01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Veřejné jednání

Otázka: Jednací řád dále obsahuje ustanovení, které se týká délky diskuse (je omezena na pět minut) s tím, že "...Diskutující může ve svém projevu pokračovat, hlasuje-li pro pokračování nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva....". "Hlasování probíhá zpravidla veřejně zvednutím ruky....

Otázka: Jednací řád dále obsahuje ustanovení, které se týká délky diskuse (je omezena na pět minut) s tím, že "...Diskutující může ve svém projevu pokračovat, hlasuje-li pro pokračování nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva....". "Hlasování probíhá zpravidla veřejně zvednutím ruky. Kterýkoli člen zastupitelstva může navrhnout, aby bylo hlasování tajné. O takovémto návrhu rozhodne zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů. Hlasování o volbě a odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady probíhá tajným hlasováním. Na návrh člena zastupitelstva, při schválení nadpoloviční většinou přítomných členů zastupitelstva, lze provést hlasování podle jmen."

Odpovídají uvedená ustanovení zákonu o obcích, konkrétně jeho ustanovením o veřejnosti jednání zastupitelstva a způsobu přijímání rozhodnutí?

ODPOVĚĎ: Pokud jde o omezení doby diskusního příspěvku člena zastupitelstva k projednávanému bodu jednání, nic nebrání tomu, aby tak zastupitelstvo učinilo buďto prostřednictvím jednacího řádu, nebo vždy ad hoc k příslušnému bodu jednání (vždy však platí, že takové rozhodnutí musí být přijato většinou požadovanou § 87 zákona o obcích). Stanovení takového pravidla je v intencích § 96 zákona o obcích, podle něhož jednací řád stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. Na úvaze zastupitelstva obce je i určení formy hlasování, tzn. zda bude hlasování veřejné, tajné nebo zda se bude hlasovat podle jmen. Zákon o obcích v § 93 odst. 2 říká, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné. Bylo by ovšem neadekvátní učinit takový závěr, že jakékoliv tajné hlasování zastupitelstva je v rozporu se zásadou veřejnosti.

Diskutabilní by mohl být čistě teoretický (ovšem velmi nepraktický a velmi málo pravděpodobný) příklad, kdy by zastupitelstvo rozhodlo, že všechna rozhodnutí bude přijímat tajným hlasováním. Zásada veřejnosti jednání zastupitelstva zahrnuje jak právo být na jednání zastupitelstva přítomen, tak i právo seznámit se s tím, jaká stanoviska členové zastupitelstva obce k jednotlivým projednávaným otázkám zaujímají, a to jak v diskusi tak i při hlasování, což je koneckonců rozhodující. Pokud by byla tato možnost, tedy možnost seznat stanoviska členů zastupitelstva vyjadřovaná hlasováním, zcela vyloučena, lze si představit, že by to mohlo vést ke zpochybnění toho ustanovení jednacího řádu zastupitelstva obce, resp. toho usnesení, kterým byla zavedena obligatorní forma tajného hlasování pro rozpor se smyslem ustanovení § 93 odst. 2 zákona o obcích.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down