Švýcarská města dávají lidem bez práce pomocnou ruku

K problémům dneška patří i nezaměstnanost sociálně znevýhodněných občanů a s ní spojená rizika, jako je zadluženost, trestná činnost, bezdomovectví aj. Jednou ze zemí, kde se daří nalézat preventivní řešení, je Švýcarsko.

Například města Curych a Winterthur provozují programy, které pro obtížně zaměstnatelné osoby vytváří pracovní příležitosti s cílem vrátit je na otevřený trh práce. Programy jsou často provázány se sociální integrací, jako výuka německého jazyka, ovládání PC, trénink pracovních dovedností aj. Města si díky těmto programům zároveň zajišťují různé služby, jako jsou údržba zeleně, odstraňování graffiti, ale i výroba nábytku či rakví.


Své zkušenosti představili zástupci obou měst v květnu v Praze na semináři, který uspořádala nezisková organizace RUBIKON Centrum. Ta je činná v oblasti prevence kriminality a řešení následků trestných činů a spolupracuje se švýcarským partnerem VEBO (Sdružení pro rozvoj probační služby ve východní Evropě).

PRÁVO NA PRÁCI V PRAXI

Pracovní integrace je jedním z nástrojů sociální politiky, jež vede k celkové integraci občanů ohrožených sociálním vyloučením kvůli nezaměstnanosti. Její provádění vychází ze zkušenosti, že se taková investice společnosti vyplatí. Pracovní místa jsou v rámci švýcarské politiky zaměstnanosti vytvářena pro občany, kteří: dva roky pobírají podporu v nezaměstnanosti (z pojištění pro případ nezaměstnanosti), či sociální dávky od obcí; vykonávají obecně prospěšné práce ve spolupráci s probační službou; pobírají dávky z pojištění proti invaliditě.

Sociální politika Švýcarska stojí na důrazu na práci a zaměstnanost a na principu subsidiarity (tj. sociální systém pomáhá jen tam, kde je to skutečně třeba. Zjistí-li se, že klient pracovat může, pak je jeho povinností podílet se co nejvíc na svém pracovním uplatnění na trhu práce.) Práce se vnímá jako klíčový prvek procesu sociálního začleňování. Po dvou letech nezaměstnanosti končí podpora ze systému pojištění a nahradí ji dávky z obecních rozpočtů. Integrační programy proto zřizují přímo obce.

Pokud se nezaměstnaní pobírající dávky odmítnou do programů (či obecně prospěšných prací) zapojit, dávky se jim krátí či odeberou (výjimkou jsou zdravotní komplikace, péče o rodinného příslušníka aj.). Zapojí-li se, obce jim vyplácejí příspěvky k odměně za práci vykonanou v programu.

ROZVOJ PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ

Centra pracovní integrace nabízejí programy podle stupně pracovních možností. Takřka všichni klienti jsou do center doporučováni úřady jednotlivých subsystémů sociálního pojištění (invalidního, pracovního) nebo obcemi. Veřejná správa se pak podílí na financování těchto programů, nebo je přímo zřizuje. Značnou část příjmů tvoří i příjmy z prodeje služeb a zboží. Ve švýcarském pojetí totiž musí být sociální firma schopna pokrýt ze svého zisku minimálně 50 % nákladů.

Klient zařazený do programu nejprve podstupuje měsíční pracovní diagnostiku. Poté je mu doporučen optimální způsob pracovní integrace s různou měrou podpory ze strany zaměstnanců programů (např. osob s vyučením v daném oboru, které jsou školiteli-vedoucími skupiny obtížně zaměstnatelných klientů).

Po podpisu pracovní smlouvy se klient stává zaměstnancem, byť na tzv. sekundárním trhu práce. Získává nejen pracovní dovednosti a návyky, ale také si zaplňuje prázdné místo v životopise. Kromě toho se účastní skupinového vzdělávání zaměřeného na rozvoj klíčových pracovních kompetencí. Při tom si však ještě také musí aktivně hledat práci mimo programy.

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH

Nabídka pracovních oborů je různorodá. Např. v Curychu zahrnuje gastronomii ve vlastních veřejných restauracích a menzách, recyklaci, úklid, prádelnu, zahradní práce, opravnu kol, práci se dřevem (každý občan Curychu má nárok na rakev zdarma a město rozhodlo, že se budou vyrábět v jeho dílně), ale též odstraňování graffiti či polepů z objektů města, avšak i z domů soukromých majitelů, kteří si službu předplácejí (projekt Krásný Curych).

Záběr programů je velký rovněž jde-li o metody práce – např. pracovní integrace města Winterthur obsahuje vstupní pracovní posouzení, coaching, vzdělávání, rekvalifikaci, podporované zaměstnávání, zprostředkování praxí ve firmách, subvencovaná i nesubvencovaná pracovní místa. Tato kombinace umožňuje reagovat na výsledky pracovní diagnostiky individuálně zacílenou intervencí.

Existují i komerčně zřizované sociální firmy, např. »Züri bringt’s«, jejíž zaměstnanci v Curychu za poplatek rozvážejí na kolech nákupy z obchodních center domů.

Měsíční náklady na jedno pracovní místo v rámci integračního programu se pohybují kolem 2-3 tisíc franků. Přitom také obce ve Švýcarsku jsou nuceny šetřit. Proč tedy vynakládají finance na tyto programy a jak jsou úspěšné? Náklady na integraci snižují podle vyjádření zástupců daných měst náklady na vyplácení pojistného a sociálních dávek. A vedle dlouhodobě nižších výdajů (které ovšem nelze prakticky měřit), jsou podle Markuse Fuetera, vedoucího programu Krásný Curych, úspěchy viditelné především v rovině osobní. Lidé dostanou možnost rozvíjet se správným směrem.

 

Možnosti podpory sociálního začleňování

Výzvy OP Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz):

Do 31. 12. 2013 běží výzva »Sociální inovace«, která klade důraz na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. Cílovou skupinu podpůrných aktivit tvoří osoby: se zdravotním postižením; bez přístřeší; opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a vracející se z výkonu trestu odnětí svobody; pečující o osobu blízkou; děti, mládež a mladí dospělí (15-26 let).

Doplňující informace k tématu nabízí web www.socialniinovace.cz.

Do 28. 6. 2013 je otevřena výzva »Sociální ekonomika«. Podporu mohou získat: nové podnikatelské aktivity/rozšíření kapacity podniku naplňující současně principy sociálního podnikání; nové podnikatelské aktivity OSVČ (bez zaměstnanců), jejichž podnikání má pro místní komunitu sociální, environmentální a ekonomický přínos. Cílovou skupinou jsou osoby: bez přístřeší; opouštějící zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy či výkon trestu odnětí svobody; mládež a mladí dospělí (15-26 let); zdravotně postižení; oběti trestné činnosti; osoby pečující o osobu blízkou; se zkušeností závislosti na návykových látkách; dlouhodobě nezaměstnaní apod.

Příklady dobré praxe v Příručce pro obce viz www.socialni-zaclenovani.cz/prirucka.

Odstraňování graffiti (»Krásný Curych«).

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *