V jednom městě, v jedné lavici

V novém školním roce občanské sdružení IQ Roma servis představí kampaň V jedné lavici na podporu společného vzdělávání dětí - romských i neromských. Sdružení k tomu majoritní rodičovské veřejnosti nabízí zejména mediaci diskuse k praktickým problémům inkluzivního školství a příklady dobré praxe, přičemž spoléhá i na asistenci jednotlivých škol a obcí coby jejich zřizovatelů.

Vzdělávací systémy reprodukují sociální status, praví zlidovělá sociologická teze, odkazující k hlubšímu pochopení problému, jak je umožňována dědičnost chudoby. Zároveň upozorňuje na skrytost celého mechanismu sociálního vylučování. Neznamená však, že jde o status quo. Více než cokoli jiného představuje tendenci systému, zdvižený prst sociální vědy připomínající: Pozor, přestože to nemusí být zřejmé, školství je jedním ze silných nástrojů sociálního vylučování a jeho důsledky se negativně dotknou i majoritní společnosti.


Romské děti jsou v ČR stále ve velké míře vzdělávány segregovaně, ať už hovoříme o ZŠ praktických nebo o školách s výrazným podílem romských žáků. Tato segregace snižuje kvalitu vzdělání romských dětí i jejich schopnost uplatnění v dalším vzdělávání. Přijetí na kvalitní střední školu stále není pro romské děti samozřejmostí. Nízká úroveň vzdělání pak zapříčiňuje malé šance na uplatnění na trhu práce, a tím udržuje či prohlubuje sociální vyloučení dalších generací Romů v ČR.

Situaci ve vzdělávání ovlivňují nejen sami romští rodiče a školy, ale také rodiče z řad majority, kteří procesy segregace a sociálního vyloučení víceméně nepřímo podporují (často nevědomě) svou preferencí pokud možno čistě neromských škol, a to z obavy, byť i jen minimálních interakcí jejich dětí s romskými spolužáky. Tito rodiče často romské děti již u zápisu a priori vnímají jako problém a nepřejí si, aby jejich potomek chodil do třídy s romskými spolužáky. Případně přímo nesouhlasí se zařazováním romských dětí do základních škol, které navštěvují jejich děti, třebaže jde o malé procento přihlášek.

Ředitelé škol pak často dávají najevo, že mají obavy z jednání rodičů z řad majoritní společnosti. Rodiče totiž mohou svým jednáním ovlivnit i existenci samotné školy.

KLÍČOVÁ ROLE OBCÍ JAKO ZŘIZOVATELŮ ŠKOL

Obce jako zřizovatelé škol hrají ve vzdělávacím systému klíčovou roli. Aplikují státní koncepci školství, přitom jsou ze své pozice schopny udržovat si jistý nadhled nad výše popsanými problémy. Pozice zřizovatele umožňuje sledovat vyšší cíle ve vzdělávání na území obce a vyvažovat sociální rozdíly mezi žáky. Zásadní je přitom důvěra v dialog a ve společné řešení problémů. Úlohou obce jako zřizovatele je rovněž garance kvality poskytovaného vzdělávání.

Kampaň V Jedné lavici má ambici vnést odbornou diskusi nad praktickými problémy inkluzivního školství do široké společnosti a zapojit do tohoto procesu rodiče a jejich děti (romské i neromské), kterých se popsaná situace přímo týká. Z naší dlouhodobé práce s romskými rodiči vyplývá, že jsme schopni komunikovat potřebu kvalitního vzdělání a jeho úlohu v dalším profesním životě. (Loni se po rozhovoru s našimi pracovníky v Brně a obcích Jihomoravského kraje rozhodlo 45 rodičů k zápisu dětí na ZŠ, jež nebyla sice spádová, ale má pověst kvalitní školy.) Tito rodiče se však často setkávají s odmítnutím ze strany ostatních rodičů a potažmo i školy. Kampaň komunikuje s majoritní veřejností a předává jednoduché poselství: Než odmítnete romského spolužáka pro své děti, dejte šanci dialogu.

CO NABÍZÍME ŠKOLÁM I RODIČŮM

Už nyní, na samém začátku projektu a celé kampaně, máme vymezeny její základní cíle, jimiž jsou: nabídka mediace diskusí, prezentace ideje příkladů dobré praxe inkluzivního školství přímo majoritním rodičům a pomoc při řešení problémů v komunikaci. Předpokladem zůstává zapojení škol a jejich zřizovatelů, obcí. Nabízíme jim podporu v budování inkluzivního prostředí přímo ve školách a žádáme je o zapojení se do diskuse. V neposlední řadě chceme prostřednictvím kampaně zviditelnit inkluzivní školství jako výzvu pro celou společnost.

Segregace českého školství nevychází z žádné koncepce, vyžaduje však koncepční nástroje k jejímu překonání. Z praxe víme, že funkční koncepce nevznikají na ministerstvech, ale v dialogu mezi lidmi, jichž se problém týká. K dialogu však musí existovat bezpečné prostředí. Romští rodiče nemohou být vystavováni potupě ve formě petic proti zařazení jejich dětí do školy, stejně jako rodiče z majority nesmějí mít obavy, že kvalita vzdělávání na škole klesne. Prostředí bezpečí a dialogu může nastavit jen obec, neboť jako zřizovatel všech základních škol na svém území nemusí podléhat parciálním tlakům v jednotlivých lokalitách.

 

JAN MILOTA
IQ Roma servis, o. s.

 

Kampaň V jedné lavici

Kampaň občanského sdružení IQ Roma servis má ambici vynést odbornou diskusi o inkluzivním školství do široké společnosti a představit problematiku ve světle praxe, zapojit rodiče a jejich děti, kterých se situace přímo týká (romské i neromské).

Kampaň byla zahájena v červnu 2013 a potrvá až do května 2014.

Kontakt: Jan Milota, IQ Roma servis, Vranovská 45, 614 00 Brno tel.: 608 234 12; e-mail: jan.milota@iqrs.cz.

Projekt byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha.

Více na: www.iqrs.cz.

ZDROJ: IQ Roma servis

 

Žádná obec jako zřizovatel všech základních škol na svém území nemusí podléhat parciálním tlakům v jednotlivých lokalitách.

K překonání segregace českého školství jsou nutné koncepční nástroje.
ILUSTRAČNÍ FOTO: IQ ROMA SERVIS

Jan Milota: Prostřednictvím projektu V jedné lavici nabízíme podporu v budování inkluzivního prostředí přímo ve školách.
FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *