Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Veřejné zakázky nemusí být noční můrou ani pro malé obce

Štědrá nabídka evropských dotačních prostředků přinesla řadě malých a středně velkých municipalit potřebné peníze k realizaci dlouho odkládaných rozvojových projektů. Přes vysoký podíl dotací na celkových nákladech projektu si obce a města musí zajistit profinancování své spoluúčasti a kvůli vyplácení dotací »ex-post« i vlastní předfinancování dotace.

Kvůli této nutnosti profinancovat projekt, který je teprve až následně uhrazen z velké části dotačními prostředky, se nemálo obcí a měst ocitlo v situaci, kdy svoji finanční spoluúčast na dotovaném projektu (a někdy i předfinancování dotace) řeší formou úvěrových zdrojů.

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: VYHNĚTE SE ČASTÝM CHYBÁM

Jedním z nejčastějších typů veřejných zakázek, s nímž se malá a středně velká sídla set-kávají, je veřejná zakázka malého rozsahu. Ta se týká všech dodávek a služeb s předpokládanou hodnotou do 2 mil. Kč bez DPH.


Podle Komerční banky, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti, je v případě bankovního úvěru rozhodující předpokládaná cena za úvěr, tedy celková předpokládaná suma úroků a cen souvisejících s úvěrem. Rozhodující proto není objem vypůjčených peněžních prostředků.

Tento typ veřejných zakázek sice nemusí být zadáván podle postupů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách (ZVZ), avšak zadavatel je povinen dodržet základní zásady deklarované v § 6 ZVZ – zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Přínosem pro zadavatele je tak určitá volnost při stanovení postupu zakázky. I v tomto případě ovšem platí obecné doporučení pro zadavatele, a sice stanovit si základní pravidla interním předpisem, jímž se budou řídit všechny osoby jednající jeho jménem. Vždyť smyslem výběrového řízení je dosažení co nejvýhodnějších podmínek pro zadavatele hospodařícího s veřejnými prostředky.

Aby nedocházelo k diskriminaci některých dodavatelů a současně aby zadavatel mohl opravdu vybrat nejvýhodnější nabídku, měla by obec vyzvat k předložení nabídky více dodavatelů (peněžních ústavů), obvykle tři až pět. Zadavatel by však měl oslovit pouze ty dodavatele, kteří jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností schopni požadované plnění řádně a včas dodat. Proto je na místě požadovat ze strany zadavatele po dodavatelích splnění určitých, alespoň minimálních kvalifikačních předpokladů.

Kvalitu nabídek do značné míry ovlivní, nakolik jasně a srozumitelně výzva k podání nabídky formuluje požadavky na úvěr a zda poskytuje dostatečné informace pro přípravu nabídky.

Je-li pro zadavatele rozhodující nabídková cena (tedy cena za plnění veřejné zakázky), je vhodné přesně popsat model pro její výpočet tak, aby všichni dodavatelé mohli nabídkovou cenu kalkulovat stejným způsobem, a zadavatel tím měl usnadněno porovnání nabídek. Současně je důležité poskytnout dodavatelům přiměřenou lhůtu pro zpracování jejich nabídky, aby výsledek celé veřejné zakázky byl co nejlepší.

Po ukončení výběrového řízení by zadavatel neměl zapomenout zpracovat písemné rozhodnutí o nejvhodnější nabídce a tuto informaci sdělit všem osloveným dodavatelům spolu se stručným odůvodněním výběru.

Obecná doporučení jsou k dispozici například na portálu o veřejných zakázkách a koncesích (www.portal-vz.cz).

Na veřejné zakázky na financování je důležité hledět optikou finančních institucí, u nichž zadavatel poptává finanční prostředky. Například Komerční banka připravila doporučení, díky nimž mohou municipality předejít zbytečným zdržením zakázek v souvislosti se zpožděním čerpání úvěru na financování. Specialisté v KB mimo jiné ihned po obdržení výzvy ověřují, zda ze strany zadavatele omylem nedošlo k podhodnocení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, neboť překročení povoleného limitu 2 mil. Kč může mít pro zadavatele nepříznivé důsledky. Pro banku je velice důležité, aby předmět, obchodní podmínky a kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky byly dostatečně vymezeny, a byly tak dodrženy základní zásady, které stanovuje zákon o veřejných zakázkách.

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

Dalším rozšířeným typem veřejné zakázky je zakázka podlimitní, se kterou se setkává většina obcí a měst. Tyto zakázky již musí být zadávány v režimu ZVZ, ale zadavatelé mohou využít tzv. zjednodušené podlimitní řízení, které skutečně představuje nejjednodušší typ zadávacího řízení podle zákona. V našem případě se týká dodávek a služeb na financování projektů v hodnotě od 2 000 000 do 5 010 000 Kč bez DPH.

I v tomto případě platí pravidla, která municipality musí respektovat, aby předešly zbytečným problémům.

Jak upozorňuje Komerční banka, výzva k předkládání nabídek musí být písemná a musí oslovovat minimálně pět zájemců s tím, že by municipalita neměla opakovaně vyzývat stejný okruh dodavatelů, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. Součástí písemné výzvy by dále mimo jiné měly být i zadávací dokumentace nebo informace o tom, kde ji lze získat, údaje o hodnoticích kritériích, kvalifikační požadavky na dodavatele a lhůta a místo pro podání nabídek.

Výzva k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení je uveřejňována po dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele, uveřejněném na Informačním systému o veřejných zakázkách – ISVZ (http://www.isvz.cz/isvz/). Lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 15 dnů, z naléhavých objektivních důvodů je dovoleno ji zkrátit na 7 dnů. V případě, že zadavatel obdrží nabídku od dodavatele, který nebyl vyzván přímo písemnou výzvou, je zadavatel povinen ji přijmout a vyhodnotit spolu s ostatními nabídkami.

Při zadávání zakázek na financování v režimu zjednodušeného podlimitního řízení by municipality měly zohledňovat požadavky důležité pro banky. Také Komerční banka upozorňuje na nutnost pečlivého zkoumání předpokládané hodnoty veřejné zakázky, zvláště pak na to, aby nebyl překročen horní limit stanovený aktuál-ním prováděcím předpisem, v případě služeb na 5,01 mil. Kč.

Vyplatí se však dobře hlídat rovněž dolní hranici hodnoty veřejné zakázky. Jestliže by se totiž územní samosprávný celek rozhodl zahájit zjednodušené podlimitní řízení v případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota je nepochybně pod hranicí 2 mil. Kč, nemůže již dodatečně své původní rozhodnutí změnit a zahájené zadávací řízení už musí dokončit podle zákona o veřejných zakázkách.

Velkou pozornost je také nutné věnovat vymezení předmětu veřejné zakázky a obchodních podmínek. Jestliže nejsou dostatečně jasné, nemusí se zájemcům podařit – vzhledem k poměrně krátkým lhůtám ve zjednodušeném podlimitním řízení – nejasnosti odstranit dotazem u zadavatele, a zadavatel tak nakonec může přijít o nejvýhodnější nabídku.

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V KOSTCE

Pozornost by měly municipality věnovat také novele zákona o veřejných zakázkách, která vstoupí v účinnost od 1. dubna letošního roku.

Novela přináší celou řadu změn, ale v kontextu shora uvedeného je třeba zdůraznit zejména snížení zákonných limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – nový limit u dodávek a služeb bude 1 mil. Kč.

Nově budou muset zadavatelé v řadě případů počítat s určitým prodloužením zadávacího procesu, zejména v důsledku zrušení některých případů zkrácení lhůt a současně rozšíření povinnosti předběžného oznámení. Z tohoto hlediska je stále výhodné zjednodušené podlimitní řízení, které zadavatel nemusí předběžně oznamovat, i když na druhé straně bude zrušena možnost zkrátit lhůtu pro podání nabídek na 7 dnů z naléhavých objektivních důvodů.

Významnou změnou v případě zjednodušeného podlimitního řízení bude povinnost zadavatele zrušit řízení tehdy, pokud obdrží pouze jednu nabídku nebo jestliže mu zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka.

Podstatné změny čekají zadavatele v oblasti informačních povinností. Nově budou muset uveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky, a to i v případě veřejných zakázek malého rozsahu s cenou vyšší než 0,5 mil. Kč bez DPH, včetně případných změn a dodatků. Zveřejňovat budou muset také výši skutečně uhrazené ceny (kromě veřejných zakázek malého rozsahu a několika dalších výjimek).

Dosavadní povinnost vypracovat písemnou zprávu o každé nadlimitní veřejné zakázce se rozšíří také na podlimitní zakázky – tato zpráva bude muset být uveřejněna na profilu zadavatele. Zadavatelé si budou muset zvyknout také na to, že při otevírání obálek se přítomným uchazečům sdělí kromě ceny i další číselně vyjádřitelná hodnoticí kritéria.

Připravovaných změn v této oblasti přináší novela celou řadu. Komerční banka proto doporučuje všem zástupcům měst a obcí tuto oblast v příštích týdnech pečlivě sledovat.

 

Tento článek přináší rady a doporučení, jakým způsobem postupovat, aby výběrové řízení na financování projektu proběhlo hladce, municipalita obdržela co nejvyšší počet nabídek, a dosáhla tak co nejvýhodnějších úrokových a poplatkových nákladů. S ohledem na aktuálnost novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), přinášíme čtenářům také stručné shrnutí jejích nejvýznamnějších změn.

 

V Zašové na Vsetínsku se chystá výstavba Kulturního a informačního centra (viz obrázek). Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava. Úvěr na dofinancování projektu poskytla Komerční banka, a. s.

VIZUALIZACE: ARCHIV OBCE

 

Na veřejné zakázky na financování je důležité hledět i optikou finančních institucí. Pro banku je velice důležité, aby předmět, obchodní podmínky a kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky byly dostatečně vymezeny, a byly tak dodrženy základní zásady, které stanovuje zákon o veřejných zakázkách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *