01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

VAK Trutnov: Zisk jde zpět do rozvoje a zkvalitnění služeb

Mezi provozními modely českého vodárenství jednoznačně vede oddílný model provozování vodohospodářské infrastruktury. Pokrývá totiž 67 % trhu. S velkým odstupem za ním je na druhém místě (18 % trhu) smíšený model, kdy infrastruktura je vlastněna i provozována jediným subjektem. Na tomto modelu funguje i společnost VAK Trutnov, přičemž její výsledky jsou pozoruhodné.

Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., vlastní a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu a zajišťuje kvalitu vody v Trutnově a v dalších pěti městech a obcích východních Krkonoš. Loni zásobovala 35 854 obyvatel pitnou vodou a od 29 515 obyvatel odváděla vody odpadní. Největším akcionářem společnosti je město Trutnov (45,5 % akcií).

JAK DOCÍLIT REKORDNĚ NÍZKÝCH CEN VODNÉHO A STOČNÉHO

»Udržet si vlastnictví, a tím i kontrolu nad vodohospodářskou společností vnímáme jako strategicky velmi dobré rozhodnutí,« říká starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec a dodává, že i díky tomu mají občané a podnikatelé ve městě trvale jedny z nejnižších cen vodného a stočného v republice. Jak totiž uvádí ředitel VAK Trutnov Ing. Josef Moravec, v letošním roce, stejně jako v loňském, domácnosti i ostatní odběratelé platí za 1 m3 dodané a vyčištěné vody celkem 63,71 Kč včetně DPH.

»V případě oddílného modelu, kdy jedna společnost vlastní infrastrukturu a druhá ji jako nájemce provozuje, je možnost municipality ovlivnit cenu vodného a stočného snížena na minimum,« vysvětluje Josef Moravec. I proto se mnohde cena vodného a stočného pohybuje nad celostátním průměrem a dosahuje 90 až 100 Kč/m3.

Podle ředitele VAK Trutnov to však není případ společností, které fungují ve smíšeném modelu, kdy města a obce založilyspolečnosti, které vodohospodářskou infrastrukturu vlastní a současně i provozují. Z takových společností se žádná část výnosů nevyvádí ven a nelze v nich hovořit ani o předražených službách.

VEŠKERÝ NEROZDĚLENÝ ZISK SLOUŽÍ FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Město Trutnov jako největší akcionář a ovládající osoba společnosti VAK Trutnov dohlíží na společnost prostřednictvím svých dvou zástupců v jejích statutárních orgánech. Jeden jako předseda představenstva, druhý v roli předsedy dozorčí rady. Také ostatní akcionáři - města a obce - mají své zástupce v představenstvu, případně v dozorčí radě, a ve vzájemné shodě rozhodují o ekonomických záležitostech, ať už jde o plán rozvoje vodovodů a kanalizací či o jiné strategické záměry společnosti.

Chod VAK Trutnov zásadně ovlivňuje rozhodnutí akcionářů, že veškeré finanční prostředky vytvořené společností jsou využity pro zajištění údržby infrastruktury a její rozvoj. Valná hromada tak každoročně rozhodne na návrh představenstva o tom, že společnost nevyplatí ani dividendy, ani tantiémy a veškerý nerozdělený zisk bude použit na krytí jejích investic. »Jinak řečeno, všechny výnosy, odpisy i vytvořený zisk slouží pro potřeby společnosti k zajištění jak běžného provozu, tak veškerých oprav, stavebních i strojních,« poznamenává Josef Moravec. Podle jeho slov měla společnost VAK Trutnov v minulém roce naplánované výnosy ve výši 127 096 mil. Kč při celkových nákladech 116 156 mil. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění byl naplánován na 10,94 mil. Kč. Reálný výsledek po zdanění však nakonec loni činil 12,88 mil. Kč.

ČISTÁ HORNÍ ÚPA

Takto nastavené řízení společnosti umožnilo uskutečnit v letech 2007-2009 zásadní počin pro fungování celé společnosti - projekt Čistá Horní Úpa. Rozsáhlé opravy stávající a vybudování nové stokové sítě v jeho rámci přinesly hornímu toku Úpy nejen kvalitnější vodu, ale zajistily v tomto území rovněž vyšší stupeň ochrany podzemních vod. Akce si vyžádala celkové náklady 563 192 mil. Kč, z evropských i národních zdrojů společnost získala podporu v úhrnném objemu 326 739 mil. Kč. Část nákladů společnost hradila z vlastních zdrojů, část z dlouhodobého investičního úvěru ve výši 180 milionů Kč. Ze zisku, který VAK Trutnov generuje, už byly uhrazeny splátky ve výši 80 mil. Kč.

ÚPRAVNA PITNÉ VODY TEMNÝ DŮL

Střízlivá a rozumná finanční politika umožnila společnosti připravit další strategickou investici - intenzifikaci úpravny pitné vody Temný Důl, která se uskutečňuje za provozu od letošního května, přičemž ukončena má být v červnu 2015. Předpokládané náklady činí zhruba 120 mil. Kč. Také na tuto akci se podařilo získat příslib dotace z OP Životní prostředí. Protože úpravna vod zásobuje pitnou vodou 31 tisíc obyvatel, zejména v trutnovské aglomeraci, město Trutnov se rozhodlo její rekonstrukci podpořit 20 mil. Kč. Stane se tak formou nákupu akcií společnosti, o něž bude navýšen základní kapitál VAK Trutnov a majetkový podíl města.

»Cílem rekonstrukce je intenzifikace úpravny vody a dosažení optimálních parametrů jakosti v souladu s platnými hygienickými normami. Technologická část řeší kompletní výměnu zastaralého zařízení včetně trubních rozvodů, armatur a uzávěr filtrů. Jímací technologie bude zmodernizovaná a v budoucnu zajistí dostatek vody i při proměnlivém průtoku Úpy,« vysvětluje starosta Trutnova Ivan Adamec. A uzavírá s tím, že modernizovaná úpravna vody dokáže vyčistit 85 l/s, technologické maximum pak bude 130 l/s. Výkon úpravny se tak zvýší zhruba o jednu třetinu.

TÁŇA PIKARTOVÁ

publicistka

Hrst čísel o společnosti VAK Trutnov

Společnost vlastní a provozuje:

274 km vodovodních sítí s 6386 vodovodními přípojkami;

4 úpravny vody o kapacitě 275 l/s;

32 vodojemů o celkovém objemu 22 932 m3;

veřejnou kanalizaci o délce 156,61 km s 5 760 kanalizačními přípojkami;

2 čistírny odpadních vod o kapacitě 25 099 m3/den;

akreditovanou laboratoř na kontrolu kvality pitné a odpadní vody;

vozidla na čištění kanalizací a svoz kalů, fekálních vod a nebezpečných odpadů.

ZDROJ: VAK TRUTNOV, A. S.

Historie vodárenství na Trutnovsku

Trutnov byl až téměř do konce 19. století zásobován vodou ze studní. Od roku 1898 však začalo město využívat vodu z pramenišť Sejfy (1902) a Rýchory (1917), která slouží dodnes.

Město samostatně zajišťovalo zásobení vodou a odkanalizování až do roku 1949. V roce 1950 byl zřízen Krajský podnik ZVAK (Zásobování vodou a kanalizace). O 10 let později vznikla OVHS (Okresní vodohospodářská správa), která až na několik výjimek působila v celém okrese. V roce 1977 byly založeny Východočeské vodovody a kanalizace Hradec Králové s odštěpným závodem 10 Trutnov. Po revoluci se této role ujal státní podnik Východočeské vodovody a kanalizace.

Po privatizaci v roce 1993 si obce začínají vodohospodářská zařízení provozovat samostatně. Společnost VAK Trutnov, a. s., vznikla již 1. 1. 1994.

ZDROJ: VAK TRUTNOV, A. S.

Moderní ČOV má společnost VAK Trutnov i v Trutnově-Bohuslavicích nad Úpou.

FOTO: MILOŠ ŠÁLEK

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down