Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Tvorbu programů rozvoje obce podpoří elektronická metodika

Od dubna 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ve vybraných obcích tří pilotních krajů uskutečňuje projekt Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí. Plošně po celé ČR se tento projekt realizovaný v rámci vládní strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Smart Administration začne zavádět počátkem příštího roku.

Podpora koncepčního přístupu k rozvoji obcí a regionů je důležitým úkolem Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). To na neuspokojivou situaci v oblasti strategického plánování rozvoje obcí reaguje projektem č. CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (dále jen projekt). Projekt vychází z usnesení vlády č. 536/2008 a je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (výzva č. 62).

Projekt usiluje o zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím metodické pomoci při tvorbě obecních strategických koncepcí a vytvořením webové aplikace, která usnadní zpracování programu rozvoje obce (dále jen PRO). Souvisejícími cíli jsou i zvýšení otevřenosti plánovacích procesů obcí a zefektivnění vzdělávání odborných pracovníků a volených zástupců územních samospráv v oblasti koncepčního řízení obcí.

Projekt se člení na tři základní fáze.

V první »analytické« fázi byl posouzen legislativní rámec plánování, prověřen stav plánování obcí a kvalita rozvojových koncepcí a identifikovány dostupné datové zdroje využitelné při plánování na obecní úrovni.

Ve druhé »návrhové« fázi vzniká Metodika tvorby programu rozvoje obce (dále jen metodika) a systém elektronické metodické podpory.

Třetí fáze se zaměřuje na ověření klíčových výstupů projektu a proběhnou v ní vzdělávací aktivity.

STAV PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

Zhodnocení stavu strategického plánování obcí a kvality rozvojových koncepcí tvoří nejdůležitější část první fáze projektu. Šetření se účastnilo 845 obcí v rámci pilotních krajů, tj. 87 % obcí na jejich území. Vedle potvrzení některých obecně známých skutečností týkajících se obcí a jejich přístupu k plánování rozvoje šetření přineslo i zcela nové poznatky a výsledky. Výsledky šetření jsou plně zobecnitelné pro celou ČR.

Vlastní rozvojový dokument (tj. koncepci řešící komplexně rozvoj obce) má 56 % zkoumaných obcí (územní plán má 90 % kontaktovaných obcí). V rámci již zpracovaných dokumentů však existují velké rozdíly (71% sestavených dokumentů vykazuje velké nedostatky). Mnohé dokumenty měly pouze návrhovou část. Často rovněž chybělo stanovení cílů. Přestože ve velkých obcích dokumenty častěji obsahovaly všechny potřebné náležitosti, i mnohé malé obce měly velmi kvalitní dokumenty.

Převážná část starostů obcí uvádí, že pro kvalitní řízení obce je potřebné zpracovat a využívat kvalitní rozvojový dokument. Obce své rozvojové dokumenty zpracovávají především vlastními silami, externisté bývají najímáni spíše pouze pro konzultační činnost. Důležité je poznamenat, že dokumenty, které byly zpracovány s vnější (metodickou, zpracovatelskou) podporou, vykazovaly vyšší kvalitu. Obce, které rozvojový dokument zpracován nemají, jako nejčastější důvody absence tohoto dokumentu uváděly nedostatek personálních kapacit, finančních prostředků a znalostí.

Jako nejvhodnější způsob řešení současného stavu výsledky analýzy potvrdily vytvoření elektronické metodické podpory. Jiným způsobem není finančně, ani personálně zvládnutelná metodická podpora všech obcí ČR. O využití elektronické metodické aplikace potvrdily zájem prakticky všechny dotázané obce.

Celkově z analytické etapy vyplývá nutnost posílení legislativního rámce strategického plánování, resp. minimálně jasné metodické pokyny pro plánovací proces. Jde zejména o stanovení základních (minimálních) plánovacích procesů na obecní úrovni a dořešení (horizontálních i vertikálních) vazeb v rámci plánování veřejné správy.

METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE

Tato metodika je základním pilířem projektu. Na jejím základě bude letos na jaře a v létě vytvořena a spuštěna webová aplikace, která usnadní, resp. zautomatizuje, jednotlivé kroky tvorby programu rozvoje obce stanovené v metodice. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích uvádí jako první pravomoc zastupitelstva obce schvalování PRO (§ 84, odst. 2, písm. a). Jako jednotný název pro základní koncepční dokument obce bylo proto zvoleno označení »Program rozvoje obce«.

Metodika má dvě základní části, a to část věnovanou struktuře a obsahu PRO a část věnovanou procesu tvorby PRO. Metodika dále obsahuje šablony pro vybrané části tvorby PRO, vzory dotazníků, slovník pojmů či odkazy na další metodické materiály. Základní principy plánování jsou obecně uplatnitelné bez ohledu na velikost obce, proto metodika je koncipována jako obecně platná pro všechny obce ČR. Umožňuje však současně variantní řešení jak obsahu PRO, tak způsobu zpracování, aby si obce mohly PRO přizpůsobit podle své velikosti a svých specifik/zvyklostí. Metodika formuluje nezbytné plánovací minimum a sjednocuje stávající praxi.

V současné době probíhá ověřování metodiky ve 25 různě velkých obcích zmíněných tří pilotních krajů. Zájemci z řad obcí pilotních krajů dostali příležitost zpracovat si PRO pod úzkým metodickým vedením členů realizačního týmu projektu. Obce dostávají k dispozici šablony, formuláře nebo data v obdobné podobě, jako tomu bude po vzniku webového portálu. Zároveň mají možnost svými náměty ovlivnit výslednou podobu metodiky.

Program rozvoje obce je tvořen analytickou a návrhovou částí, které jsou rozvinuty v sedmi dílčích částech (viz tabulka na protější straně).

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ OBCÍ

Projekt přináší obcím řadu nových výzev. V první řadě jde o impuls ke zlepšení strategického řízení obcí a k vytvoření programu rozvoje obce. Obce stále mají možnost svými připomínkami ovlivnit podobu metodiky, která je dostupná na webových stránkách MMR (viz box Kde hledat informace). Své názory mohou vyjádřit i na konferencích, které se v rámci projektu konají. Nejbližší konference se uskuteční v polovině roku 2013.

Na podzim 2013 se v pilotních krajích uskuteční série dvoudenních vzdělávacích kurzů zaměřených na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti plánování a řízení rozvoje obcí. Účastníci by měli být po absolvování kurzů schopni samostatně tvořit koncepční dokumenty pro své obce.

Na konci roku 2013 se ve všech krajích budou konat jednodenní semináře, kde bude vysvětlena práce s aplikací elektronické podpory.

Informace o akcích budou dostupné na stránkách MMR a rovněž na stránkách příslušných krajů.

Webová aplikace, která umožní obcím připravit vlastní program rozvoje obce v uceleném a logicky navazujícím systému, bude zpracována do počátku podzimu 2013 a obce se potom mohou zapojit do jejího testování.

Členění analytické a návrhové části Programu rozvoje obce

Část dokumentu Základní obsah Rozšiřující (volitelný) obsah
A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce 1. Území2. Obyvatelstvo3. Hospodářství4. Infrastruktura5. Vybavenost6. Životní prostředí7. Správa obce Výsledky šetření názorů obyvatel či jiných šetřeníSrovnávací analýzaShrnutí kapitol
A.2 Východiska pro návrhovou část Komplexní závěry – Faktory rozvoje a jejich významnostVýznamné problémy obce a jejich příčinyZásadní skutečnosti pro formulaci návrhové části (včetně limitů rozvoje) Vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů rozvojeVyhodnocení předchozího programu rozvoje obceVyhodnocení vazeb dalších koncepčních dokumentůVyhodnocení vazeb východisek pro návrhovou část na územní plán obce
B. Návrhová část
B.1 Strategická vize Vize (10-20 let) Principy rozvojeDlouhodobé strategické cíle
B.2 Programové cíle Cíle (4-7 let)
B.3 Opatření Opatření (tematická, prostorová)
B.4 Rozvojové aktivity Aktivity (důležitost, termín, náklady, odpovědnost) Další specifikace aktivit (vazby, případná rizika, územní dopady…)
B.5 Podpora realizace programu) Organizační zajištění realizaceZpůsob vyhodnocování a aktualizace dokumentu Akční plánKatalog plánovaných akcí

ZDROJ: MMR ČR

Projekt Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

Projekt je řešen v období od dubna 2011 do března 2014. Odborné služby v rámci projektu zajišťuje sdružení firem GaREP a e-Rozvoj.cz. Zároveň probíhá výběrové řízení na dodavatele webové aplikace, která umožní tvorbu rozvojových dokumentů v on-line režimu.

Pilotními regiony projektu jsou kraje Liberecký, Pardubický a Zlínský.

Do činnosti realizačního týmu projektu jsou zapojeni i pracovníci krajských úřadů uvedených pilotních krajů. Jejich úkolem je zabezpečit ověřování výstupů projektu na úrovni obcí a následně podpořit aplikaci výsledků projektu na území celého kraje. Ve druhé polovině roku 2013 se počítá se spoluprací všech krajů tak, aby bylo možné na počátku roku 2014 zavádět výsledky projektu po celém území České republiky.

ZDROJ: MMR ČR

Kde hledat více informací

Dosavadní výstupy projektu jsou dostupné na portálu MMR ČR pod odkazem http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen.

Další informace mohou případní zájemci rovněž získat na e-mailové adrese: vlkjos@mmr.cz.

Projekt usiluje o zlepšení kvality řízení obcí prostřednictvím metodické pomoci při tvorbě obecních koncepcí a vytvořením webové aplikace, která obcím usnadní zpracování programů jejich rozvoje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *