V Bavorsku kombinují přírodě blízká opatření s technickými

Jednou z málo využívaných možností našeho vodního hospodářství je čerpání zkušeností u nejbližších sousedů. Bavorsko totiž patří ke špičce v oblasti ekologizace správy vodních toků. K základům vodohospodářské praxe tam patří přístupy, ke kterým se my zvolna propracováváme.

V Bavorsku se běžně propojuje protipovodňová ochrana a péče o morfologicko-ekologický stav toků, tedy hlavně revitalizace. Technické prvky protipovodňové ochrany se účelně kombinují s přírodě blízkými. Stavby i průběžná péče, které provádějí státní vodohospodářské úřady, jsou vedeny snahou, aby vodní toky plnily svoje technické funkce, ale zároveň dál žily jako potoky a řeky a obohacovaly pobytové a rekreační prostředí lidí.

REVITALIZACE TOKŮ JE SOUČÁSTÍ POVODŇOVÉ OCHRANY

Specifické podmínky v Bavorsku popisují následující body – a je třeba zdůraznit, že tamní majitelé pozemků potřebných pro vodohospodářská opatření nelpí na svém vlastnictví o nic méně než u nás:

S revitalizacemi začalo Bavorsko už před třiceti lety, s čímž souvisí vypracovaná úroveň myšlení, znalostí a celkových přístupů pracovníků správy toků.

Revitalizace a jiná přírodě blízká opatření jsou uznávanou součástí komplexu protipovodňové ochrany. Bavorsko realizuje od roku 2002 vládní Akční program protipovodňové ochrany do roku 2020, který mj. předpokládá revitalizaci 2500 km vodních toků a 10 000 ha pobřežních ploch.

Bavorský stát se nezbavuje pozemků využitelných pro veřejné účely, ale naopak uplatňuje aktivní politiku jejich získávání.

Stát může pozemky pro účely výstavby vykupovat za ceny, jež se znalecky stanovují podle reálných tržních cen v dané oblasti.

Uplatňuje se aktivní spolupráce mezi vodohospodářskými úřady a obcemi, k jejichž prospěchu se příslušná opatření realizují. Řadu z nich podporují programy EU (se spoluúčastí obcí a měst na nákladech).

Obce mohou svoji účast na nákladech realizovat vkladem pozemků, což významně zvětšuje úspěšnost pozemkového zajištění vodohospodářských staveb.

Obce si mohou svůj podíl na nákladech zčásti odpracovat, když přijmou závazek udržovat po řadu let pozemky protipovodňových či revitalizačních staveb.

Každý záměr prochází vážně pojímaným projednáváním s veřejností.

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY V BAD STAFFELSTEINU

Městečko Bad Staffelstein leží v severním Bavorsku a protéká jím levostranný přítok Mohanu, potok Lauterbach. Není to velký vodní tok, ale dokázal působit velké škody. Naposledy při povodni v roce 1978 zaplavil 48 ha zastavěného území.

V minulosti bylo koryto potoka převážně technicky řešené, ve středu města obdélníkového »kanálového« průřezu, vymezeného zdmi, přesto s malou průtočnou kapacitou. Roku 1986 byla zahájena 1. etapa přírodě blízkých protipovodňových úprav potoka v dolní části města. V zástavbě byl zdmi a zemními valy vymezen co nejširší potoční koridor a v něm vytvořena parková úprava s přírodě blízkým korytem.

V letech 2008-2011 řešila 2. etapa asi 900 m potoka v horní části města. V prostorově stísněném středu města se dosáhlo průtočné kapacity na úrovni Q20 (asi 20 m3/s) a po úroveň »dvacetileté vody« je chráněno kolem 45 ha zastavěného území s potenciálem povodňových škod asi 40 mil. eur. Investorem stavby byl kraj Horní Franky, přípravu a realizaci vedl Vodohospodářský úřad v Kronachu. Náklady 2. etapy činily 10,5 mil. eur (stát Bavorsko poskytl 4,6 mil., město 3,5 mil. a kraj 2,4 mil.). Ochrany celého města po úroveň Q100 má být dosaženo ve 3. etapě, jejímž těžištěm je vybudování suchého poldru nad městem.

ÚČINNĚ A PŘITOM ZAJÍMAVĚ

Provedení potoka ve středu města je stavebně náročné, velmi členité i návštěvnicky atraktivní. Ke zvětšení průtočné kapacity bylo koryto podle místních možností i v krátkých dílčích úsecích rozvolněno, či opatřeno postranními zídkami. Koryto potoka v soustředěné zástavbě nutně představuje technickou konstrukci. Ale tvarová členitost dna i břehů, tvořená hlavně rozmanitými strukturami z kamenů, umožňuje zachování ekologických funkcí potoka, včetně života ryb. I proto je v celé revitalizované délce řešen jako prostupný pro migraci ryb (bez příčných stupňů aj.).

TOMÁŠ JUST

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

V povodňovém koridoru potoka Lauterbach je místo pro přírodě blízkou kynetu potoka, parkovou úpravu i stezku.

Část náměstí v centru Bad Staffelsteinu zaujímá rozšířené koryto potoka: členitě tvarované dno, rozdvojení kynety vytváří ostrov.

Jeden z nejinstruktivnějších úseků potoka: koryto vymezují zeď a svah stabilizovaný stupňovitou strukturou z kamenných kvádrů.

FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *