Účinnost rezignace člena rady obce

V naší obci máme 15členné zastupitelstvo a je volena pětičlenná rada. Nyní jeden z radních na tuto funkci rezignoval, a to, jak výslovně uvedl, s účinností k 31. 10. 2013. Je to možné? Neměla by rezignace být účinná již ke dni, kdy rezignaci obdržel starosta? Zastupitelstvo máme plánováno na 22....

V naší obci máme 15členné zastupitelstvo a je volena pětičlenná rada. Nyní jeden z radních na tuto funkci rezignoval, a to, jak výslovně uvedl, s účinností k 31. 10. 2013. Je to možné? Neměla by rezignace být účinná již ke dni, kdy rezignaci obdržel starosta? Zastupitelstvo máme plánováno na 22. 10. a pak až 10. 12. 2013. Ptáme se hlavně proto, že nevíme, kdy dovolit nového člena rady, zda tak můžeme učinit již na říjnovém, nebo až na prosincovém zasedání (abychom neporušili zákon a hlavně aby rada mohla nadále rozhodovat)…

Zákon o obcích ani jiný právní předpis nestanoví pravidla pro rezignaci členů zastupitelstva obce na funkce, které zastávají.

Výslovná pravidla rezignace jsou dána pouze ve vztahu k rezignaci na vlastní funkci člena zastupitelstva obce – podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát člena zastupitelstva obce zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát, resp. dnem, kdy starosta podá rezignaci na zasedání zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět.

Uvedená pravidla rezignace na mandát však podle mého právního názoru nelze vztáhnout na případy ostatních rezignací. Tzn. že k rezignaci na jednotlivé funkce vykonávané členem zastupitelstva obce (s výjimkou vlastní funkce člena zastupitelstva) není třeba písemného úkonu, ale lze rezignovat i ústně (např. na zasedání zastupitelstva nebo schůzi rady obce) a nelze vyloučit ani případy, kdy člen zastupitelstva obce ve svém oznámení o rezignaci přímo určí den, od kterého chce na určitou funkci rezignovat – zákon takovému postupu podle mého právního názoru nebrání a v takovém případě je rezignace účinná ke dni, který člen zastupitelstva obce v rezignaci uvede.

Pokud jde o další fungování rady obce, lze odkázat na ust. § 100 odst. 1 zákona o obcích, které stanoví, že poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.

S ohledem na uvedené jsem názoru, že ve zmiňovaném případě:

rezignace dotyčného na funkci člena rady obce (při současném ponechání funkce člena zastupitelstva obce), ve které uvedl, že rezignuje k datu 31. 10. 2013, nabývá účinnosti až tohoto dne (tzn. dne 31. 10. 2013), bez ohledu na to, kdy byla rezignace doručena obci/starostovi,

k uprázdnění postu člena rady obce, a tím k poklesu počtu členů rady pod 5, tak fakticky dojde až od data 1. 11. 2013 a za nejbližší zasedání zastupitelstva obce ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o obcích je třeba považovat až první zasedání, které se uskuteční po tomto datu,

k volbě nového člena rady může dojít jak na říjnovém zasedání zastupitelstva (pak ale bude třeba pamatovat na to, aby nový člen byl zvolen s účinností až od 1. 11. 2013), tak až na prosincovém zasedání. V obou případech bude postup obce souladný se zákonem a rada obce bude moci své pravomoci vykonávat i nadále. Pouze v případě, že by k »dovolení« nového člena rady obce nedošlo ani na prosincovém zasedání, tedy nejbližším zasedání konaném po faktickém uprázdnění místa v radě, by pravomoci rady obce přebralo zastupitelstvo obce (které by ale některé, nebo i všechny kompetence zabezpečované dosud radou obce mohlo svěřit starostovi).

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ

právnička

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *