Autor
Kategorie:
Téma měsíce

V Moravské Třebové nejen nad provozováním ČOV

Už XVIII. ročník odborného semináře, uspořádaného společností VHOS, a. s., Asociací pro vodu (CzWA) a její odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod, se 9. a 10. dubna v Moravské Třebové věnoval novým metodám a postupům při provozování ČOV. Společnost VHOS - největší provozovatel vodárenské...

Už XVIII. ročník odborného semináře, uspořádaného společností VHOS, a. s., Asociací pro vodu (CzWA) a její odbornou skupinou Městské čistírny odpadních vod, se 9. a 10. dubna v Moravské Třebové věnoval novým metodám a postupům při provozování ČOV. Společnost VHOS – největší provozovatel vodárenské infrastruktury na Svitavsku, je součástí koncernu ENERGIE AG Oberösterreich.

Odborným garantem akce, těšící se mimořádnému zájmu odborníků z oblasti vodárenství a věnované památce Ing. Jakuba S. Čecha, CSc., byl prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., z VŠCHT. Na semináři se představil i nově zvolený předseda CzWA Ing. David Stránský, Ph.D., ze Stavební fakulty ČVUT. Účastníky semináře přivítal starosta Moravské Třebové JUDr. Miloš Izák.

Na semináři vystoupila řada renomovaných odborníků z oblasti vodárenství, zástupci provozovatelů vodohospodářské infrastruktury i Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP). Např. Mgr. Alena Slavíková z MŽP připomněla, že evropská legislativa v oblasti ochrany vod je už dostatečná, byť její implementace často pokulhává. Nicméně další směrnice EU k ochraně vody by se v nejbližší době přijímat neměly. Sílí však trend na opětovné využívání »šedé« vody, tedy komunální vody bez fekálií a moče, jako je voda z van, sprch, umyvadel, myček nádobí, praček apod.

JUDr. Ing. Emil Rudolf kritizoval přetrvávající byrokracii, která postihuje také provozovatele a vlastníky vodních děl. Proto uvedl řadu praktických rad, jak dostát základním povinnostem uložených zákony o vodách, o vodovodech a kanalizacích, o ochraně ovzduší, o odpadech či o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Ing. Jiří Lipold ze společnosti ČEVAK a. s. uvedl některé výsledky z monitoringu vybraných drog a léčiv v odpadních vodách zpracovávaných na ČOV v Českých Budějovicích. Monitoring, který ČEVAK prováděl ve spolupráci s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, potvrdil, že standardní čistírenské procesy založené na odstraňování biologicky rozložitelného substrátu nejsou pro eliminaci většiny monitorovaných a nalezených antropogenních závadných látek (PPCP) dostatečně účinné. Podle Jiřího Lipolda lze očekávat, že tuto problematiku čeká v budoucnu další vývoj – a že ani její řešení nebudou levná.

Účastníci semináře si mohli prohlédnout místní zrekonstruovanou ČOV, provozovanou společností VHOS. Rekonstrukce byla z velké části financována z prostředků OP Životní prostředí a zaměřila se zejména na biologický stupeň, hlavně na zvýšené odstraňování nutrientů. Významnou novinkou je i moderní kalová koncovka založená na technologii stabilizace a hygienizace kalu s využitím čistého kyslíku. Provozovateli čistírny – společnosti VHOS, a s., se tak podařilo zásadně snížit objem produkce čistírenských kalů, a tím minimalizovat náklady související s jejich odstraňováním.

Příští ročník odborného semináře v Moravské Třebové se uskuteční 8. a 9. 4. 2014 a jeho hlavním partnerem bude ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.

Odborným garantem semináře byl prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (na řečništi).

FOTO: ARCHIV

Do Moravské Třebové přijelo více než tři sta odborníků z celé ČR.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *