01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Újezd nad Lesy má o strategii rozvoje jasno až do roku 2022

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Újezd nad Lesy byl zpracován komunitní metodou se zahájením v září 2011 a ukončením letos v červnu. Ještě téhož měsíce jej na svém veřejném zasedání schválilo zastupitelstvo městské části.

Co znamená komunitní metoda zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022 (SP), jaké jsou její přednosti či naopak úskalí? Starosta MČ Praha 21 RNDr. Pavel Roušar vysvětluje: »Na jaře 2011 jsme se rozhodli zahájit přípravná jednání v Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 21, která vyústila v rozhodnutí, že zpracování strategického plánu bude provedeno komunitně, pomocí procesu místní Agendy 21. Rozhodli jsme se využít odborného potenciálu zaměstnanců úřadu, převážně vedoucích odborů, a z nich jsme ustanovili strategický tým.«


Výhodu zvoleného systému lze spatřit v zapojení vedoucích odborů hned od počátku procesu, který v novodobé historii této městské části nemá precedens. Vedoucí odborů se tak stali garanty všech sedmi oblastí a 26 podoblastí dokumentu a převzali zodpovědnost za plnění jednotlivých opatření SP. Nevýhodou byla jejich nezkušenost, počáteční nedůvěra v nový systém práce, případně pracovní přetížení během zpracovávání dokumentu.

KROKY, KTERÉ VEDLY K ÚSPĚCHU

»Nutným předpokladem komunitní metody je zapojení veřejnosti,« pokračuje starosta, »což byla pro nás i pro újezdské občany opět nová zkušenost.«

V Újezdě začali anketou v místním zpravodaji a na obecním webu. Během července a srpna 2011 mohli občané vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost v různých oblastech života městské části. Zpět se vrátilo 201 dotazníků, přičemž závěry z nich se staly podkladem pro sestavení okruhů šesti diskusních kulatých stolů. V září a říjnu, kdy se jednotlivé, pečlivě připravené a moderované besedy konaly, se jich zúčastnilo okolo stovky občanů, zástupců škol a zájmových organizací. Výstupy z diskuse zpracovala koordinátorka MA 21 a předkládala je ke zpracování formou SWOT analýz mikrotýmům. V nich se kromě zaměstnanců úřadu sešli i dobrovolníci převážně z místních spolků a zájmových organizací. Svými náměty se aktivně podílely i jednotlivé komise rady MČ. Vznikající dokument byl předložen občanům letos v lednu na veřejném fóru, kde lidé identifikovali největší problémy Újezda. Z tohoto jednání, kterého se účastnilo 111 občanů, radnice získala velké množství podkladů sepsaných u pracovních stolů i na anonymních anketních lístcích odevzdávaných při ukončení akce. Následovala pracovní schůzka zastupitelů a před finálními úpravami byl dokument ještě představen na pracovním setkání s veřejností v květnu 2012.

»Po celou dobu práce nad SP byla veřejnost vyzývána k jeho připomínkování, ať už písemně či elektronicky. O průběhu prací a stavu dokumentu přinášel pravidelné informace Újezdský zpravodaj spolu s obecním webem,« doplňuje Iva Hájková, koordinátorka místní Agendy 21 úřadu MČ.

Finální dokument Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022 se skládá ze čtyř částí a tří příloh (Anketa MČ, Průzkum mezi podnikatelským sektorem a Průzkum mezi neziskovým sektorem).

Úvodní část SP obsahuje Deklaraci o implementaci MA 21 a principů udržitelného rozvoje v městské části, harmonogram a způsob zpracování SP s vyjmenováním osob, jež se na něm přímo podílely.

Analytická část SP popisuje současný stav v oblastech Majetek a investice, Energetika a podnikání, Doprava, Vzdělávání a výchova, Zdravotnictví a sociální politika, Životní prostředí, Veřejná správa, informovanost, bezpečnost, MA 21. Každá se dělí na 26 podoblastí a má svoji SWOT analýzu.

Návrhová část SP stanovuje strategickou vizi, která zní: Újezd nad Lesy - kvalitně a moderně spravované místo pro společenský a rodinný život v klidném, zdravém a bezpečném prostředí s dobrou dostupností. Tato část již rozvádí jednotlivé podoblasti do jednotlivých cílů a opatření.

Realizační část SP tato opatření upřesňuje do 200 Listů opatření. V nich je stanoven cíl opatření, aktivity, časový výhled, způsob realizace, hrubý odhad finančních nákladů, garanti a indikátory. Je tam popsán i systém realizace SP, způsob měření a jeho vyhodnocování.

KOMUNITNÍ METODA SE VYPLATÍ

»SP budeme naplňovat pomocí krátkodobých Akčních plánů s navázáním na náš rozpočet a s určením potřeby externích zdrojů,« vysvětluje starosta. »Městské části jsou převážně odkázány na finanční zdroje z pražského magistrátu. Náš rozpočet (letos 75 mil. Kč) pokryje jen základní péči o MČ. I proto je nutná vlastní strategie a vyvarování se nepromyšlených akcí s krátkodobým efektem, které se dlouhodobě ukážou jako zbytečné, či dokonce škodlivé.«

Co by MČ Praha 21 doporučila těm, kdo se chystají zpracovat strategický plán komunitní metodou? Vhodné je řádné vyškolit realizační tým a zejména určit hlavního koordinátora procesu a zpracovatele SP z řad zaměstnanců úřadu. Bezpodmínečná je intenzivní spolupráce s občany. Přednosti komunitního plánování potvrzuje i fakt, že v Újezdě nad Lesy přípravu a zpracování SP zvládli sami, aniž by si k tomu najali externího dodavatele.

 

Základní charakteristika MČ Praha 21

Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy leží na jihovýchodě Prahy a tvoří část hranice hlavního města se Středočeským krajem. Je jedním z 57 samosprávných celků, na něž se Praha dělí podle zákona č. 131/2000 Sb., a zároveň jedním z 22 správních obvodů metropole.

Vykonává státní správu pro MČ Praha-Koloděje, MČ Praha-Klánovice a MČ Praha-Běchovice, které s MČ Praha 21 přímo sousedí.

Újezd nad Lesy má přes 10 215 obyvatel a jeho výměra je 1015 ha, z toho 516 ha lesní půdy v chráněném území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.

 

Největší problémy a klady MČ Praha 21 (výběr)

Problémy:

špatný stav silnic a chodníků; části MČ chybí kanalizace; hustý provoz na hlavní komunikaci; nutnost vybudování silničního obchvatu; malá kapacita mateřských škol a v budoucnu i základní školy; neexistence komunitního centra; malá spolupráce s místními podnikateli.

Klady:

blízkost Klánovického lesa s možností aktivního odpočinku; dostupnost centra Prahy příměstskými vlakovými linkami (20 minut); silná spolková činnost spojená s aktivitami pro občany; realizace místní Agendy 21 v rámci členství v Národní síti Zdravých měst ČR.

ZDROJ: MČ PRAHA 21

Z projednávání strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 na veřejném fóru.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down