Veřejná dražba a platby v hotovosti

Naše město připravuje veřejnou dražbu svého nepotřebného majetku. Může v této souvislosti přijímat platby v hotovosti? Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění...

Naše město připravuje veřejnou dražbu svého nepotřebného majetku. Může v této souvislosti přijímat platby v hotovosti?

Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v zákoně č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.

Nejprve je třeba uvést, o jaké platby se v souvislosti s veřejnou dražbou jedná. První platba, kterou musí účastník dražby provést, je složení dražební jistoty (samozřejmě v případě, že tato povinnost je uvedena v dražební vyhlášce). Způsob a lhůtu pro její složení upravuje ust. § 14 zákona o veřejných dražbách. Podle něho je dražebník oprávněn požadovat po účastnících složení dražební jistoty v penězích nebo ve formě bankovní záruky, přičemž musí připustit oba způsoby. Lhůta pro její složení může být v případě složení v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky stanovena na dřívější okamžik, než je zahájení dražby. Tento okamžik však nesmí být dříve, než je 16. hodina pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání dražby. Dále podle tohoto ustanovení dražebník může vyloučit složení dražební jistoty v hotovosti v případě, že její výše přesahuje částku odpovídající 15 tisíc eur. Z uvedeného vyplývá, že složení částky nižší, než je ekvivalent 15 tisíc eur, musí dražebník připustit v hotovosti vždy. Je na zvážení dražebníka, zda umožní složit i vyšší částku v hotovosti.

Druhou platbou, kterou provádí vydražitel, je doplacení ceny dosažené vydražením. Způsob doplacení upravuje ust. § 20 odst. 1 písm. g) zákona o veřejných dražbách. Podle něho dražebník uvede v dražební vyhlášce, je-li přípustný i jiný způsob úhrady ceny dosažené vydražením, než je úhrada v hotovosti. Z uvedeného lze dovodit, že dražebník musí úhradu ceny dosažené vydražením připustit v hotovosti vždy a umožní-li i jiné způsoby, pak je uvede v dražební vyhlášce. Dále podle ust. § 29 zákona o veřejných dražbách musí vydražitel v případě, že cena dosažená vydražením není vyšší než 200 tisíc korun, ji po započtení jím složené dražební jistoty uhradit ihned po skončení dražby. Za okamžik úhrady se považuje okamžik, kdy dražebník tuto částku má prokazatelně fyzicky, případně připsánu na svém účtu.

Přijímání plateb v hotovosti upravuje zákon o omezení plateb v hotovosti. Veřejných dražeb se týká zejména ust. § 4, podle něhož poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 tisíc korun, je povinen provést platbu bezhotovostně. To však neplatí v případě, že jde o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu provedena v hotovosti. V poznámce pod čarou je jako zvláštní právní předpis uveden mj. i zákon 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Protože podle tohoto zákona musí dražebník připustit složení dražební jistoty do výše ekvivalentu 15 tisíc eur v hotovosti a doplacení ceny dosažené vydražením v hotovosti vždy (bez ohledu na její výši), nelze přijímání hotovosti považovat za porušení zákona o omezení plateb v hotovosti.

Je nepochybné, že především z hlediska bezpečnosti je vhodné přijímat větší částky bezhotovostním způsobem. Navíc mohou mít některé obce a města svými vnitřními předpisy stanoveno, že mohou přijímat částky v hotovosti jen do určité výše. Zejména v tomto případě je důležité, jak dražebník uvede v dražební vyhlášce způsoby pro doplacení ceny dosažené vydražením. Formulace by neměla vylučovat doplacení v hotovosti, přičemž tento způsob ale není nutné přímo v dražební vyhlášce uvádět. Praxe ukazuje, že hlavně při doplacení ceny dosažené vydražením využívají vydražitelé převážně bezhotovostní způsob platby (samozřejmě s výjimkou částek do výše 200 tisíc korun). Proto je vhodné umožnit tento způsob uvedením v dražební vyhlášce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *