanům jsme se od počátku soustředili na finanční ozdravení, abychom později mohli začít i s tolik potřebným rozvojem. Možnosti úspor jsme našli opravdu dost. V elektronické aukci jsme srazili náklady na mobilní volání o 71 % a později cenu za komplexní pojištění majetku obce o 37 %. Úspor až přes 40 % jsme dosahovali na stavebních zakázkách, výrazně jsme ušetřili převedením správy informatiky z externí firmy přímo pod úřad atd.,« připomíná Filip Kořínek.

Nové vedení města však začalo také uvažovat o přefinancování starších – a oproti současnému stavu na bankovním trhu vysoce úročených úvěrů.

Z čeho jste ve své snaze o přefinancování svého úvěrového portfolia vycházeli?

S vyhodnocením tohoto portfolia nám pomohl jeden z našich poradců, místní občan se zkušenostmi z bankovnictví a ozdravování firem. Z analýzy nám jako jasní kandidáti na přefinancování vyplynuly dva dříve uzavřené úvěry, které rozpočet města připravovaly o výrazně více peněz, než by odpovídalo aktuálnímu trhu. Úroková sazba totiž pro ně nebyla stanovena v závislosti na sazbě centrální banky (např. PRIBOR), ale byla fixní, a to na vysokých 5,2 % ročně.

Jakým způsobem jste vybírali vhodnou banku?

Provedli jsme standardní výběrové řízení – sami jsme zpracovali zadávací podmínky a oslovili hlavní banky. Zadávací dokumentace je dodnes volně dostupná na našem webu (www.mestocernosice.cz) v sekci Veřejné zakázky. Náš městský úřad má vlastní malé právní oddělení (dnes dvoučlenné), externisty jsme na organizaci veřejných zakázek zatím nikdy nepoužili. Pro výběrové řízení na přefinancování obou úvěrů, jsme si stanovili podmínky (dobu splácení, možnost předčasného splacení apod.) a čekali, jaké budou ve stanovené lhůtě předloženy nabídky. Přímým výsledkem byla úspora přibližně 430 tis. Kč v ročním vyjádření. Na těchto dvou úvěrech bylo celkem nesplaceno 13,7 mil. Kč, přičemž úroky činily uvedených 5,2 %. V soutěži nám vítězná banka nabídla sazbu v úrovni 0,71 % p. a. k sazbě PRIBOR – v té době tedy celkem 1,73 % p. a. Druhotným přínosem přesoutěžení bylo, že jsme si optimalizovali i splácení jistiny, což nám přineslo drobnou úlevu v cashflow našeho napjatého rozpočtu pro první krizový rok. Mimochodem, souběžně s přefinancováním starých úvěrů jsme také soutěžili nový úvěr na již zmíněnou novou mateřskou školu. Také v tomto případě vítězná nabídka byla na sazbu 1,73 % p. a.

Zaznamenali jste nějaké negativní reakce bank, jejichž úvěry jste chtěli nově přefinancovat?

Vlastně nezaznamenali. Myslím, že to je standardní postup a slušná banka svého dlouhodobého klienta nebude – a ani nemůže držet v nevýhodných podmínkách, které už neodpovídají situaci na trhu.

Kdyby některé jiné město chtělo přefinancovat své dlouhodobé úvěry z minulých let, co byste mu za Černošice poradil?

Není to žádná věda. Pokud má někdo úvěr s dnes již nevýhodnou úrokovou sazbou, rozhodně by s tím měl něco dělat. Pokud je úvěr malý, promluvte nejdříve přímo se svojí bankou. Jestliže to nepomůže nebo je přijatý úvěr větší, doporučoval bych soutěž, resp. je to dokonce nutné, pokud je kumulativní výše úroků nad zákonnou hranicí podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Má-li město slušně řízené finance a dobrou kreditní historii, mělo by bance stačit ručení budoucími příjmy. Jinak řečeno, není třeba dávat majetek do zástavy apod. Obce jsou relativnwě spolehlivými klienty s malou mírou rizika – i proto dostávají úvěry za výrazně výhodnějších podmínek než řada firem. A rada na závěr: Aby vás banky braly vážně, je lepší už být jejich klientem nebo se zavázat, že k poskytovateli úvěru převedete alespoň část svých aktiv, resp. platebního styku.

Je nyní podle vašeho názoru situace pro přeúvěrování ještě příznivější, než byla v prvním pololetí 2011, kdy jste k přeúvěrování sáhli v Černošicích?

To nelze šmahem říct. Ale přinejmenším je srovnatelně dobrá. Mezibankovní sazba PRIBOR je dnes stále na rekordně nízké úrovni, mnohem níže než před dvěma roky. A tak i když jsme letos na jeden nový úvěr vysoutěžili poněkud horší nabídku vítězné banky (vyšší marži), v součtu je to opět úvěr za zhruba 1,7 % ročně, což považuji za velmi slušné. V Černošicích se díky výhodným úvěrům v kombinaci s rekordně nízkými cenami stavebních prací intenzivně snažíme smazat mnohaletý vnitřní dluh města v podobě zanedbané infrastruktury. Vyhodnotili jsme si, že investice dlouhodobého charakteru je správným řešením – i za cenu dalšího zadlužení. Peníze totiž máme vypůjčené téměř zadarmo a stavební firmy nám dílo odvedou o třetinu levněji než dříve. Soustřeďujeme se na investice, které by stejně jednou musely přijít. Dnes je ovšem provádíme levněji a v příštích letech už budeme užívat jejich přínosů. Doba přeje investicím spíše než úsporám…

Mgr. Filip Kořínek: Má-li některé město úvěr s dnes už nevýhodnou úrokovou sazbou, rozhodně by s tím něco mělo udělat. Není to žádná věda.
FOTO: ARCHIV

 

Semily si vysoutěžily pohyblivou úrokovou sazbu 0,92 % p. a., která platí i aktuálně

Město Semily vyhlásilo po-ptávkové řízení na přeúvěrování šesti úvěrů z let 2004 a 2009 v celkové výši 26 mil. Kč. Do vyhlášené soutěže se přihlásily dva bankovní domy, nejlepší nabídku podala Česká spořitelna. Přeúvěrováním město využilo nabízené výhodnější podmínky k úvěrování, díky nimž sníží hrazené náklady na úroky o zhruba 2 mil. Kč, přičemž sloučení šesti úvěrů do jednoho přineslo i snížení administrativní zátěže. Úvěr v celkové výši 26 mil. Kč bude splácen nepravidelnými měsíčními splátkami po dobu šesti let. V průběhu splácení lze kdykoliv bez sankcí předčasně splatit část nebo celý zůstatek úvěru.

Jak pro Moderní obec uvedla 1. místostarostka města Ing. Marcela Volšičková, vzhledem k tomu, že podobné záměry měla i řada dalších měst, peněžní ústavy byly k tomuto úsilí semilské radnice vcelku vstřícné a ochotně s ní spolupracovaly. »Nejprve jsme si samozřejmě museli prostudovat smlouvy a obchodní podmínky. Někde bylo např. požadováno, abychom úmysl splatit nahlásili jeden měsíc dopředu apod.,« poznamenává místostarostka. »Také bylo poznat, že když banky věděly, že nemohou nabídnout dobré podmínky a nízký úrok, tak nabídku ani nepodaly – do soutěže se totiž přihlásily pouze dvě banky.«

Podle slov Marcely Volšičkové v Semilech hlavně chtěli využít situaci, kdy banky nabízejí nízké úroky a díky konkurenci ochotně kývnou i na podmínky k financování vyhovující městu a odsouhlasené zastupitelstvem. Nejlepší podmínky radnici nabídla banka, přes niž město uskutečňuje převážnou většinu svého platebního styku. Banka má přitom ve smlouvě, že po dobu trvání úvěrové smlouvy město u ní povede svůj běžný účet. V soutěžených podmínkách si město mj. stanovilo, že případné převedení platebního styku bude jen v rozsahu odpovídajícím míře angažovanosti. Z dalších podmínek Marcela Volšičková připomněla např. možnost kdykoliv během splácení splatit bez sankce celý úvěr nebo jeho část, možnost nedočerpat úvěr bez sankce, nulový rezervační poplatek či to, že banka nebude pro úvěr vyžadovat zajištění. Město vysoutěžilo pohyblivou úrokovou sazbu 0,92 % p.a., která platí i aktuálně. Semily budou tento úvěr splácet šest let a pouze letos na placených úrocích ušetří nejméně 0,5 mil. Kč.

»Počítali jsme, že kvůli ekonomické stagnaci letos – a zřejmě ještě i napřesrok, bude období nízkých úrokových sazeb přetrvávat,« dodala Marcela Volšičková. Na otázku, co by doporučila jiným městům a obcím, jež by o případném přeúvěrování rovněž začaly přemýšlet, odpověděla: »Pokud je město či obec v dobré finanční situaci, určitě pro banky představuje zajímavého partnera – a to i pro přeúvěrování. Nejprve však radnice musí prostudovat svoje úvěrové smlouvy a obchodní podmínky. Například u úvěrů s pevnou sazbou bývá za předčasné splacení účtována pokuta – máme rovněž takový případ. U toho by se nám pokuta téměř rovnala úspoře, proto jsme tento úvěr do balíku šesti soutěžených úvěrů nezahrnuli. Určitě však přeúvěrování doporučuji, přitom však předem dobře vážit všechny podmínky.«

Ing. Marcela Volšičková: Pokud je město či obec v dobré finan-ční situaci, určitě pro banky představuje zajímavého partnera – a to i pro přeúvěrování.
FOTO: ARCHIV

 

Nynější vhodná doba pro přeúvěrování starších úvěrů s vyšší sazbou patrně skončí v horizontu měsíců či nanejvýš roku

Svaz měst a obcí ČR se primárně nevěnuje finančnímu poradenství pro jednotlivá města či obce – nakládání s úvěry je totiž čistě věcí konkrétních samospráv. V obecné rovině SMO obcím doporučuje velkou obezřetnost při rozhodování o vzetí si úvěru a při sjednávání podmínek úvěrové smlouvy. Obce by si měly brát úvěr pouze na financování investičních akcí a rozhodně si tímto způsobem nezajišťovat provozní výdaje. V polovině 90. let, kdy obce i bankovní sektor ještě neměly zkušenosti s úvěry pro komunální sektor, SMO začal pořádat finanční konference, na nichž byly prezentovány jak zásady pro obce pro vzetí si úvěru, tak modelové posouzení jeho výše, aby nebyla ohrožena jistota takový úvěr splatit.

Právě z té doby – anebo ještě i trochu pozdější, mohou mít obce úvěry, které z dnešního pohledu mají úrokovou sazbu vysokou, ale samozřejmě obvyklou v době uzavírání úvěrové smlouvy. Také velmi záleží na tom, mají-li úrokovou sazbu pevně stanovenou, nebo je-li odvozena od mezibankovní sazby PRIBOR. Starší úvěry, které mají buď pevně stanovený úrok poměrně vysoký, či jej sice mají odvozený od sazby PRIBOR – avšak s vysokou přirážkou, se jistě vyplatí přeúvěrovat. Sazba PRIBOR je nyní na velmi nízké úrovni a zřejmě už nebude výrazně klesat. Naopak lze očekávat, že v horizontu měsíců až roku může i mírně stoupat. Takže, dovolují-li to podmínky úvěru, je teď zřejmě vhodná doba na jeho přeúvěrování.

V současné době se prakticky všechny úvěry uzavírají s úrokovou mírou odvozenou od sazby PRIBOR. Z toho vyplývá, že nejdůležitější je vyjednání pokud možno co nejmenší přirážky k této sazbě. Ještě upozorňuji, že při sjednávání úvěru je třeba se pečlivě věnovat i dalším podmínkám, např. ručení, přístupu k účtu apod. U starších úvěrů ručení bylo obvykle zajištěno majetkem obce, u novějších už je často ručeno příjmy obce. SMO velmi pečlivě sleduje celkové zadlužení měst a obcí, které ke konci minulého roku dosáhlo zhruba 90 mld.Kč, ale nezabývá se konkrétními úvěry jednotlivých obcí. Takže ani nemá přehled, zda se města a obce ve větším počtu nyní snaží využít nízké sazby PRIBOR pro přeúvěrování. Dílčí informace z této oblasti, které SMO má k dispozici, nemohou vést k obecným závěrům.

IVAN ČERNÝ
předseda Finanční komise Předsednictva SMO ČR

Ing. Ivan Černý: Nejdůležitější je vyjednání pokud možno co nej-menší přirážky k sazbě PRIBOR.
FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *