Úspěšnost příjemce podpory z ROPů lze vidět více pohledy

Programovací období EU 2007-2013 skončilo, ať žije období 2014-2020! ? Tak jednoduché to zase není. Množství projektů měst a obcí podpořených z ROPů totiž ovlivní daná místa a regiony na dlouhá léta. Nabízíme malé ohlédnutí.

1) Jaká byla počáteční alokace programu a jak se měnila její výše?

2) Budou letos ještě vyhlášeny výzvy?

3) Kolik peněz bylo dosud schváleno na projekty obcí/měst? Do kterých oblastí podpory jich šlo nejvíc?

4) Které obce/města patří k nejúspěšnějším žadatelům?

5) Uveďte příklady nejzajímavějších či nejpřínosnějších uskutečněných projektů měst/obcí.

6) Jde-li o provedené kontroly příjemců dotací (měst/obcí), klesalo časem množství nesrovnalostí či pochybení?

Ing. Kateřina Dobešová,

tisková mluvčí, ROP Jihovýchod

1. ROP Jihovýchod měl v období 2007-2013 k dispozici dotace ve výši 720 mil. eur (asi 18,3 mld. Kč). Společně s dřívějším spolufinancováním ze státního rozpočtu a se stálým příspěvkem krajů měl k rozdělení necelých 20 mld. Kč. Smlouvy s příjemci pokrývají téměř všechny zbývající peníze. Příjemcům se proplatilo 13,4 mld. Kč.

Alokace programu se měnila v roce 2011, ze 704,4 na 720,4 mil. eur. Dostali jsme tehdy peníze částečně od Evropské komise (EK), jež dala ČR dodatečné prostředky, a částečně z jiných OP, jež neměly v té době dostatečnou absorpční kapacitu (dostatek projektů, na něž by finance využily).

2. Nové výzvy nechystáme. Otevřeny zůstávají právě běžící kontinuální výzvy.

3. Na projekty obcí, jimi zřízených organizací, sdružení obcí apod. bylo schváleno 8,4 mld. Kč. Nejvíc peněz (uvedu-li první tři místa) šlo na obnovu vozového parku hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, autobusy), projekty statutárních center (Brno, Jihlava) a projekty obcí nad 500 obyvatel (veřejná prostranství, školy, hřiště aj.).

4. Nejúspěšnějšími žadateli co do počtu schválených projektů jsou samozřejmě statutární města, ale i ostatní jsou v čerpání dotací úspěšná (Telč, Havlíčkův Brod, Blansko, Třebíč, Žďár nad Sázavou…).

5. Vybírá se těžko, protože všechny projekty jsou na svém místě v daný čas a pro danou cílovou skupinu. Mezi úspěšné lze ale určitě zařadit např. Pavilon urgentní a intenzivní péče v Jihlavě, který získal i ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 2012. V ní zabodoval i Ráj permoníků (zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu Kukla v Oslavanech). Chlubit se můžeme též Hvězdárnou a planetáriem Brno a projektem Přírodovědné exploratorium (cena Stavba roku 2012 a Nejlepší investice v TOP INVEST 2011).

Nejnovějším oceněním se pyšní ZUŠ Jihlava, jež má s projektem kompletní rekonstrukce nominaci v několika kategoriích soutěže Stavba roku 2013, získala Cenu předsedy Senátu a Cenu časopisu Stavitel.

6. Zlepšila se kvalita výběrových řízení, díky větším zkušenostem příjemců i naší preventivní kontrole výběrového řízení před podpisem smlouvy s dodavatelem a také díky přesnějším požadavkům vyplývajícím z prováděcích vyhlášek k novele zákona o zadávání veřejných zakázek (VZ). Sami příjemci se již naučili důsledněji hlídat a kontrolovat realizaci služeb a dodávek.

Ráda bych ještě upozornila na zavedení modifikovaných ex-post plateb, kdy obce nemusí shánět překlenovací úvěry. Dosud se jednalo o 61 žádostí o platbu (u právních forem obec, kraj, příspěvková organizace, svazek obcí) v objemu 3,5 mld. Kč.

Bc. Martina Kubice, vedoucí odboru řízení programu, ROP Jihozápad

1. Pro období 2007-2013 bylo vyčleněno 18,4 mld. Kč, dosud vyplaceno je přes 12,4 mld. Kč. V roce 2011 získal program 260 mil. Kč, jež se v souladu s usnesením vlády č. 817/2010 využily na projekty rekonstrukce či výstavby dopravní infrastruktury. Alokace programu se navýšila též usnesením vlády č. 382/2011. V programu došlo k realokaci prostředků do oblasti rozvoje infrastruktury ZŠ, SŠ a VOŠ. Pro ROP Jihozápad získal asi 95 mil. Kč.

2. Na konci ledna jsme vyhlásili tři výzvy (na 890 mil. Kč). Směřují na rekonstrukce silnic II. a III. třídy (530 mil. Kč) a modernizaci místních komunikací ve městech/obcích (210 mil. Kč), třetí výzva se týká IPRM Českých Budějovic a Plzně (asi 150 mil. Kč). Následně se upřesní poslední výzva (k infrastruktuře cestovního ruchu).

3. Projekty měst, obcí a jejich organizací byly podpořeny víc než 7 mld. Kč. Z toho šly přibližně 1,4 mld. do výstavby a rekonstrukce místních komunikací, asi 520 mil.Kč na zlepšení a modernizaci škol a 449 mil. Kč na záchranu kulturně-historického dědictví a památek, včetně jejich nového využití. Kolem 641 mil. Kč získaly projekty vybavenosti v obcích do 5000 obyvatel.

4. Odpověď je komplikovaná, neboť nežádají jen obce, ale i jejich organizace, u nichž není vždy zřejmé, ve které obci sídlí. Co se týká počtu žádostí, přirozeně nejvíc předložených projektů mají velká sídla (České Budějovice, Plzeň, Tábor, Písek aj.). Podle podílu úspěšných projektů je to ještě komplikovanější, protože řada žadatelů žádala jednou a uspěla (100% úspěšnost). To ale nelze srovnávat s průměrnou ORP, která předložila projektů několik (i náročnějších), ale ne se všemi uspěla. Pro ROP Jihozápad je úspěšným žadatelem a příjemcem ten, kdo dokončí a zachová po nezbytnou dobu byť jen jeden projektový záměr.

5. Všechny projekty jsou pro daná místa významná. Z těch, na něž mířily největší dotace, zmíním projekt výstavby městského okruhu Domažlická-Křimická v Plzni (566,3 mil. Kč). Významnou podporu (197,7 mil. Kč) dostala např. novostavba Divadla Jízdecká v Plzni, revitalizace rekreačního areálu v Blatné (60 mil. Kč), plzeňské relaxační centrum Štruncovy sady (přes 70 mil. Kč), modernizace a přístavba plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci (víc než 55 mil. Kč), dotace 413,4 mil. Kč podpořila dostavbu klatovské nemocnice aj.

6. Určitě, nejen ve fázi projektové realizace, ale už ve fázi podaných žádostí, jejichž kvalita postupně vzrostla. Důvodem je větší zkušenost některých žadatelů s realizací projektů a úzká spolupráce zaměstnanců našeho úřadu se žadateli či příjemci.

Mgr. Michal Sobek,

tiskový mluvčí, ROP Moravskoslezsko

1. Počáteční alokace 716 mil. eur byla poprvé navýšena koncem roku 2011 o 400 mil. Kč. Stalo se tak přesunem zčásti z unijního rozpočtu, zčásti z pomaleji čerpaných programů v ČR. Druhé navýšení o 470 mil. Kč proběhlo koncem roku 2013, peníze přišly z OP Technická pomoc. Celkový rozpočet je dnes asi 751 mil. eur, k nimž je nutné připočíst (dnes již neposkytovaný) státní příspěvek. Po přepočtu to dělá asi 20 mld. Kč (částku ovlivňuje také měnový kurz).

Z programu jsme podpořili přes 800 projektů (asi za 18 mld. Kč), přes 600 z nich je již v provozu. Za uskutečněné projekty a jejich části jsme vyplatili přes 12 mld. Kč.

2. V první půlce roku ještě přijímáme a budeme přijímat žádosti o dotaci. Příjem většiny projektů (např. brownfields, cyklostezky) končí v lednu a únoru. Do května běží kontinuální výzvy (např. modernizace silnic či inteligentní dopravní systémy).

3. Peníze určené výhradně na rozvoj občanské vybavenosti menších obcí a středně velkých měst už jsou rozděleny. Podpořili jsme 184 projektů menších obcí (500-5000 obyv.) přibližně 1,4 mld. Kč. Uspělo též 157 projektů středně velkých měst (5-50 tisíc obyv.), podpořených 1,7 mld. Kč. Uplatnili jsme i většinu z asi 3 mld. Kč vyhrazených na rozvoj statutárních měst (IPRM).

Celkově je z programu vyčleněno nejvíc peněz (40 %) na dopravní infrastrukturu a bezpečnost (výstavba a rekonstrukce silnic, nové terminály, pořízení vozidel veřejné dopravy, cyklostezky apod.). Na rozvoj občanské vybavenosti měst a obcí jde dalších 6 mld. Kč. Ostatní peníze jsou určeny na modernizaci škol, zařízení sociálních služeb, nemocnic, podporu cestovního ruchu nebo regeneraci brownfields.

4. Na úspěšnost lze pohlížet dvojím pohledem: úspěšnost města coby příjemce jako takového; a úspěšnost podle územního vymezení obcí, kam lze zahrnout i projekty škol a jiných příspěvkových organizací. Z tohoto pohledu je úspěšný Štramberk, kde se podařilo upravit prostranství sídliště Bařiny, modernizovat ZŠ a DDM a vzniklo tam Muzeum Zdeňka Buriana. Město na čtyři projekty inkasovalo dotaci 57,6 mil. Kč. Se čtyřmi projekty a požadavkem na víc než 51 mil. Kč uspěla i Velká Polom (nová MŠ, rekonstrukce ZŠ, nové hřiště pro děti a zázemí pro sportovce).

Mezi středně velkými městy je úspěšný Třinec (přes 300 mil. Kč, např. revitalizace lesoparku, dvě fáze modernizace ZŠ Slezská a rekonstrukce knihovny, nová víceúčelová hala). Úspěšné jsou i Český Těšín (227 mil. Kč) a Kopřivnice (156 mil. Kč).

Mezi statutárními městy má na projekty zahrnuté do IPRM vyčleněno nejvíc Ostrava (1,5 mld. Kč). O stejnou částku se podělí zbývající města – Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a Opava, kde s výjimkou Karviné už je téměř hotovo a vyčerpáno.

5. U každého projektu a zvlášť u projektů s rozpočtem nad 10 mil. Kč hodnotíme přínosnost, kterou porovnáváme s náklady. Takto nejpřínosnějších projektů jsou desítky. Jednodušší je vybrat ty, jež jako přínosné hodnotí sami uživatelé, příp. odborná veřejnost. Dobře si stojí např. Regionální knihovna Karviná, návštěvnické centrum v ostravské zoo, lesopark v Třinci či obecní dům v Rohově. Obdiv sklízí přeměna NKP – areálu Dolní oblasti Vítkovice.

6. Administraci projektů ulehčila a zpřehlednila elektronizace (žádost o platbu, monitorovací zprávy, hlášení změn). Aplikace má kromě úspory času a papíru ještě další přínosy. Díky předdefinovaným parametrům nedovoluje příjemcům tolik chybovat. Navíc mají obě strany – poskytovatel i příjemce – přehled o tom, v jakém stavu se žádost o platbu nachází.

Jen málokterý projekt je zcela bezchybný. Jde o mnohamilionové investice a při pečlivé kontrole, již provádíme, jsou menší pochybení obvyklá. Většinou ale nemají vliv na projekt jako takový. Oproti dřívějšku je víc zjištěných nesrovnalostí ve VZ. Není to ani tak rozvolněným přístupem příjemců, jako spíš přísnějším pohledem poskytovatele dotace a externích kontrolních orgánů (auditní orgán MF, audit EK).

Ing. Martina Semelková, vedoucí odd. Finanční útvar a publicita, ROP Střední Čechy

1. Alokace programu činila 571,7 mil. eur (asi 15 mld. Kč). Schváleno na projekty je již 13,86 mld. Kč, vyplaceno bylo už 9,8 mld. Kč. Celková alokace se v roce 2011 zvýšila o 9,3 mil. eur, které navýšily osu 1 Doprava. Realokací z OP TP jsme získali ještě 3,3 mil. eur (podpora vzdělávací infrastruktury).

2. Kromě již běžících výzev se z důvodu vývoje kurzu koruny připravují další (přelom ledna/února). Zaměřeny budou na místní komunikace, silnice II. a III. třídy, domovy pro seniory a nákupy autobusů na ekologický pohon.

3. Z celkové alokace je nejvíce peněz určeno na osu 3 (revitalizace náměstí, volnočasová zařízení, MŠ, ZŠ, zdravotnictví…) a osu 1.

4. Kladno a Mladá Boleslav (mají svou osu a danou alokaci) mají dohromady téměř 40 projektů. Z dalších příjemců mohu vyzdvihnout Poděbrady, Beroun, Slaný, Zruč nad Sázavou a Dolní Břežany.

5. Díky dotacím ROP Střední Čechy se uskutečnilo na 600 projektů. Významným projektem byla stavba mostu v Brandýse nad Labem nebo otevřený rekonstruovaný most přes Sázavu v Čerčanech, v Rakovníku se podařila Lechnýřovna (záchrana objektu kulturně-historického významu) nebo již dříve obnova Řepařské drážky u Kolína. Významným projektem je také Jezuitská kolej v Kutné Hoře.

Početně nejvíc projektů je v ose Integrovaného rozvoje území (typicky nová MŠ, opravené náměstí, sportoviště). Tyto projekty přinášejí každé obci něco nového.

6. Po zavedení kontrol výběrových řízení právním oddělením ÚRR klesla chybovost v této oblasti. Dále se postupem času a přibývajícími zkušenostmi příjemců, dodavatelů a technických dozorů investora zmenšuje chybovost hlášení změn v projektech.

Bc. Michaela Linhartová,

tisková mluvčí, ROP Střední Morava

1. Program má k dispozici dotace ve výši 17,9 mld. Kč. Již proinvestováno bylo téměř 12 mld. Kč. Zbývajících asi 6 mld. Kč bude do konce roku 2015 ještě proplaceno.

2. Další výzvy již nejsou plánovány, pouze ještě v nejbližších dnech budou vyhlášeny výzvy, které se týkají dokončení IPRM Zlína a IPRÚ Jesenicka.

3. Na rozvoj měst a obcí již bylo schváleno 10,3 mld. Kč pro asi 800 projektů. Nejvíce financí šlo do oblasti rozvoje měst a venkova (7,2 mld. Kč, víc než třetina všech prostředků pro region Střední Moravy). Významné jsou taky dotace směřující do dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.

4. Pominu-li krajská města Olomouc a Zlín (dopředu měla vyčleněno asi 475 mil. Kč), k úspěšným patří i města Šumperk, Prostějov, Kroměříž či Uherské Hradiště. Z obcí do 5000 obyvatel patří k úspěšným příjemcům Loučná nad Desnou a Velké Losiny, obec Modrá či městys Pozlovice.

5. Např. v oblasti galerií a muzeí patří k nejvýznamnějším projekt revitalizace budov č. 14 a 15 bývalého továrního areálu firmy Baťa ve Zlíně. Nové moderní kulturní a umělecké centrum s názvem 14|15 BAŤŮV INSTITUT využívá Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy. K zajímavým projektům patří i rekonstrukce bývalé jezuitské koleje v Uherském Hradišti, nový Archeoskanzen v Modré či rekonstrukce zámku Lešná.

V Olomouckém kraji patří mezi nejvýznamnější projekty zpřístupnění Arcibiskupského paláce v Olomouci. Unikátní jsou též olomoucké fortové pevnosti, systém vojenského opevnění. Z dokončovaných projektů je nejvýraznějším objektem rekonstruovaný pavilon A1 Výstaviště Flora Olomouc. Za zmínku jistě stojí projekt Velkých Losin – Areál zdraví s relaxačními a sportovními zónami.

Rozmach doznala i výstavba cyklostezek, doposud bylo postaveno skoro 120 km a dalších 50 km ještě do konce roku 2015 vznikne. K těm nejzajímavějším patří cyklostezka podél Baťova kanálu a řeky Moravy nebo cyklostezka Bečva (společně tvoří úsek 141 km).

6. V poslední době došlo k nárůstu zjištěných nesrovnalostí, což je dáno především zpřísněním kontrol. Roli hraje i to, že dochází k rozdílnému posuzování stejných jevů kontrolními orgány. Jsou i případy, kdy v minulosti byla stejná věc ve výběrovém řízení posouzena bez nálezu a nyní je při další kontrole vyhodnocena jako problematická. Jde především o problém se smluvními pokutami a s podmínkami v rámci zajištění obalovaných směsí u silnic. Podstatné ale je, že probíhá certifikace výdajů a dochází k proplácení projektů příjemců.

Mgr. Eva Jouklová,

tisková mluvčí, ROP Severovýchod

1. Pro ROP Severovýchod bylo z EU vyčleněno 656,5 mil. eur, dosud bylo schváleno 611,3 mil. eur (asi 15,7 mld. Kč). V roce 2011 se alokace navýšila přesunem prostředků z OP TP o 3,9 mil. eur. Z dodatečně rozdělovaných prostředků EK pro celou ČR získal náš program 10,9 mil. eur.

2. Podle plánu výzev byly letos vyhlášeny dvě výzvy (výstavba, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení včetně nových technologií a vybavení). O dotaci mohou nyní požádat také tvůrci královéhradeckých projektů. Plán výzev se může během roku upravit podle toho, kolik bude zbývat unijních dotací.

3. Výbor Regionální rady dosud schválil pro obce, jejich organizace a sdružení obcí celkem 6,7 mld. Kč. Nejvíc projektů obcí bylo logicky schváleno v oblastech podpory zaměřených na rozvoj měst a venkova a na rozvoj regionálních center (Hradec Králové, Pardubice a Liberec). S velkými projekty (dopravní terminály) uspěla Česká Třebová, Nový Bydžov, Turnov či Tanvald.

Města uspěla také v oblasti zaměřené na podporu projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, ale také v rozvoji základní infrastruktury cestovního ruchu (muzea ve Frýdlantu, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Poličce, Litomyšli, České Lípě atd.).

4. Podle objemu získaných dotací patří k úspěšným žadatelům Kladno, Liberec (revitalizace městských lázní na galerijní objekt s 307 mil. Kč), Pec pod Sněžkou (lanovka na Sněžku s 220 mil. Kč), Trutnov (společenské centrum Trutnovska, 168 mil. Kč), Pardubice (pěší zóna – třída Míru, 164 mil. Kč). opakovaně se svými žádostmi uspěla města Chrudim, Tanvald, Žamberk, Svitavy a Jablonec nad Nisou.

5. Díky dotaci z ROP Severovýchod se uskutečňuje 660 projektů a 439 je už dokončeno. Za úspěšné považuji ty, které se nepotýkají s problémy ve fázi udržitelnosti, mají významný vliv na rozvoj regionu a veřejnost je využívá a oceňuje.

Patří mezi ně cyklostezka na Kuks, lávka přes Orlici, městská knihovna či sportovní areál Bavlna v Hradci Králové a určitě trutnovské Uffo. K úspěšným patří i lanovka na Sněžku, krytý plavecký bazén v Litomyšli, Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích, rekonstruované náměstí ve Frýdlantu nebo liberecký IQ park.

6. Nelze říci, že by počet nesrovnalostí v průběhu programovacího období klesal. Souvisí to se zvyšujícím se počtem realizovaných projektů, a tedy i problémů. Nesrovnalostí přibývá také proto, že audity MF zpřísňují svůj pohled na projekty. Regionální rada musí při kontrolách postupovat stejně přísně. Dosud jsme přijali řadu opatření a průběžně informujeme příjemce o častých chybách. Rizikovou oblastí zůstává i nadále zadávání veřejných zakázek.

Ing. Vojtěch Krump,

tiskový mluvčí, ROP Severozápad

1. Původní alokace činila kolem 19 mld. Kč. Dosud proplaceno je 13,6 mld. Kč, zasmluvněno, ale ještě neproplaceno je kolem 1,3 mld. Kč, k certifikaci je předloženo 6,7 mld. Kč (včetně prostředků předložených k certifikaci v listopadu 2013).

V roce 2012 získal program dalších 380 mil. Kč. Přibližně 268 mil. Kč bylo určeno pro podporu modernizace regionální dopravní infrastruktury, 112 mil. Kč pro projekty rozvoje lidských zdrojů (modernizace škol a školských zařízení).

2. Vyhlášení výzev závisí na objemu prostředků, jež budou rozděleny v nyní vyhodnocovaných výzvách z konce roku 2013.

3. Obce a města realizovaly projekty za necelých 8 mld. Kč. Nejvíce dotací města využila v oblasti 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu a 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

4. Mezi úspěšné žadatele patří např. města Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Karlovy Vary, Cheb nebo Mariánské Lázně.

5. Všechny projekty mají přínos pro rozvoj regionu v dané oblasti. Jako příklad je možné jmenovat třeba revitalizaci gotického hradu v Litoměřicích nebo projekt turistického využití historických chmelařských objektů v Žatci, rekonstrukce jižního křídla děčínského zámku a jeho zahrad, vybudování nové komunitní knihovny v Litvínově, výstavba pěší zóny v Chebu nebo vybudování volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech.

6. Postupně o něco klesl počet chyb, které pramenily z porušení pravidel programu, např. co se týká oznamování změn během realizace projektů.

Regionální knihovna v Karviné v novém kabátě s podporou z ROP Moravskoslezsko získala v roce 2012 ocenění v soutěži nejkacka.eu.

Dotace z ROPu Jihovýchod umožnila obci Velešovice rozšířit v roce 2009 základní školu o půdní vestavbu. Nové prostory slouží jako multifunkční centrum volného času.

V Tanvaldu mají s podporou dotace ROPu Severovýchod nový dopravní terminál.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *