01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

V Praze platí, že kvantita často převyšuje kvalitu

Jen málokdo dnes pochybuje o tom, že územní samospráva potřebuje odborně vzdělané pracovníky. Najít však kvalitního úředníka není vždy jednoduché. Potvrzují to i zkušenosti JUDr. Kateřiny Černé, tajemnice Úřadu Městské části Praha 13.

Podle jakých kritérií vybíráte úředníky?

Místa úředníků a vedoucích úředníků obsazujeme na základě výběrového řízení. Vždy se striktně řídíme ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Při výběru servisních zaměstnanců postupujeme v běžném režimu přijímacího řízení. Z pozice tajemnice úřadu a personální šéfky mám hlavní slovo při rozhodování o vítězném uchazeči na posty úředníků a vedoucích oddělení. V případě obsazení místa vedoucího odboru rozhoduje na základě mého návrhu rada městské části. V kompetenci radních je též rozhodnutí o přijetí vedoucího útvaru interního auditu, a to na návrh starosty.

Základní kritéria stanovujeme vždy na konkrétní pracovní místo ve vazbě na charakter pracovní činnosti, navíc požadujeme další znalosti a dovednosti. Důraz klademe na psychickou odolnost, komunikativní schopnosti, znalost práce PC, jazykové vybavení atd. Při výběru lidí na řídící funkce je přítomen psycholog.

Někteří starostové si stěžují, že zákon o úřednících zkomplikoval výběrová řízení. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Systém výběrových řízení je zbytečně zdlouhavý. Neumožňuje tzv. filtr a vyřazení nevyhovujících uchazečů již na základě písemných podkladů. K osobnímu výběrovému řízení tak musí být zváni všichni zájemci, kteří formálně splnili podmínky zadání. To ve svém důsledku časově značně zatěžuje členy výběrové komise, nemluvě o administrativní náročnosti zpracování celého výběrového řízení. Pro úřad to znamená zvýšené náklady na telefony (téměř všichni zájemci uvádějí mobil) a na poštovné (zájemcům se vracejí jejich osobní materiály).

Změnil se v něčem přístup samotných uchazečů? Přicházejí připraveni?

Mění se. Zájemci se mnohdy hlásí na několik zcela odlišně zaměřených výběrových řízení najednou, leckdy opakovaně. Někteří vůbec nemají ani základní představu o struktuře úřadu, v němž chtějí pracovat. Přestože na otázku, zda se dívali na naše webové stránky, odpoví kladně, z dílčích dotazů zjistíme, že tomu tak není.

Domnívám se, že ti, kdo usilují o konkrétní místo, by se měli vyznat i v nejdůležitějších právních předpisech. Nechceme po nich přesné znění paragrafů, pouze základní orientaci. Kupříkladu kandidát na místo úředníka pro odbor majetkový tvrdí, že už aplikoval katastrální zákon, přitom na otázku, jaký je rozdíl mezi vkladovým a záznamovým řízením, není schopen reagovat.

Je bohužel méně případů, kdy jsou zájemci naopak dobře připraveni. Ti dokážou vysvětlit, co si pod nabízenou pozicí představují, co by v ní chtěli dokázat, srovnávají různé přístupy, vyjmenují základní právní předpisy atd. Jsou to většinou lidé, kteří opakovaně zkouší sehnat zaměstnání ve veřejné správě. Zúčastňují se již několikátého výběrového řízení a jsou obeznámeni s jeho průběhem.

 Jak dlouho trvá výběr nového pracovníka?

V průměru 1,5 až 2 měsíce. Záleží na konkrétní funkci. Například pro pozici vedoucího úředníka je nutné najít nejen odborně vzdělaného člověka, ale i osobnost, která bude schopná projít leckdy náročným jednáním orgánů obce, tj. komisí, rady, zastupitelstva. Osobnostní rysy hrají v těchto případech velkou roli. V prostředí obcí je důležitá i komunikace s problematickými občany. Proto již do textu zadání výběrového řízení dáváme podmínku asertivity a schopnosti zvládnout stresové situace.

Je problém najít v Praze kvalitního úředníka?

Je to dokonce velký problém. A bohužel platí, že kvantita často převyšuje kvalitu. Doufám však, že v budoucnu se tento přístup změní.

Etický kodex pro úředníky

V polovině prosince roku 2003 vstoupilo v platnost nařízení tajemnice Úřadu Městské části Praha 13 k zásadám chování a jednání zaměstnanců úřadů především vůči veřejnosti, tzv. etický kodex. Dodržování zásad bude mít vliv na hodnocení zaměstnance a jejich porušování může být posuzováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky.

Některé ze zásad:

Výkon veřejné správy je službou občanům. Obecnými zásadami jsou zákonnost, kvalita a efektivnost a etika práce. Dalšími základními zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Zaměstnanci jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména úřadu.

Vedení úřadu přispívá k uplatňování těchto zásad, a tím i k efektivnímu výkonu veřejné správy, vytvářením podnětného pracovního prostředí a zachováváním rovného přístupu k zaměstnancům s důrazem na hodnocení především dle odvedené práce.

Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s Ústavou ČR, zákony a dalšími právními normami a předpisy. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právními normami nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit nadřízenému.

Zaměstnanec vykonává svou práci na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen studiem průběžně zvyšovat a doplňovat. Je také povinen vynaložit veškeré úsilí k maximálně efektivnímu a ekonomickému spravování a využívání lidských zdrojů, finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na veřejném majetku, podvodné či korupční jednání, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízenému.

Zaměstnanec za výkon své práce nepřijímá žádné pozornosti ani zvýhodnění, které by mohly případně ovlivnit rozhodování nebo narušit poctivý přístup k věci. Zaměstnanec se přímo ani nepřímo nezapojí do žádné činnosti, která by mohla být vykládána jako požadování či přijímání úplatků nebo výhod za účelem vlastního prospěchu.

(Plné znění etického kodexu je k dispozici na www.praha13.cz)

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down