Veřejné zakázky a tzv. technická novela účinná od 1. 1. 2014

V říjnu 2013 Senát Parlamentu ČR schválil zákonné opatření č. 341/2013 Sb., pracovně označované jako »technická novela« zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Technická novela byla před několika dny zveřejněna ve Sbírce zákonů, nová Poslanecká sněmovna ji potvrdila na svém prvním...

V říjnu 2013 Senát Parlamentu ČR schválil zákonné opatření č. 341/2013 Sb., pracovně označované jako »technická novela« zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Technická novela byla před několika dny zveřejněna ve Sbírce zákonů, nová Poslanecká sněmovna ji potvrdila na svém prvním zasedání a novela nabude účinnosti k 1. 1. 2014.

Potřebu změn v ZVZ si vyžádala praxe zadávání veřejných zakázek v ČR, v jejímž světle se některá ustanovení zavedená velkou »transparentní« novelou ZVZ č. 55/2012 Sb., účinnou od 1. 4. 2012, ukázala jako obtížně realizovatelná.

Dále shrnujeme nejzásadnější změny z hle- diska zadávání veřejných zakázek, které s sebou »technická novela« přináší.

VZNIK TECHNICKÉ NOVELY

Technickou novelu připravilo Minister- stvo pro místní rozvoj v reakci na ohlasy zadavatelů i dodavatelů a zhodnocení vý- sledků novely ZVZ z roku 2012, kdy se ukázalo, že je nezbytné některá ustanovení (či celé instituty) zmírnit či zcela z práv- ní úpravy zadávání veřejných zakázek vypustit.

Vládní návrh novely však Poslanecká sněmovna nestihla projednat, než byla roz- puštěna. S ohledem na urgentnost technické novely a plánovanou účinnost již od 1. 1. 2014 tak vláda shodný návrh předložila Senátu k přijetí formou zákonného opa- tření. Zajímavé je, že Senát do novely promítl některé své významné pozměňovací návrhy. Zákonné opatření bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR dne 30. 10. 2013 (částka 132) pod č. 341/2013 Sb.

HLAVNÍ ZMĚNY PROVEDENÉ TECHNICKOU NOVELOU

Nejzásadnějších změny, které technická novela přináší, jsou následující:

navrácení finančních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu na 2 miliony Kč bez DPH u dodávek a služeb a na 6 milionů Kč bez DPH u stavebních prací;

úplné zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí;

odklad účinnosti ustanovení týkajících se hodnotitelů, jakožto osob, které musí být členy hodnoticí komise u významných veřejných zakázek zadávaných Českou republikou či státní příspěvkovou organizací, na 1. 1. 2015;

zadavatel bude mít povinnost uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním až společně s výzvou pro podání nabídky (tedy až po kvalifikační fázi zadávacího řízení) a nikoliv již při uveřejnění oznámení o zakázce, jako tomu bylo doposud;

připouští se, aby dodavatelé v případě, že budou vyzváni k písemnému objasnění kvalifikace ve smyslu § 59 odst. 4 ZVZ, předložili dokumenty vyhotovené až po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo žádostí o účast;

úprava povinnosti zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, že obdrží pouze jedinou nabídku;

zrušení povinnosti nově předběžně oznamovat zadávací řízení, které bylo dříve zrušeno;

zrušení povinných elektronických aukcí u dodávek.

DOPADY ZMĚN PROVEDENÝCH TECHNICKOU NOVELOU

Z obecného hlediska se změny provedené technickou novelou dají považovat za krok správným směrem, protože vedou především ke snížení administrativní zátěže zadavatelů, jež byla po účinnosti novely č. 55/2012 Sb., podle mnohých názorů až na samé hranici únosnosti. Technickou novelu však nelze vnímat jako komplexní novelizaci pravidel pro zadávání veřejných zakázek, ale spíše jako prostředek potřebný ke zjednodušení zadávání veřejných zakázek po 1. 1. 2014 v praxi.

Pro veřejné zadavatele je podstatná změ- na týkající se osob se zvláštní odbornou způsobilostí, jejichž proškolení měl do konce tohoto roku zajistit zvláštní vzdělávací program Ministerstva vnitra (§ 151a ZVZ). Ten ovšem dosud neexistuje. Pokud by tedy od 1. 1. 2014 mělo být účinné ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ ve znění transparentní novely, jež stanovilo u nadlimitních veřejných zakázek povinnou účast takové osoby v hodnoticí komisi, nebylo by možné vyhodnotit žádnou nadlimitní veřejnou zakázku. Původně vláda navrhovala odklad účinnosti tohoto institutu na 1. 1. 2015, nicméně z řad sená- torů vzešel návrh na úplné zrušení, který byl následně Senátem přijat.

Zřejmě nejvýraznější změnou je navrácení finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu na hodnoty platné před novelou č. 55/2012 Sb. Přijetí této změny bylo poměrně překvapivé. Původní vládní návrh počítal pouze se zafixováním současných hodnot a chtěl předejít původně plánovanému snížení limitu u stavebních prací na 1 milion Kč bez DPH. Pozměňovací návrh k návratu na původní hodnoty vzešel z řad senátorů. Povinnost uveřejnit smlouvy, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH, na profilu zadavatele však zůstává zachována v nezměněné podobě.

Další významnou změnou je zmírnění povinnosti zrušit zadávací řízení v případech, kdy zadavatel obdrží pouze jednu nabídku. Nově zadavatel nebude povinen zrušit v takovém případě zadávací řízení, pokud budou naplněny stanovené podmínky: (i) zadavatel předchozí zadávací řízení na obdobný předmět zrušil právě z důvodu jediné nabídky, (ii) v oznámení o zakázce identifikuje toto předchozí (zrušené) zadávací řízení a (iii) označí změny zadávacích podmínek. Tato změna byla vyvolána především nepraktičností u veřejných zakázek spolufinancovaných z dotací, kdy může zpoždění s čerpáním dotace (v důsledku nemožnosti vybrat dodavatele) vést až k jejímu odebrání. Z této úpravy však budou mít prospěch i ostatní zadavatelé.

V duchu zmírnění formalismu ZVZ se pak nese také změna týkající se objasňování kvalifikace. Dodavatelé nově nebudou povinni osvědčit, že skutečnosti rozhodné pro prokázání kvalifikace nastaly ve lhůtě podle § 52 ZVZ, tj. ve lhůtě pro podání nabídek nebo žádostí o účast, ale budou moci doložit i doklady vyhotovené až po uplynutí této lhůty (např. výpisy z rejstříku trestů). Tato změna jistě přispěje ke zpružnění postupu při posouzení kvalifikace.

Zrušení povinnosti uveřejnit zadávací dokumentaci již při zahájení zadávacího řízení, tedy při zveřejnění oznámení o zakázce v rámci dvoukolových zadávacích řízení (užší řízení a jednací řízení s uveřejněním), budou vítat zejména zadavatelé, neboť budou mít větší časový prostor pro finalizaci zadávacích podmínek. Dodavatelé nicméně mohou namítat, že tak přichází o možnost seznámit se s obchodními a platebními podmínkami a hodnoticími kritérii již na začátku řízení a učinit tak kvalifikované rozhodnutí, zda budou věnovat čas a prostředky na účast v zadávacím řízení. Pokud zadavatelé budou uvažovat o omezení subdodavatelského plnění, je nadále potřeba uvádět tuto informaci ještě před kvalifikací a v oznámení.

Z uvedených změn je patrné, že podstatná část dotčených ustanovení se vrací k právnímu stavu před novelou z roku 2012.

PODMÍNĚNÁ PLATNOST TECHNICKÉ NOVELY

S ohledem na specifickou formu přijetí technické novely ZVZ však dosud není zcela jisté, zda skutečně k 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost.

Podmínkou platnosti zákonného opatření je podle čl. 33 odst. 5 Ústavy ČR schválení zákonného opatření nově zvo- lenou Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi (v opačném případě pozbý- vá zákonné opatření další platnosti).

Na nutnosti novelizace ZVZ v rozsahu provedeném technickou novelou nicmé- ně panuje shoda napříč politickým spektrem, proto je pravděpodobné, že právě toto zákonné opatření bude nově zvolenou politickou reprezentací v Poslanecké sněmovně schváleno a technická novela tak od Nového roku skutečně vstoupí v účinnost.

ADÉLA HAVLOVÁ

partnerka advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

BARBARA SWACZYNOVÁ

advokátní koncipientka Havel, Holásek & Partners

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *