Účelové zapojení daně z nemovitostí

Jak se vyrovnat s rostoucími výdaji na běžný chod obcí? Semily se rozhodly zvýšit daň z nemovitosti, avšak nikoli »zadarmo«. Vyšší výběr zapojují např. do oprav komunikací.

Semily se stejně jako jiné obce musely v uplynulých letech vyrovnávat s rostoucími výdaji na běžný chod (údržba komunikací, zeleně, školských, kulturních a sportovních zařízení aj.) a klesajícími příjmy, zejména z daňového přerozdělení od státu. Propad v daňových příjmech ve srovnání let 2008 a 2011 u nás představoval víc než 14 procent.

Jedním ze způsobů získání finančních prostředků do obecního rozpočtu je zvýšení daně z nemovitostí, jediné přímé daně, jež je v plné výši příjmem obcí. Proto se zastupitelé začali zabývat myšlenkou úpravy koeficientů pro její výpočet. Navíc v roce 2012 mělo místní koeficient stanoveno už přes 400 obcí a jejich číslo stále rostlo.


NECHCEME ZVÝŠENÍ ZADARMO

Konečné rozhodnutí nebylo unáhlené a přišlo po téměř roční diskusi. Na možné zvýšení daně z nemovitostí jsme občany a podnikatele upozorňovali víc než rok, např. prostřednictvím Semilských novin.

Poprvé jsme téma otevřeli již v říjnovém vydání novin roku 2011, podrobně byla problematika znovu rozpracována následujícího roku v dubnu. Čtenáři získali základní obraz o výdajích nutných na zajištění základního chodu města. Diskusi jsme vedli i na zasedání zastupitelstva, které je celé v nesestříhané verzi vysíláno v kabelové TV a na internetu. Pro zvýšení přehlednosti byly výdaje přepočítány na občana a rok; shodně tomu bylo i u příjmu z daně z nemovitostí.

Zastupitelé nechtěli zvýšení daně tzv. zadarmo. Konkrétní návrh úpravy koeficientů v podobě vyhlášky se projednával na květnovém zasedání poté, kdy se materiálem zabývala rada města; v návrhu se uvažovalo o místním koeficientu »3«. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, jíž se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí na území města Semily s účinností od 1. 1. 2013, byla schválena v konečné podobě až na červnovém zasedání s tím, že vyšší výběr bude v plné výši zapojen do výdajů na místní komunikace a veřejné osvětlení.

Toto zapojení je jasný signál pro občany o investování do toho, co využívá každý v běžném fungování města, a co se »nerozpustí« v chodu úřadu, příspěvkových organizacích ani investicích obecně. Byl schválen místní koeficient »2« a koeficient »1,5« pro stavby uvedené v § 11 odst. 1 písm. b), c) a d) bod 3. z. č. 338/1992 Sb. – zjednodušeně: samostatně stojící garáže, rekreační a podnikatelské objekty (např. velké supermarkety) a nevyužívané průmyslové areály.

Předpokládaný minimální nárůst příjmů byl kalkulován ve výši 3,6 mil. Kč, čímž by celkové příjmy Semil z daně z nemovitostí dosáhly alespoň 7,2 mil. Kč, z celkového rozpočtu asi 150 mil. Kč. Vedle přesné alokace finančních prostředků, které zvýšení daně do rozpočtu přinese, zastupitelstvo rozhodlo, že se nebude pro rok 2013 zvyšovat místní poplatek za odpady, ač výdaje spojené s nakládáním a likvidací odpadů převyšují příjmy z místního poplatku.

S OBČANY KOMUNIKUJEME

Očekávání výtek rozhořčených občanů kvůli vyšší dani z nemovitostí se naplnila částečně. Nespokojeni byli zejména majitelé garáží stojících samostatně mimo dům a někteří vlastníci nemovitostí v okrajových částech. V těchto případech nedošlo k prostému zdvojnásobení daně, ale až ke ztrojnásobení, neboť se vedle stanovení nových koeficientů zrušily ty, jež základ daně v minulosti snižovaly. Zde jsme zapojili selský rozum a zařadili do plánů oprav prostory navazující na garážové lokality.

Město díky zvýšené dani z nemovitostí (3,5 mil. Kč) v tomto roce opravilo 4613 m2 komunikací a 370 m2 chodníků. Opravy zahrnují i veřejné osvětlení v délce 290 m (devět svítidel). Letos jsme se věnovali sedmi okrajovým lokalitám. Rada schválila dlouhodobý plán oprav komunikací s jasným pořadím podle priorit. Je uveřejněn na webu města a občané si mohou zjistit časový sled oprav u svého bydliště. Věřím, že včasná informovanost, vysvětlování občanům a jasné určení prostředků má smysl. Dnes už plánujeme opravy na příští rok.

 

LENA MLEJNKOVÁ
místostarostka Semil

 

Příjmy z daně z nemovitostí

 

2009 2010 2011
daň z nemovitostí 3 712 954 Kč 3 350 739 Kč 3 513 446 Kč
přepočet / trvale hlášený občan 417 Kč 378 Kč 397 Kč

 

 

 

V místě oprav vysvětlují tabule, že peníze na akce pocházejí z daně z nemovitostí.

FOTO: ARCHIV MĚSTA SEMILY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *