Tváří srpnového vydání Moderní obce je starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová

Úvodní rozhovor srpnového vydání Moderní obce jsme vedli se starostkou Tvarožné Lhoty na Hodonínsku Martinou Bílovou. Ta se stala i „tváří“ aktuálního čísla Moderní obce (viz první strana obálky srpnového vydání nahoře).

Aktuální vydání Moderní obce  však obsahuje dlouhou řadu i dalších podnětných a atraktivních textů. Přinášíme výběr výroků některých zajímavých osobností, jež na stránkách srpnového čísla vystupují:

* Martina Bílová, starostka Tvarožné Lhoty na Hodonínsku: Řekla bych, že skutečně hlavně v posledních letech je především ta administrativa a byrokracie hodně ubíjející. A pro nás zcela nad tím vším ještě ční kauza zamýšlené těžby štěrkopísku. Stát jako by se chtěl vrátit do éry národních výborů, které byly jen jeho prodlouženou rukou a zůstávaly vůči státu v podřízené roli, a pomaloučku, polehoučku se postupně snaží ignorovat či omezovat roli obcí jako územních samosprávných společenství občanů.

* Tomáš Bobek, advokát, AK Máchal, Bobek a partneři: Obcím, které v minulosti vstoupily s bytovými družstvy do sdružení za účelem výstavby bytových domů s využitím státní dotace na podporu nájemního bydlení a které se smluvně zavázaly, že svůj spoluvlastnický podíl na vybudovaném bytovém domě převedou po uplynutí vázanosti dotačními podmínkami bezúplatně či za symbolickou úhradu na bytové družstvo, lze doporučit, aby si provedly právní analýzu platnosti takového svého závazku. Existuje totiž hned několik právních důvodů, které mohou vést k tomu, že takový závazek obce je absolutně neplatný.

V případě shledání absolutní neplatnosti závazku k bezúplatnému či symbolicky úplatnému převodu spoluvlastnického podílu obce na bytových domech na bytové družstvo musí obec v intencích ZoObcích (a čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie) posoudit, zda vůbec a za jakých podmínek lze přistoupit k převodu spoluvlastnického podílu obce na bytových domech na bytové družstvo. Pro převod za jiných než tržních podmínek je totiž nutné nalézt a uvést dostatečné objektivní a legitimní důvody. V opačném případě se obec a členové zastupitelstva, kteří převod za jiných než tržních podmínek schválili, vystavují riziku odpovědnosti za nehospodárné nakládání s obecním majetkem.

* Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor: Velmi důležitým ukazatelem je také stav regionálního školství v oblasti personálního zajištění vzdělávacího procesu. Pro hodnoticí účely zohledňuje Česká školní inspekce jak kvalifikovanost pedagogických pracovníků definovanou v příslušném zákoně, tak jejich aprobovanost, která je z pohledu dopadu na kvalitu vzdělávání a vzdělávací výsledky žáků ještě důležitější.

Podíváme-li se například na Zlínský kraj, je možné nadprůměrné výsledky, kterých v něm žáci v různě zaměřených testováních dosahují, provázat mimo jiné právě s vysokou mírou kvalifikovanosti i aprobovanosti učitelů působících v tamních školách.

Z opačného hlediska je pak možné poukázat na situaci v Karlovarském kraji, Středočeském kraji, Ústeckém kraji a v Praze, stejně jako na středové hodnoty jak z pohledu výsledků žáků, tak z pohledu personální situace v pedagogických sborech v případě Královéhradeckého kraje, Plzeňského kraje nebo Libereckého kraje.

Z hlediska rozsahu výuky vedené neaprobovanými učiteli je situace napříč kraji nejhorší na druhém stupni základních škol, kde dosahuje v celorepublikovém průměru podílu 27,4 %, a následně v nematuritních oborech středních škol, jejichž žáci zároveň vykazují podprůměrné vzdělávací výsledky.

Snaha o zabezpečení co nejvyšší aprobovanosti výuky by tedy měla představovat jednu z priorit regionální vzdělávací politiky ve všech krajích. Vedle toho je třeba usilovat o maximální zajištění odborných služeb ve školách ze strany specialistů – speciálních pedagogů či školních psychologů.

I v tomto směru je situace napříč regiony komplikovaná a znevýhodněné kraje, jako je například Karlovarský kraj, se navíc potýkají s výrazným nedostatkem těchto specialistů, nejen přímo ve školách, ale i ve školských poradenských zařízeních.

 * Luděk Tesař, ekonom: Krize covid-19 rozhodně nahrává tomu starší dražší úvěry levně fixovat či rovnou refinancovat. Nebojte se, kdo uvažujete o fixaci je ten pravý čas, ale máte na to rok, možná dva a možná celý život. Proto když na vás bankéř tlačí, že teď právě je ta nejlepší doba a nejlepší úrok a že to nikdy lepší nebylo a nebude, řekněte mu třeba: Vychladněte, zavolejte za měsíc a pak si o tom promluvíme. Doba totiž plánuje peníze ve velkém tisknout stlačením onoho „enter“, plánuje penězi dláždit ulice, peníze rozdávat lidem, kteří je vlastní zásluhou nikdy nezískali, lidem, kteří nikdy neplatili daně, pochybným firmám a částečně nebo zcela státem vlastněným podnikům, a budou se stavět a staví se „hladové zdi“. Veřejné peníze budou delší dobu velmi levné, dávno ztratily hodnotu krytou zlatem, logiku a zdravý rozum.

S oblibou říkám, že když se obec a bankovní poradce hodně snaží, dokážou úvěr obci hodně zdražit. Ale pokud využijete například mé služby, banka musí rovnou nabídnout ty nejlepší podmínky, které má.

* Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF: Údaje o investičních dotacích obcím ukazují, že původní návrh Ministerstva financí kompenzovat dotacemi výpadek příjmů obcí v důsledku podpory živnostníků a malých společností s ručením omezeným formou vratky na dani z příjmů by nebyl dobrým řešením. Zatímco o část příjmů by přišly všechny obce, dotace by všechny obce určitě nedostaly. Navíc, o zaměření investiční dotace by rozhodoval poskytovatel dotace a obec by se musela víceméně přizpůsobit.

* Jaroslav Boleček, starosta obce Hostětín na Zlínsku: S ekologickými projekty se u nás v Hostětíně začalo asi před třiceti lety. Prvním byl projekt kořenové čistírny z roku 1996, a vznikla jako první svého druhu na východní Moravě. Jejím základem je umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami (rákos obecný či chrastice rákosovitá). Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí. Na něj, zhruba v roce 1997, navázal projekt instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. V roce 2007 se instalovalo šetrné veřejné osvětlení. A o dva roky později byla vybudována fotovoltaická elektrárna (FVE) pro místní výtopnu, která dodává teplo a vyrábí elektřinu pro vlastní provoz a prakticky pro celou obec. Další FVE dodává elektrickou energii pro místní moštárnu s celoročním provozem, která zpracovává ovoce z celého regionu. V sezóně se vyrábí ovocný mošt, který se stáčí do velkých tanků a v zimě se stáčí do lahví a dále se zpracovává.

* Miroslav Uchytil, starosta města Chlumec nad Cidlinou na Královéhradecku: Protože výstavba naší nové knihovny probíhala v husté zástavbě na Klicperově náměstí, musely být splněny i neúměrně vysoké finanční podmínky dočasného záboru soukromých pozemků v sousedství budovy. Výstavba trvala celkem 14 měsíců, a na den otevřených dveří přišly tisíce občanů. Potěšitelné bylo, že město mělo v zádech téměř stoprocentní podporu místních obyvatel. Desetitisíce knih pomáhali stěhovat i dětské sportovní oddíly, junáci a mladí hasiči. Obyvatelé nám vyjadřovali pro záměr stavby velkou podporu. Jak jsem zmínil, po medializaci v Černých ovcích (nebyla to nestranná reportáž), jsem mnoha kolegům starostům i Svazu měst a obcí ČR vysvětloval, o co jde, a i zde jsem měl velikou morální podporu. Města by si měla dát pozor na podivné aktivisty, kteří si současnou demokracii pletou se „superdemokracií“ – když zastupitelstvo něco jednomyslně schválí, není možné, aby si několik jednotlivců hrálo na něco ještě vyššího a aby k tomuto odvolací ministerské orgány zaujímaly velice příznivý postoj.

* Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka: Je znám v praxi případ, kdy místostarosta svolal zasedání rady bez starosty. Členové rady se sešli, jednali, vyhotovili zápis, rozhodovali. Starosta o zasedání nevěděl, a seznámil se s ním až poté, co mu místostarosta doručil právě zápis ze zasedání rady s tím, že tam byla většina (čtyři ze sedmi – další tři rovněž nepozvali) a že starostovi předává usnesení rady k realizaci. Samozřejmě daný zápis byl zcela nicotnou listinou, rada takto nemohla rozhodovat. Podobné metody nikdy nenaleznou oporu jak u dozorových orgánů, tak případně u soudů. Starosta na místě zápis s úsměvem roztrhal, a ona většina rady byla pak nemile překvapena, když dozorový orgán de facto „roztrhal“ tento zápis taky – po právní stránce.

* Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu: Zejména malé obce mají s dostupností vysokorychlostních sítí problém, a jak se z dosavadních zkušeností ukazuje, jednou z bariér rozvoje sítí v ČR je komunikace  na úrovni obcí a investorů. Se zaváděním vysokorychlostního internetu je spojena také řada činností, které se týkají jak telekomunikací, tak stavebních procesů – povolení, smlouvy, výkopy, kabely, vysílače a další činnosti. Je spousta dotačních programů na financování samotné výstavby, nebo na jiné liniové stavby a orientace ve spleti těchto aktivit není jednoduchá. Setkali jsme se i s tím, že se starostové ptají, jak mohou využít synergie různých dotačních programů. Zda je možné v rámci poskytnuté dotace z OPŽP na kanalizaci do výkopů vložit také chráničku (optických kabelů) financovanou z jiných zdrojů. Nejdražší na výstavbě jsou právě výkopové práce a naši koordinátoři se bude jak na centrální, tak  regionální úrovni snažit pomáhat koordinaci při výstavbě liniových staveb.

Tzv. bílá místa jsou v naprosté většině v těch lokalitách, kde je návratnost výstavby velice dlouhá, v řádu desetiletí či vůbec. Pokrytí bílých míst znamená zejména takovou kombinaci dotačních a nedotačních opatření, která tuto výstavbu zracionalizuje. BCO může pomoci jak s redukcí nákladů, tak s dotačními programy. Obcím s nimi pomůže regionální koordinátor, který je také upozorní na možnosti dotace vhodně kombinovat, spojit. Investorovi obec může buď pomoci, třeba snížením služebnosti (věcná břemena). Vysoká věcná břemena mnohdy dostávají byznys case do záporných čísel. Vysvětlujeme, že věcná břemena nejsou jen od toho, aby se vylepšil obecní rozpočet, ale že jejich snížením poskytnou službu díky lepší digitální infrastruktuře zejména místním obyvatelům. Ceny pozemků s existujícím přístupem k vysokorychlostnímu internetu jsou vyšší, z čehož benefitují občané i obec, dále mohou lidé pracovat na dálku, děti se mohou vzdáleně vzdělávat, obec může zavést mnoho online služeb. Investor či operátor jim pak zas může poskytnout kompenzaci, třeba dohodou o financování překládek vyvolaných výstavbou v obci… atd. Cílem je, aby si všechny strany vyšly vzájemně vstříc.

* Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, místostarosta Havlíčkova Brodu: Vítězem letošního ročníku soutěže o titul Historické město roku 2019 se stalo město Štramberk. Odborná komise mu vítězství přisoudila hned z několika důvodů: Koncepce přístupu radnice k péči o památky je dlouhodobá, skvělá a příkladná. K opravám historických budov i tzv. nepamátkových objektů dotvářejících jedinečný charakter rezervace ve Štramberku přistupují s respektem k principům a zásadám památkového urbanismu. Radnice spolupracuje s odborníky na památky již mnoho let a výsledek je vidět na každém kroku: solidní mobiliář uplatněný v historickém jádru, péče o detaily staveb i potírání negativních tendencí v rámci vizuálního smogu je pro mnohá i větší města jevem příkladným, stejně tak jako úspěšné vytváření podmínek pro trvalé bydlení občanů v roubených domech –dřevěnicích.

* Libor Šebestík, zástupce ředitele Městské policie Prostějov: Městská policie se v rámci dohledu nad veřejným pořádkem pokouší eliminovat protiprávní a obtěžující jednání těchto osob bez domova. Velkou výhodou jsou strážníci okrskové služby, kteří mají osobní a místní znalost v obci a tyto osoby dobře znají, mají povědomí o jejich pobytu v území. V případě podezření na kriminální jednání, požívání návykových látek či šíření nakažlivé nemoci spolupracují strážníci s Policií ČR. Tato výhoda funguje oboustranně, tedy i bezdomovci znají své strážníky a většinou k nim mají respekt a uposlechnou jejich příkazu a snahy jim pomoci. Zásah do lidských práv od složek moci výkonné musí však být v souladu s listinou základní práv a svobod a ústavním právem České republiky.

/rš/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down