Užívání razítek – úředního a obecního

Podle § 111 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem. Užívání úředního razítka s...

Podle § 111 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem.

Užívání úředního razítka s malým státním znakem je upraveno zákonem číslo 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o užívání státních symbolů).


Ustanovení § 6 tohoto zákona upravuje náležitosti úředního razítka s malým státním znakem (dále jen úřední razítko): razítko je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její organizační součásti a sídla; používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

Ustanovení § 5 zákona o užívání státních symbolů pak stanoví, že malý státní znak užívají oprávněné osoby (mimo jiné rovněž obce) na rozhodnutích a jiných listinách osvědčujících důležité skutečnosti, vydávaných při výkonu státní moci, který jim byl svěřen zákonem nebo na základě zákona (tzn. v podmínkách obcí při výkonu přenesené působnosti).

Úřední razítko tedy nemůže být používáno na písemnosti orgánů obce vyhotovované v samostatné působnosti obce, nejde-li o zákonem stanovené výjimky (typicky rozhodnutí vydaná v samostatné působnosti obce, ale v režimu správního řádu – např. rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o správním deliktu podle § 58, 59 zákona o obcích). To znamená, že úředním razítkem nemají být opatřovány v dotazu zmiňované obecně závazné vyhlášky obcí, smlouvy uzavírané obcí, zápisy/usnesení ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady apod., neboť toto jsou bytostně samosprávné agendy obce (resp. samostatná působnost). Tyto písemnosti by měla obec opatřovat podlouhlým razítkem obce, příp. kulatým razítkem se znakem obce, pokud obec znakem disponuje.

V této souvislosti doplňuji, že zákon o obcích v § 111 rovněž upravuje, jakým způsobem by měly být vyhotovovány písemnosti obce: Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova »obec« a názvem obce s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil. Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy »Obecní úřad« s uvedením názvu obce.

Záhlaví písemnosti má být shodné s textem na razítku, tzn. je-li písemnost obecním úřadem vyhotovována v samostatné působnosti, bude v záhlaví písemnosti uvedeno »Obec xxx, obecní úřad« a na razítku bude rovněž uveden text »Obec xxx«, popř. »Obec xxx, obecní úřad«, je-li písemnost vyhotovována v přenesené působnosti, pak v záhlaví písemnosti bude uvedeno »Obecní úřad xxx« a na razítku bude rovněž uveden text »Obecní úřad xxx«.

Závěrem upozorňuji na ust. § 14 vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, které ukládá ve vztahu k úředním razítkům tyto povinnosti:

stanovit podmínky používání úředních razítek ve spisovém řádu,

vést evidenci úředních razítek obsahující otisk razítka s uvedením jména a funkce osoby, která úřední razítko převzala a užívá, datum převzetí, datum vrácení úředního razítka, datum vyřazení úředního razítka z evidence, podpis přebírající osoby a údaj o datu, popřípadě předpokládaném datu, ztráty úředního razítka,

ztrátu úředního razítka neprodleně oznamovat Ministerstvu vnitra; ministerstvo uveřejní oznámení o ztrátě razítka ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ve Věstníku Ministerstva vnitra a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Komentáře ke článku 2

 • Martina Opluštilová

  Dobrý den,
  mohla bych se Vás prosím zeptat, to co píšete o ztrátě kulatého razítka, týká se stejně tak i kulatého razítka se znakem městské části?
  Děkuji
  Martina Opluštilová
  vedoucí provozní oddělení
  Úřad městské části Praha 7

 • Maryšková

  Dobrý den,
  obec Vysoká si zadala výrobu nových razítek ( Obec Vysoká – znak obce ) . Prosím o informaci, kam máme zaslat otisk tohoto nového razítka – na jaký odbor. Dodržíme to, co je uvedeno v textu Mgr. Samkové.
  Děkuji E. Maryšková, starostka obce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *