Už 14. dubna budeme znát držitele titulu Historické město roku 2021

Po dvouleté pauze se včera konala tisková konference u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělování titulu Historické město roku 2021. Tento titul získává město, které se stane celostátním vítězem soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Soutěž je pořádána Sdružením historických měst Čech, Moravy a Slezska spolu s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj a Českým národním komitétem ICOMOS. Výsledky soutěže jsou oznamovány na slavnostním setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Toto setkání se letos uskuteční 14. dubna v pražském paláci Žofín, kde bude rovněž vyhlášen vítěz soutěže Mladí fotografují památky.

O PROGRAMU REGENERACE

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením číslo 209 ze dne 25. března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření center rozvoje podnikatelských aktivit historických jader měst a obcí.

Jejich stav po změně politických poměrů po roce 1989 byl tristní: nedostatečná a zanedbaná technická infrastruktura, špatný stavební stav objektů, špatná kvalita bydlení, nevyhovující sociální skladba obyvatelstva, chybějící síť obchodů a služeb i narušené vlastnické vztahy. Snaha Sdružení historických měst Čech, Moravy a Slezska o systémové řešení regenerace historických sídel došla odezvy na Ministerstvu kultury ČR a tehdejším Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR – později pak aktivity převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Proces regenerace se týká takřka všech MPR a MPZ naší republiky. Obecně lze konstatovat, že právě díky Programu regenerace se viditelně zlepšil stav památkově chráněných území.

Dochází k obnově systémů technické infrastruktury, komunikací, domovního a bytového fondu s akcentem na zachování funkce bydlení a ozdravění sociální struktury obyvatel. Zlepšuje se stav životního prostředí, města ožívají obchodním a společenským ruchem i kulturou. Regenerační procesy přinášejí mnoho nových pracovních míst a vytvářejí prostor pro podnikání. Stoupá potřeba zařízení a služeb cestovního ruchu, protože opravená historická jádra našich měst přitahují ve stále větší míře turisty.

V myšlení občanů se zakotvuje vědomí o potřebě ochrany kulturního dědictví. V různých komisích, neziskových organizacích, na veřejných schůzích i jednotlivě se podílejí na přípravě koncepčních záměrů a posuzování realizačních projektů Programu regenerace. Což nemalou měrou přispívá k prohlubování demokratických postupů při správě města a rozšiřování možností samosprávy.

Z pohledu měst je největší přínos Programu regenerace spatřován v jeho nepřetržité soustavnosti. Legislativní ukotvení zaručuje kontinuální existenci a uživatelům je tak dána možnost plánovat procesy v delším časovém horizontu. Program regenerace zařadil péči o kulturní památky a regeneraci památkově chráněných území mezi priority místní politiky, aktivizoval a motivoval je ke koncepční a koordinované péči o kulturní hodnoty v rámci sociálního a ekonomického rozvoje území.

Stimulační finanční politika programu, která předpokládá spoluúčast majitelů, je momentem, kdy se obce i soukromí vlastníci snáze rozhodnou investovat „část“ celkového finančního objemu. Nadto ulehčuje komunálním rozpočtům a dává možnost investovat prostředky např. do infrastruktur, komunikací. Celý proces regenerace sídla postupuje rychleji. Nehledě na to, že mnohá města by vzhledem k možnostem rozpočtů a celkovým potřebám památky vůbec nerekonstruovala.

SOUTĚŽ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU

Po zakotvení Programu regenerace MPR a MPZ do života historických sídel přišlo Sdružení s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků. Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu vyrobeného firmou Rűckl Crystal, a. s., sklárna v Nižboru, symbolizujícího historická sídla (je majetkem Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); zmenšená replika Ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka 1 mil. Kč.

Dvě města obdrží Cenu ministra pro místní rozvoj – grafický list a finanční příspěvek 100 tisíc Kč. Ocenění získávají také jednotliví krajští vítězové – obdrží pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 tisíc Kč od Ministerstva kultury.

Mediálním partnerem soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je odborný měsíčník Moderní obec, který v jejím rámci uděluje i vlastní cenu.

V letošním roce do soutěže o titul Historické město roku 2021 bylo přihlášeno celkem 33 městských památkových rezervací a zón.

KRAJŠTÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE O TITUL HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2021

V jednotlivých krajských kolech soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón zvítězila a do celostátního finále postoupila města: Boskovice, Frenštát pod Radhoštěm, Horažďovice, Hradec Králové, Kolín, Kroměříž, Letohrad, Lipník nad Bečvou, Loket, Lomnice nad Popelkou, Prachatice, městská část Praha 1, Telč a Žatec.

KRÁTCE O FINALISTECH SOUTĚŽE

* PRAHA 1 (Hlavní město Praha), 1265 kulturních nemovitých památek (KP) na území MPR (895 ha)

Městská část Praha 1 provedla revitalizaci řady veřejných prostorů, probíhá anebo byla dokončena obnova mnoha památkově hodnotných objektů. Provozuje vlastní fond na ochranu kulturního dědictví. V roce 2021 obdržela městská část Praha 1 v rámci programu 2 505 000 Kč na obnovu dvou kulturních památek.

* PRACHATICE (Jihočeský kraj), 135 KP na území MPR (12,05 ha)

Město se stalo Historickým městem za rok 2002, pracuje systematicky a dlouhodobě si udržuje jedno z předních postavení v plnění Programu regenerace. Nadační fond města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky přispívá jak na obnovu památek, tak na nepamátkové objekty v MPR. Do Programu regenerace s výší dotace 2 111 000 Kč byla v roce 2021 zařazena obnova devíti kulturních památek.

* BOSKOVICE (Jihomoravský kraj), 37 KP na území MPZ (39,73 ha)

Město systematicky pracuje na regeneraci MPZ, díky tomu v historické části a zároveň nejživější části města nedochází k vytlačování bydlení a základní obchodní sítě. Město pracuje na regulaci reklamy a daří se turisticky zatraktivnit území židovského města. V roce 2021 proběhla v rámci programu obnova tří kulturních památek s dotací ve výši 775 000 Kč.

* LOKET (Karlovarský kraj), 93 KP na území MPR (17,56 ha)

Město soustavně pečuje o kulturní památky jak svých vlastních, tak ostatních majitelů, vylepšuje veřejná prostranství. Dochází k oživování historického centra, nově se obyvatelé do centra stěhují. V MPR město přispívá na obnovu nepamátkových objektů. V roce 2021 město obdrželo v rámci programu 1 975 000 Kč, které byly využity na obnovu čtyř kulturních památek.

* HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj), 47 KP na území MPZ (152,70 ha)

V MPZ je věnována velká pozornost údržbě a revitalizaci sadových a parkových ploch. V minulosti proběhla revitalizace nábřeží a náplavek v MPZ, obnova kostela sv. Mikuláše. Město spravuje vlastní fond na obnovu památek a nepamátkových objektů a na publikační činnost. V programu byla v roce 2021 provedena obnova jedné kulturní památky s výší příspěvku 96 000 Kč.

* LOMNICE NAD POPELKOU (Liberecký kraj), 12 KP na území MPZ (18,5 ha)

Město soustavně pracuje na obnově veřejných prostranství, komunikací, sítí, osvětlení, parkovacích ploch a turistického značení. Působí zde spolky s mnohaletou tradicí. Město vlastní a spravuje většinu kulturních památek na svém území. V roce 2021 obdrželo město v programu 421 000 Kč na obnovu tří kulturních památek.

* FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (Moravskoslezský kraj), 22 KP na území MPZ (7,5 ha)

Město postupně provádí regeneraci MPZ. Probíhá obnova radnice, v podloubí kolem náměstí byla opravena unikátní oblázková dlažba a opraven kostel sv. Martina. Město žije bohatým společenským životem. Z programu v roce 2021 město čerpalo 1 449 000 Kč na obnovu tří kulturních památek.

* LIPNÍK NAD BEČVOU (Olomoucký kraj), 87 KP na území MPR (11,86 ha)

Město věnuje dlouhodobou péči MPR, snaží se o udržení obydlenosti centra města při zachování autentického prostředí chráněného území. Pečuje o rozsáhlý systém opevnění. Město dlouhodobě finančně přispívá majitelům objektů v MPR na obnovu. V roce 2021 v programu byla podpořena obnova dvou kulturních památek s celkovou výší státní podpory 400 000 Kč.

* LETOHRAD (Pardubický kraj´, 30 KP na území MPZ (21,4 ha)

Město obnovilo centrum MPZ, včetně dláždění komunikací a náměstí, které se zámkem a přilehlým parkem tvoří harmonický celek. Město si považuje svých rodáků i tradic, provozuje vlastní fond na obnovu objektů. Z Programu regenerace město v roce 2021 čerpalo 2 687 000 Kč na pět akcí.

* HORAŽĎOVICE (Plzeňský kraj), 38 KP na území MPZ (40 ha)

Dlouhodobě a systematicky město přistupuje k obnově objektů v MPZ i mimo ni. Zkvalitnění centra je kladně hodnoceno obyvateli, přináší také atraktivnější prostředí ke komerčnímu využití. Město dbá v rámci obnov na zachování tradičních postupů a materiálů a reguluje reklamu v MPZ. V roce 2021 byla z programu realizována obnova tří kulturních památek s dotací ve výši 630 000 Kč.

* KOLÍN (Středočeský kraj), 63 KP na území MPR (11 ha)

Město v posledních letech zaznamenává nárůst zájmu ze strany vlastníků kulturních památek o jejich obnovu. Dokončena byla obnova okolí kostela sv. Bartoloměje a pokračuje oprava přilehlých hradebních zdí. Soustavně probíhá obnova areálu zámku ve vlastnictví města. Z programu v roce 2021 poskytlo MK dotaci ve výši 1 970 000 Kč na obnovu čtyř kulturních památek.

* ŽATEC (Ústecký kraj, 132 KP na území MPR (17,5 ha)

Město postupně provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, ale také chodníků, komunikací nebo veřejného osvětlení. Spravuje Fond regenerace Města Žatec. Finančně podporuje pořádání kulturních akcí spojených s udržováním regionálních chmelařských tradic. Do programu bylo v roce 2021 zařazeno deset akcí obnovy kulturních památek s výší dotace 1 122 000 Kč.

* TELČ (Kraj Vysočina), 86 KP na území MPZ (36 ha)

Ve městě je znát dlouhodobý zájem na kultivaci historického prostředí veřejných prostranství, řada zdařilých realizací obnov historických objektů a kulturních památek a vysoký podíl investovaných finančních prostředků města. Město provozuje Fond projektů města Telč. V loňském roce byla z programu realizována obnova šesti kulturních památek s dotací ve výši 1 847 000 Kč.

* KROMĚŘÍŽ (Zlínský kraj), 112 KP na území MPZ (114 ha)

MPR je rušným obchodním a kulturním centrem města, je patrná komplexní péče a snaha o vytvoření kultivovaného prostředí. Město úspěšně čerpá dotace a úzce spolupracuje s církví. V roce 2021 bylo z programu obnoveno devět kulturních památek s dotací ve výši 1 810 000 Kč.

DOSAVADNÍ DRŽITELÉ TITULU HISTORICKÉ MĚSTO ROKU

(datum / město, které získalo titul za předchozí rok / další nominovaná města na titul v daném roce)

27. 4. 1995        Svitavy  

18. 4. 1996        Kadaň / Třeboň

18. 4. 1997        Třeboň / Jimramov, Klášterec nad Ohří, Štramberk

17. 4. 1998        Kroměříž / Budyně nad Ohří, Kutná Hora

16. 4. 1999        Klášterec nad Ohří / Jindřichův Hradec

17. 4. 2000        Kutná Hora / Jindřichův Hradec, Litomyšl

17. 4. 2001        Litomyšl / Česká Kamenice, Loket, Prachatice

17. 4. 2002        Nový Jičín / Františkovy Lázně, Prachatice

17. 4. 2003        Prachatice / Chrudim, Příbor

28. 4. 2004        Spálené Poříčí / Karviná, Nové Hrady

27. 4. 2005        Františkovy Lázně / Boskovice, Česká Kamenice

18. 4. 2006        Česká Kamenice / Uherské Hradiště, Polná

18. 4. 2007        Polná / Cheb, Šternberk

16. 4. 2008        Jindřichův Hradec / Šternberk, Uherské Hradiště

16. 4. 2009        Šternberk / Beroun, Jilemnice

13. 4. 2010        Beroun / Jilemnice, Uherské Hradiště

19. 4. 2011        Znojmo / Polička, Prachatice

17. 4. 2012        Uherské Hradiště / Kutná Hora, Chrudim

18. 4. 2013        Jilemnice / Cheb, Příbor

17. 4. 2014        Chrudim / Boskovice, Praha 2

16. 4. 2015        Cheb  / Praha 1, Jičín

19. 4. 2016        Příbor / Jičín, Litoměřice

18. 4. 2017        Jičín / Prachatice, Štramberk

17. 4. 2018        Slavonice / Brtnice, Vysoké Mýto

16. 4. 2019        Brtnice / Frenštát pod Radhoštěm, Klatovy

18. 6. 2020        Štramberk / Nový Bor, Soběslav

22. 6. 2021        Havlíčkův Brod / Kutná Hora, Žatec

Soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a představení některých vítězů jejích krajských kol se věnuje i aktuální dubnové vydání časopisu Moderní obec.*

/shs/

Na snímku: Ze včerejší tiskové konference na Ministerstvu kultury k nadcházejícímu vyhlášení vítěze soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón spojenému s udělením titulu Historické město roku 2021. Zleva: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj v hodnotitelské komisi soutěže Vít Bořil, náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek.

Foto: Ivan Ryšavý

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down