Systém čerpání evropských peněz lze v budoucnu zlepšit

Nejen Evropská komise, ale hlavně žadatelé o dotace EU si často stěžují, že systém žádostí a hodnocení projektů financovaných z evropských peněz je u nás složitý a málo přehledný. Končící sedmileté programovací období ukázalo, že řada postupů ve vztahu k předkládaným projektům by se v Česku mohla změnit, nebo minimálně zrevidovat.

Zjednodušení systému administrace. To by mělo být jedním z hlavních motivů a cílů pro nové období. Dosavadní zkušenosti nás učí vnímat, že strukturální fondy jsou především nástrojem pro dosahování cílů. Snaha o dosažení cíle by proto měla jít ruku v ruce s nastavením způsobu výběru projektů. Právě ten je v České republice příliš složitý, administrativně náročný a pracný. Stávající model hodnocení projektových žádostí je bezmála ve všech případech založený na kritériích pro výběr projektů, aniž je kladen důraz na dopad a přínos projektů. Vícekriteriální hodnocení je v zásadě správné.


Podle kroků, které v posledních měsících uplatňuje Evropská komise, se ukazuje, že je to málo. Nejde totiž tolik o technologii výběru projektu, ale o cíl, který má být výběru projektů podřízen. Uplatnění kritérií, jichž musí předložený projekt dosáhnout, aby mohl být následně finančně podpořen z evropských peněz a aby zároveň splňoval podmínku efektivity, hospodárnosti a účelnosti, je samozřejmostí. Dnes už víme, že podmínek nutných (nikoliv však postačujících) může být mnohem méně. V souboru vícekriteriálního hodnocení však nesmí unikat hlavní smysl a především cíl.

MAJÍ MEZI SEBOU SOUPEŘIT PROJEKTY TYPU MODERNIZACE MŠ?

Dobrým příkladem jsou malé obce, které ve stávajícím modelu hodnocení předkládaly projekty na modernizaci mateřských škol. Tyto obce velmi často se svým záměrem neuspěly, protože se neprosadily v soutěži s ostatními projekty. A právě zde je třeba se ptát, lze-li investice typu podpory mateřských škol nahlížet optikou soutěže, a nikoliv potřebami konkrétního spádového území? A takto bychom se mohli ptát i u jiných typů projektů, jejichž předkladateli jsou veřejné či neziskové subjekty.

ŘEŠENÍM JE KVALITNÍ STRATEGIE ROZVOJE

Způsob, jak se vymanit ze současného složitého systému kritérií, je změna přístupu k plánování. Je nutné zkvalitnit zpracování rozvojových strategií, které by měly být konkrétní, s jednoznačně definovanými cíli. Je potřeba dopředu znát priority rozvoje, zpracovat koncepci, jak těchto priorit dosáhnout a jaké konkrétní projekty podpořit z evropských peněz. Například cyklostezky mohou být ve střednědobém rozvojovém plánu zpracovány konkrétně tak, aby byly definovány přínosy realizace celkové strategie a mohla být na ně poté vyčleněna odpovídající finanční alokace.

Díky takovému přístupu by především u veřejných projektů odpadlo dosavadní soutěžení mezi projekty ucházejícími se o dotaci. Podpořeno by bylo pouze to, co by bylo obsaženo v rozvojové strategii. Takový systém by byl nejen transparentní, ale také by žadatelům ušetřil spousty peněz, které dnes mnohdy zbytečně vynakládají na zpracování projektů.

DŮLEŽITÉ JE URČIT A ODSTRANIT SLABÁ MÍSTA TAK, ABY VÝSLEDEK BYL JASNĚ MEŘITELNÝ

Hlavním úkolem je dnes identifikovat slabá místa spolu s problematickými oblastmi a navrhnout opatření ke změně. Evropská unie totiž v novém období dává přednost přesně měřitelným přínosům a definici toho, čeho by mělo být prostřednictvím evropských dotací dosaženo.

Jestliže by se podařilo vytvořit reálné produktivní spojenectví mezi mikroregiony, obcemi, městy, podnikateli a neziskovým sektorem tak, aby mohla vzniknout společná strategie rozvoje, mělo by se do budoucna dařit eliminovat spory, zda podporovat cestovní ruch, nebo například sociální infrastrukturu.

Jednotlivé projekty by na základě strategie mezi sebou nesoutěžily podle předem nadefinovaných kritérií, jichž musí každý z nich dosáhnout, nýbrž by byly posuzovány podle toho, jak přispívají ke společně určeným cílům.

CO PŘINESE NOVÉ PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014+

Přestože řada dokumentů a přístupů k novému programovacímuu období Evropské unie pro období let 2014-2020 není ještě vyjasněna, už dnes na základě stávajících zkušeností víme, že v České republice se má zjednodušit systém rozdělování dotací – a nikoliv pouze snížit počet operačních programů.

Aby bylo dosaženo kýženého zjednodušení, musí se změnit a přepracovat přístupy na úrovni centrálních metodik, resp. musí být jasně vymezená role pro »koordinaci«. Dále musí nastat změna v přístupu k plánování. Jinými slovy řečeno, u projektů veřejné správy je nutné eliminovat soutěžení, a na druhé straně posílit roli střednědobých strategických programovacích dokumentů. To vše v rámci partnerství a víceúrovňové správy.

 

RENATA ŠKROBÁLKOVÁ
Úřad Regionální rady Střední Morava

 

Je třeba se ptát, zda například investice typu podpory mateřských škol je skutečně nutné nahlížet optikou soutěže, a nikoliv potřebami konkrétního spádového území?

Například cyklostezky mohou být ve střednědobém rozvojovém plánu zpracovány konkrétně tak, aby byly definovány přínosy realizace celkové strategie a mohla být na ně poté vyčleněna odpovídající finanční alokace.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *