01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tři role veřejné správy v energetice

Koncepční, regulační a uživatelská - tak v programu konference Tři role veřejné správy v energetice její organizátoři vymezili okruhy působení obcí, měst a krajů v tomto odvětví. Konferenci krátce poté, co vláda přijala Státní energetickou koncepci, uspořádala v dubnu Vysoká škola finanční a...

Koncepční, regulační a uživatelská - tak v programu konference Tři role veřejné správy v energetice její organizátoři vymezili okruhy působení obcí, měst a krajů v tomto odvětví. Konferenci krátce poté, co vláda přijala Státní energetickou koncepci, uspořádala v dubnu Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., pod záštitou ministra pro místní rozvoj JUDr. Pavla Němce a primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma. Odbornou garanci zajistil Ústav pro energetiku, který pod vedením Ing. Petra Karase, CSc., působí od ledna 2003 při VŠFS. Vracíme se k některým příspěvkům, které na konferenci zazněly.

koncepční role

Hlas pro krajské energetické agentury

Státní energetická koncepce (SEK) a územní energetické koncepce (ÚEK) u nás byly zpracovávány na sobě časově téměř nezávisle, připomněl na konferenci Jiří Tomek, radní Jihomoravského kraje. Při tvorbě většiny koncepcí krajů a statutárních měst totiž ještě nebyla k dispozici nová SEK. Oba typy koncepcí by měly být vůči sobě v úzké vazbě především v kapitole obnovitelných zdrojů a úspor energií. Právě k naplnění cílů v této oblasti může veřejná správa výrazně přispět. Proto by stát měl jednoznačně deklarovat, že kraje jsou místem pro prosazování SEK.

Jihomoravský kraj navrhuje, aby v rámci celé ČR bylo koordinováno ustavení krajských energetických agentur jako nezávislých organizací zřízenými kraji, například ve formě příspěvkových organizací. Jiří Tomek na konferenci rovněž formuloval jejich možné úkoly a kompetence: 1) Podpora energetického managementu kraje (sledování a vyhodnocování energetického hospodářství majetku kraje a aplikace zákonných opatření na něj, příprava dotačních titulů a grantových schémat kraje pro energetiku; tvorba programových dokumentů v návaznosti na ÚEK; spolupráce a výměna informací mezi distributory, spotřebiteli a zástupci kraje; metodická a poradenská činnost pro obce a města), 2) Projekty a financování (vyhledávání a podpora projektů v souladu s cíli ÚEK a SEK; tvorba a realizace soft projektů; projektová podpora pro samosprávu; databáze energetických projektů v kraji; vyhledávání finančních zdrojů pro projekty; realizace pilotních projektů), 3) Informační databáze a statistika (energetická databáze majetku kraje; databáze chystaných a realizovaných projektů; sběr a verifikace energetických dat ve struktuře EUROSTAT; informace o znečištění ovzduší a zdrojích znečištění; databáze třetích stran), 4) Spolupráce v přenesené působnosti kraje a státu (hodnocení v rámci zákona č. 76/2000 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, EIA; připomínkování energetické legislativy; pomoc a spolupráce na činnostech ČEA, MPO v kraji; hodnocení souladu mezi zpracovávanými regionálními ÚEK, krajskou ÚEK a SEK), 5) Mezinárodní spolupráce (s regiony jiných členských států v energetice; vyhledávání zahraničních partnerů pro spolupráci na programech EU).

Do plánů rozvoje i biomasa

Nad současným využíváním biomasy a zejména nad dalším rozvojem fytoenergetiky jako cíleným pěstováním energetických rostlin se na konferenci zamýšlel Ing. Vladimír Zelený z Ústavu pro energetiku VŠFS. Národní indikativní cíl formulovaný ve Státní energetické koncepci (SEK) předpokládá, že v roce 2010 bude výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie tvořit 8 % hrubé spotřeby elektrické energie. Podle CZ Biom, Českého sdružení pro biomasu, současný trend zvyšujícího se podílu biomasy na celkové spotřebě obnovitelných zdrojů bude stále sílit, až tento podíl v roce 2010 dosáhne 81,7 %.

Inženýr Zelený poukázal na to, že potenciál v biomase, uváděný CZ Biom, lze uplatnit již v roce 2010 na pěstebních plochách pro fytomasu o rozloze až 450 tisíc hektarů. Tedy na přibližně polovině výměry zemědělské půdy už nyní nepotřebné pro zemědělskou výrobu. Zatím je však využití fytomasy omezováno jak nerozvinutým trhem, tak například některými ochránci přírody. Zdůraznil, že naplňování cílů stanovených Smlouvou o přistoupení k EU bude muset být u nás spojeno i s rozvojem fytoenergetiky a trhem s fytomasou, který bude součástí vnitřního energetického trhu ČR. Inženýr Zelený porovnal modely produkce fytomasy z rychle rostoucích dřevin a energetických bylin typu šťovíku UTEUŠA, a uvedl pěstiteli dosažené ekonomické výsledky. Dovodil, že v územních energetických koncepcích a akčních plánech obcí, měst, regionů a ČR musí být při energetických bilancích odborně a realisticky vyhodnocena role fytoenergetiky. Využívání energie z biomasy by mělo být zaměřeno především na vytápění obcí, a to zejména tam, kde není zaveden zemní plyn. Rozhodování o využití biomasy musí zahrnovat i řešení dopravy fytomasy do kotelny a ekonomické propočty včetně uvážlivé volby mezi centrálním a lokálním vytápěním biomasou v obci.

V rámci ČR je nutno vyhodnotit provoz stávajících energetických zdrojů využívajících biomasu a zhodnotit i současný trh s ní. Pak je třeba podle odborníků z praxe iniciovat další vývoj levných, ekologicky a energeticky efektivních kotlů pro vytápění rodinných domů s minimální obsluhou, aby poskytovaly stejný komfort jako kotle na zemní plyn, ale při podstatně nižších provozních nákladech.

regulační role

Rizika integrovaného povolování

Na ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (dále zákon o IPPC), podle něhož kraje vydávají v přenesené působnosti tzv. integrovaná povolení, poukázal na konferenci Ing. Vladislav Bízek, CSc., ředitel konzultační společnosti DHV ČR, s. r. o. V oblasti energetiky spadají pod regulační režim zákona o IPPC všechna spalovací zařízení (elektrárny a teplárny), jejichž tepelný příkon je 50 MW anebo vyšší. Takových zařízení je nyní v ČR provozováno 163.

"Jestliže dříve byla poměrně snadná regulace typu ano - ne (byl stanoven požadavek a regulátor posoudil, zda tento požadavek je naplněn), nyní je dán určitý obecný rámec, v němž se regulátor pohybuje a může provozovanému zařízení stanovit individuální podmínky," upozornil inženýr Bízek. Podle zákona o IPPC krajský úřad totiž může provozovateli určit individuální emisní limity i další závazné podmínky provozu. Tyto podmínky nesmí být mírnější než podmínky stanovené jinými právními předpisy, jako jsou zejména zákony o ochraně ovzduší, o odpadech a o vodách. Mohou však být přísnější, je-li to nutné k dosažení standardů kvality životního prostředí v místě. Inženýr Bízek proto zdůraznil, že úloha krajských úřadů je velmi citlivá, protože budou muset pečlivě zvažovat ekonomické dopady individuálního přístupu k jednot-livým zařízením. Zákon o IPPC nabyl účinnosti 1. 1. 2003. Do letošního 10. dubna bylo vydáno 133 integrovaných povolení, přičemž celkový počet zařízení (nejen v energetice, nýbrž i v ostatních odvětvích průmyslu a v zemědělství, kde je toto povolení třeba získat) činí 1352. Ředitel DHV ČR připouští, že ač již na všech krajských úřadech vznikly útvary integrované prevence, někde dosud mají problém získat dostatečný počet nových pracovníků s vyhovující kvalifikací a praxí.

uživatelská role

Garantovaná cena je ZRÁDNÁ

O tom, jak město Bystřice nad Pernštejnem využívá kotelnu na biomasu, hovořil na konferenci jeho starosta, senátor Ing. Josef Novotný. Kotelna má výkon 9 MW a zásobuje teplem dvě tisícovky bytů. Palivem je dřevní štěpka, přičemž provozovatel - společnost Bystřická tepelná, s. r. o., kterou stoprocentně vlastní město - částečně využívá také řepkovou slámu. Celá investice byla pořízena za 146 miliónů korun, z čeho 60 miliónů činila dotace ze Státního fondu životního prostředí, 49 miliónů bylo kryto půjčkou a zbytek z vlastních zdrojů města. Vypracování projektu zaplatila rakouská strana. "Ačkoliv byly splněny všechny projektové parametry kotelny a dalším rozšiřováním odběru už o 10 % překračujeme uvažovanou kapacitu, nelze hovořit o návratnosti investice," konstatoval starosta.

Důvod vidí v tom, že stát slíbil Evropské unii, že do roku 2010 bude vyrábět 8 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů. "Protože však nemá peníze na dotace nových zdrojů, chce to vyřešit zavedením skryté daně, kterou nazývá garantovaná výkupní cena elektrické energie," uvedl inženýr Novotný. "Stačí, aby se dřevní štěpka spálila s uhlím v tepelných elektrárnách a už od výrobce distributor musí koupit "zelenou energii" za garantovanou cenu. Obrovská ziskovost tohoto manévru likviduje trh s biomasou." Proto dnes Bystřičtí dovážejí biomasu až ze vzdálenosti 200 kilometrů. Bystřice se již několik let snaží připravit na samozásobení biomasou a letos na jaře město vysadilo prvních dvacet hektarů energetických dřevin. Ovšem plošnějšímu pěstování se zemědělci brání, protože by museli nechat vyjmout své pozemky ze zemědělského půdního fondu, a připravili se tak o dotace. "Cestu ze současné krize vidím v podpoře pěstování energetické biomasy a naopak v nepodpoře tzv. směsného spalování dřevní štěpky s uhlím," zdůraznil starosta. Podle něho by města a obce neměly dát na sliby, že stát vedle výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů podpoří i výrobu tepla. "U tepla jde vždy jen o úvodní dotaci a obcím pak zůstane kotelna, která nevytváří prostředky na reprodukci," varoval inženýr Novotný.

Dvoustranu připravil IVAN RYŠAVÝ

Zaznělo v sále

Je nutné poučit se z krizových stavů v zahraničí, kde výpadky dodávek elektrické energie a z nich vyplývající přerušení dodávek ostatních druhů energie vedly až k následnému zastavení funkcí celých aglomerací. Řešení těchto situací musí být navrženo ve státní, ale i územních energetických koncepcích, a to pro všechny druhy energií vázaných na rozvodné sítě. Kraje při vydávání integrovaných povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. by měly vědět, že Evropská komise zřídila v Seville úřad, který tvoří manuály "nejlepších dostupných technik", a to i pro spalovací zařízení v energetice. Tyto manuály tak v podstatě definují, co je v současné době v ochraně kvality ovzduší technicky možné a ekonomicky schůdné. Individuální určování emisních limitů pro jednotlivé zařízení, a to nejen v energetice, by se tedy mělo pohybovat v rozsahu těchto manuálů.

V praxi již byla prověřena výroba energetického šťovíku s nákladovou cenou (včetně pronájmu pozemku, zaplacení zemědělských prací, daně z pozemku a licenčních poplatků) 8 tisíc až 9 tisíc korun na hektar.

Pokud by se měl v ČR zásadně podpořit rozvoj pěstování fytomasy a trhu s ní, je podle zahraničních zkušeností s rychle rostoucími dřevinami nutné vzít na vědomí, že jde o proces trvající zhruba 10 až 15 let.

Dosažení podílu obnovitelných zdrojů (s dominujícím podílem biomasy) na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010 ve výši 8 %, jak to stanovuje nedávno přijatá Státní energetická koncepce, je za současných podmínek podpory fytoenergetiky nereálné.

Technologie zdrojů centralizovaného a decentralizovaného zásobování teplem využívajících biomasu musí být připravovány pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Malé ohlédnutí

Zdá se, že téma konference bylo přitažlivé. Sešlo se na ní přes 140 účastníků, více než třetina z nich byla z veřejné správy, od ministerstev přes krajské úřady a krajská zastupitelstva až po starosty a pracovníky městských a obecních úřadů. Druhou třetinu tvořili zástupci energetických společností a inženýrských organizací a zbývající třetinu představitelé vysokých škol, finančních korporací, průmyslové sféry a odborné veřejnosti.

Na konferenci zaznělo 17 velice zajímavých a kvalitních referátů a koreferátů, zabývajících se posláním i náplní energetických koncepcí na různých úrovních, regulační rolí státu v energetice a konkrétními problémy, které musí řešit ve svém energetickém hospodaření samosprávy. Od financování energetických projektů až po problémy s hrozícím kolapsem trhu s biomasou, spalovanou v desítkách městských výtopen a tepláren na straně jedné, a po příležitosti a ohrožení, která přináší plné otevření trhu s elektřinou na druhé straně.

Přednášky i diskuse potvrdily, že jednotlivé úrovně energetických koncepcí se ve fázi tvorby zatím navzájem příliš neovlivňují a žijí svým životem. O to tvrději se s důsledky tohoto vzájemného "neovlivňování" a důsledky koncepčních nedostatků setkávají starostové měst a obcí. I jejich hlas na konferenci zazněl silně a srozumitelně, soudě podle potlesku, který za své vystoupení sklidil starosta města Bystřice nad Pernštejnem, senátor Ing. Josef Novotný.

Přednášky i diskuse potvrdily, že je nejvyšší čas se zamyslet nad obsahem zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií i návazného nařízení vlády 195/2001 a s využitím dosavadních zkušeností připravit úpravu těchto dokumentů tak, aby koncepční činnost veřejné správy byla vertikálně i horizontálně provázána a obsahovala zpětné vazby, které umožňují rozpoznat rizika a včas na ně reagovat.

ředitel Ústavu pro energetiku při VŠFS

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down