01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Videa ze zastupitelstev: Začíná se blýskat na lepší časy?

Pod sílícím tlakem veřejnosti na transparentnost veřejné správy se do střetu stále častěji dostávají ochrana osobních údajů na straně jedné a na straně druhé pak právo každého občana být co možná nejvíce informován o dění na své radnici a v celé obci. Zvlášť markantně se tento rozpor projevuje u pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstev obcí.

Obec Psáry (okr. Praha-západ) v září 2011 na svém webu zveřejnila videozáznam ze zasedání zastupitelstva, který obsahoval některé osobní údaje ředitelky místní základní školy (mzdy a odměny, které jsou hrazeny z veřejných prostředků). Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) však za to obci uložil pokutu. V dubnu 2013 Městský soud v Praze rozhodnutí ÚOOÚ zrušil, mj. i poukazem na to, že osobní údaje ředitelky školy byly na zasedání zastupitelstva zveřejněny a následně zaznamenány prostřednictvím videozáznamu v souladu s účelem, pro který obec takové osobní údaje zpracovává. Totiž informovat veřejnost o struktuře veřejných výdajů, což zaručuje transparentnost a úplné informování veřejnosti o vynaložených veřejných výdajích (viz http://bit.ly/11tLTRQ).


JAKÝ VÝSLEDEK OBCÍM PŘINESE PROJEDNÁNÍ KASAČNÍ STÍŽNOSTI?

Uvedený rozsudek tak může pomoci rozptýlit obavy ještě mnoha obcí, které dosud váhají s pořizováním a zveřejňováním videonahrávek ze zasedání svých zastupitelstev v obavě, že by zejména zveřejněním osobních údajů třetích osob mohly překročit rámec zákona č. 106/1999 Sb., a dočkat se tak sankcí ze strany ÚOOÚ.

Úřad pro ochranu osobních údajů proti uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), neboť toto soudní rozhodnutí má podle ředitelky tiskového odboru a tiskové mluvčí ÚOOÚ PhDr. Hany Štěpánkové za nesrozumitelné a právně nesprávné. »Ve vztahu ke zveřejňování zápisů ze zastupitelstva obce dosavadní rozhodovací praxe ÚOOÚ byla opakovaně potvrzena správními soudy, a to jak v rozsudku Městského soudu v Praze, sp. zn. 9 Ca 261/2004 (viz rubriku Judikatura na www.uoou.cz), tak v rozsudku NSS, sp. zn. 8 As 22/2009,« konstatuje mluvčí.

Na konečný verdikt si tedy ještě musíme počkat. I když NSS, jak připomíná advokátka Mgr. Petra Bielinová, která obec Psáry u Městského soudu v Praze proti ÚOOÚ zastupovala (více viz box Kauza Psáry), už rozsudkem z 27. 5. 2011, sp. zn. 5 As 57/2010, jednoznačně stanovil, že »právo na ochranu osobních údajů není neomezené... Stanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje (tedy poskytnout údaje jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné.«

S ČÍM OPERUJE ÚOOÚ A CO DOPORUČUJE OBCÍM

Na otázky Moderní obce ke »kauze Psáry« s odvoláním na své stanovisko č. 2/2013 z letošního června ÚOOÚ ústy Hany Štěpánkové z něho připomíná zejména pasáž Pořízení záznamu pro informování veřejnosti. »Otázkou, se kterou se bude muset správce (obec) vypořádat prvotně, je právní titul pro zpracování osobních údajů. U zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob je tento právní titul obsažen v § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů, neboť lze předpokládat, že informace, které k těmto osobám zaznějí (stejně jako jejich samotná přítomnost) na zasedání zastupitelstva, mají přímou souvislost s jejich úřední činností. Proto v jejich případě není třeba získávat souhlas s pořízením a zveřejněním záznamu, ani není nutné jejich osobní údaje jakkoliv anonymizovat s výjimkou případů, kdy by se projednávané osobní údaje bezprostředně dotýkaly rovněž jejich osobního či rodinného života mimo veřejnou nebo úřední činnost,« praví se mj. v uvedeném stanovisku ÚOOÚ.

Pokud jde o osoby z řad veřejnosti, které se zúčastní zasedání zastupitelstva, stanovisko konstatuje, že z pohledu informačního účelu záznamu není třeba souhlas s jejich zaznamenáním, budou-li tito lidé na záznamu zachyceni přiměřeně, tedy např. jen krátkým záběrem do prostoru pro veřejnost apod. Naopak u občana, jenž jako host aktivně na zasedání vystoupí k některému z bodů, lze jeho osobní údaje související s vystoupením zpracovávat bez jeho souhlasu, neboť takové vystoupení je projevem jeho politického práva a aktivity, která již z povahy věci nemůže být anonymní. Podle stanoviska č. 2/2013 je však nutné rozlišovat příspěvek k diskusi na zastupitelstvu a vystoupení s konkrétní žádostí vůči obci, zejména v sociální oblasti (kdy bude třeba posuzovat situaci individuálně).

»Na základě výše uvedeného lze tedy doporučit, aby kamera byla umístěna tak, aby zaznamenávala prostor pro zastupitele a pro řečníky z řad veřejnosti. Neměla by ovšem nepřetržitě zabírat prostor pro veřejnost. Nejproblematičtější jsou osobní údaje třetích osob, které při jednání zastupitelstva zaznějí při projednávání jednotlivých bodů. Pro tyto případy se uplatní právní názor vyjádřený již ve stanovisku č. 2/2004, tedy že neomezené zveřejnění těchto osobních údajů, typicky prostřednictvím internetu, ze strany obce není možné a tyto osobní údaje je třeba před zveřejněním záznamu anonymizovat. Proto v případě pořízeného záznamu pouze v těchto případech bude obec povinna osobní údaje vhodným způsobem anonymizovat,« dovozuje se ve stanovisku ÚOOÚ.

Než bude kasační stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů vůči rozsudku Městského soudu v Praze rozhodnuta, Hana Štěpánková za Úřad pro ochranu osobních údajů obcím doporučuje, aby se dále přidržovaly stanoviska č. 2/2013.

V té souvislosti mluvčí upozorňuje zejména na tato pravidla pro obce v závěru stanoviska:

stanovit vždy účel takového zpracování osobních údajů;

splnit informační povinnost vůči přítomným osobám;

možnost zásahu do soukromí - a tedy otázku anonymizace, je třeba řešit shodně jako v případě písemných zápisů, tedy pouze u třetích osob, jejichž záležitosti jsou na zastupitelstvu projednávány. Není třeba anonymizovat ani členy zastupitelstva obce či jiné úřední osoby, ani osoby z řad veřejnosti, které aktivně na zastupitelstvu vystupují;

je třeba umožnit subjektům údajů právo na námitku proti zpracování osobních údajů a každou námitku individuálně posoudit, zda nedochází k nedůvodnému a nepřiměřenému zásahu do soukromí.

VIDEOZÁZNAMY KULTIVUJÍ PROJEVY ZASTUPITELŮ I PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Starosta Psár Milan Vácha rozsudek Městského soudu v Praze vítá. »Naši občané pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva přijali velmi dobře a chápou to jako projev otevřenosti. Domnívám se, že videozáznamy posilují zájem občanů o dění v obci, resp. tato videa, usnadňují přístup k informacím těm, kdo by se za normálních okolností na zastupitelstvo nevydali a ani by se neprobírali usneseními a zápisy na úřední desce,« říká starosta a dodává: »Kdo má zájem, jistě na zasedání zastupitelstva přijde sám a třeba se i aktivně zapojí do diskuse k některému konkrétnímu projednávanému bodu. Letos jsme v souvislosti s doporučením protikorupčního auditu, který u nás probíhá, zavedli další neméně důležité opatření: Všechny podklady pro jednání zastupitelstva, včetně posudků, důvodových zpráv atd., uveřejňujeme už před zasedáním zastupitelstva. Občané se tak mohou připravit stejně důkladně jako samotní zastupitelé. V kombinaci s videonahrávkami to vytváří velmi slušný základ chápání práce zastupitelstva a posiluje prvky občanské společnosti.«

Podle Milana Váchy pořizování videozáznamů jednoznačně kultivuje samotný projev zastupitelů i celkový průběh zasedání. Navíc se pro každého ze zastupitelů stává příležitostí, jak své názory a postoje prezentovat širšímu okruhu občanů.

Starosta však připouští i stinnou stránku věci. »Zastupitelé se vůbec nemusejí jakkoliv zapojovat do běžné práce pro obec a účastnit se pracovních porad. Plně jim postačí veškerou energii věnovat jen samotnému zasedání,« vyvětluje Milan Vácha. »Před kamerou si užijí svých pár minut pozornosti ze strany občanů s vědomím, že nahrávka bude ovlivňovat veřejné mínění víc než poctivá práce. Videonahrávka ani nikdy věrně neobsáhne atmosféru v zasedací místnosti. To si skutečně musí přijít občan "nasát" sám,« upozorňuje starosta.

Přesto Milan Vácha tvrdí: »Videonahrávky jsou jedním z důležitých kroků k otevřenému a transparentnímu řízení obce a přiblížení politického dění veřejnosti.«

ZÍSKAJÍ OBCE PRO POŘIZOVÁNÍ VIDEONAHRÁVEK VĚTŠÍ OPORU V LEGISLATIVĚ?

Protože v souladu se sílícím celospolečenským tlakem na co největší transparentnost veřejné správy stále více obcí začíná využívat videozáznamy ze zasedání svých zastupitelstev, nenastal také čas k novelizaci zákona o ochraně osobních údajů, zákona o obcích, případně další legislativy s touto oblastí související, která by tomuto požadavku veřejnosti vyšla více vstříc?

Hana Štěpánková za Úřad pro ochranu osobních údajů odpovídá: »Speciálním zákonem, jímž se řídí práce obecních zastupitelstev, je zákon o obcích. V tomto zákoně by mělo dojít k reflexi i ve vztahu k obecnému zákonu o ochraně osobních údajů. Novela zákona o obcích jistě vnese do celé záležitosti větší jasno. K novelizované podobě zákona o obcích se již ÚOOÚ vyjádřil z hlediska ochrany osobních údajů (soukromí) svými připomínkami v legislativním procesu. Kompetenčně příslušné k zákonu o obcích je však Ministerstvo vnitra.«

Starosta obce Psáry Milan Vácha je naprosto přesvědčen o nutnosti přispět k větší transparentnosti veřejné správy i pořizováním videozáznamů z jednání zastupitelstev obcí a této praxi zbytečně nebránit zkostnatělým přístupem k výkladu práva: »Nevidím žádný důvod, proč se ÚOOÚ dlouhodobě všemi možnými argumenty snaží nahrávání průběhu zasedání zastupitelstev obcí zakazovat. Výklad rozsudku Městského soudu je jasný a srozumitelný. Pokud jej potvrdí i Nejvyšší správní soud, tak věřím, že i u tak rigidního úřadu, jakým je Úřad pro ochranu osobních údajů, dojde k výkladovému posunu, a samosprávám v této praxi již nebude nic bránit. Stačí upravit jednací řád, zajistit adekvátní technické vybavení a začít nahrávat. Z dlouhodobého hlediska bych však zůstal opatrný v oblasti uveřejňování osobních údajů příjemců sociální pomoci.«

Starosta Psár Milan Vácha: Pořizování videonahrávek ze zasedání zastupitelstva obce považujeme za elementární právo občanů a dnes už je obtížné si představit, že bychom tyto nahrávky nepořizovali.

 

Kauza Psáry: Ochrana osobních údajů versus transparentnost samosprávy

V říjnu 2011 zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) správní řízení s obcí Psáry (okres Praha západ, 3500 obyvatel) pro podezření ze spáchání správního deliktu, kterého se měla obec dopustit zveřejněním videozáznamu ze zasedání zastupitelstva na svých webových stránkách (http://psary.cz/). Uvedený záznam obsahoval mj. osobní údaje ředitelky školy v rozsahu: jméno, příjmení, informace o vykonávané funkci ředitelky školy, výši její superhrubé mzdy za rok 2010 a údaj o výši odměny vyplacené za měsíc srpen 2010. Zveřejněním výše uvedených informací měla obec Psáry dle názoru ÚOOÚ porušit zákon na ochranu osobních údajů, když osobní údaje ředitelky školy zpracovala k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny.

ÚOOÚ obcím v minulosti opakovaně více či méně neformálním způsobem doporučoval nezveřejňovat na internetu žádné videozáznamy ze zasedání zastupitelstva, bez ohledu na jejich obsah. Takové pokyny sice neměly oporu v žádném zákoně a ÚOOÚ nebyl konzistentní v míře »zákazů«, nicméně zvolený postup byl velmi účinný. Řada obcí v obavě ze sankcí videozáznamy na webové stránky raději neumístila, popř. po upozornění ÚOOÚ záznamy ze strachu před postihem raději stáhla. Přitom právě zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva je jedním z mála způsobů, jak se občané mohou dozvědět, co se v jejich městě nebo obci děje. Ne každý se totiž může na jednání zastupitelstva dostavit osobně, protože ta se často konají v pracovní době občanů.

Obec Psáry nezpochybňuje, že videozáznam s výše uvedeným obsahem zveřejnila, avšak od počátku řízení se hájí tím, že tímto postupem nespáchala žádný správní delikt. Osobní údaje ředitelky školy obec shromáždila za účelem identifikace struktury veřejných výdajů, což zaručuje transparentní a úplné informování veřejnosti o vynaložených veřejných výdajích. Za tímto účelem a zároveň výhradně v mezích zákona o svobodném přístupu k informacím byly informace o příjmu ředitelky školy rovněž zveřejněny.

Na webových stránkách obce byly zveřejněny pouze takové osobní údaje, které v základních obrysech identifikovaly příjemce veřejných prostředků (ředitelku školy) ve smyslu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to pouze v rozsahu: jméno, příjmení, účel (odměna za výkon funkce ředitelky školy v roce 2010) a výše poskytnutého plnění (super hrubá mzda za rok 2010, mimořádná odměna za měsíc srpen 2010). Mzda a odměna ředitelky školy spadá do definice »veřejných prostředků« tak, jak ji stanoví zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neboť ZŠ a MŠ Psáry je příspěvkovou organizací zřízenou obcí Psáry a je financována z prostředků obce Psáry a ze státního rozpočtu ČR. Již z tohoto důvodu se na ředitelku školy vztahuje zákonná výjimka z ochrany před zveřejňováním osobních údajů.

K možnosti poskytovat veřejnosti v zákonem přesně vymezeném rozsahu i některé osobní údaje o příjemcích veřejných prostředků se v minulosti vyjádřil i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. května 2011, sp. zn. 5 As 57/2010, když jednoznačně stanovil, že »právo na ochranu osobních údajů není neomezené... Stanoví-li zákon o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytnout některé osobní údaje (tedy poskytnout údaje jinak chráněné zákonem o ochraně osobních údajů), jedná se o jejich poskytnutí podle práva, tj. o poskytnutí oprávněné.« Jde o průlomový rozsudek, který ÚOOÚ i nadále odmítá vzít na vědomí.

ÚOOÚ dále obci vytýká její aktivitu a transparentnost, tedy skutečnost, že informace o příjmu ředitelky školy obec zveřejnila na svém webu, ačkoli »se jí na to nikdo neptal«. ÚOOÚ jinými slovy tvrdí, že hraniční čára mezi tím, co lze a co nelze zveřejnit, záleží nikoli na obsahu informací (plat fyzické osoby v závislosti na tom, zda je příjemcem veřejných prostředků či nikoli, popř. v závislosti také na jejím postavení v hierarchii »státních« zaměstnanců, kdy ředitelka školy stojí v obci typu Psáry velmi vysoko), ale na způsobu zveřejnění dané informace (zápis ze zasedání zastupitelstva obce vytištěný a zamčený ve skříni na obecním úřadě, do kterého může občan pod dohledem úředníků chodit v jejich úředních hodinách eventuálně nahlížet ano - ale internet už nikoli). Pro takové rozlišení však ÚOOÚ nenachází žádné argumenty v platných zákonech.

Dle § 4 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím mohou být informace poskytovány nejen jako odpověď na individuální žádost o informaci, ale ve stejném rozsahu a za stejných podmínek i formou zveřejnění. Lze-li některé informace o příjemcích veřejných prostředků poskytnout na základě žádosti o informace, je možné je poskytnout i dobrovolným zveřejněním bez takové žádosti. Ve výše popsaném případě má přednost zájem na veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky před zájmem na ochraně osobních údajů u jednotlivých příjemců veřejných prostředků.

Pro úplnost je třeba dodat, že ÚOOÚ podal proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. 10 A 54/2012 kasační stížnost. Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti v červnu 2013 přerušil, neboť již v únoru 2013 byla rozšířenému senátu NSS předložena k posouzení právní otázka týkající se obdobné věci, tedy poskytování informací o výši odměny ředitele školy.

Citovaný rozsudek a další informace naleznete se souhlasem obce Psáry zveřejněné na webových stránkách Oživení, o.s. (http://www.bezkorupce.cz/ kauzy/), které obci Psáry v souvislosti s pokutou ze strany ÚOOÚ poskytlo finanční podporu a právní zastoupení advokátem.

Základní osobní údaje o osobě, které jsou poskytovány veřejné prostředky, mohou být veřejnosti poskytovány i přesto, že za jiných okolností jsou tytéž osobní údaje chráněny předpisy o ochraně osobních údajů.

Argumenty Městského soudu v Praze, sp. zn. 10 A 54/2012 (viz http://bit.ly/11tLTRQ:

Osobní údaje paní ředitelky byly poskytnuty v souladu s účelem, pro který obec osobní informace zpracovává (účelem je informovat veřejnost o struktuře veřejných výdajů, což zaručuje transparentní a úplné informování veřejnosti o vynaložených veřejných výdajích); ze strany obce byly navíc zveřejněny výhradně informace ve smyslu § 8b zákona č. 106/1999 Sb., tj. informace o příjemci veřejných prostředků.

Informace se poskytují na základě žádosti o informace nebo zveřejněním a to ve stejném rozsahu (lze-li na základě žádosti o informace poskytnout informace o platu hrazeného z veřejných prostředků, což bylo opakovaně judikováno NSS, lze stejné informace zveřejnit i bez takové žádosti).

Informovat veřejnost o jednání zastupitelstva videozáznamem je pro zachycení skutečného průběhu zasedání vhodnější než pouhý zápis ze zasedání zastupitelstva; navíc tento způsob zveřejnění informace (umístění videozáznamu na internet) je v obci Psáry obvyklý.

Právo nahlížet do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva má dle § 95 odst. 2 zákona o obcích každý, nikoli jen občan obce.

PETRA BIELINOVÁ
advokátka

 

Anketa

Když se občanům nezakrývají oči a nezacpávají uši...

1) Jak se u vás osvědčuje pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva a upravujete tyto záznamy před tím, než je zveřejníte?

2) Nemůže pořizování videozáznamů vést k tomu, že občané budou raději pasivně sledovat jejich prostřednictvím z domova práci zastupitelstva, než aby se osobně aktivně účastnili jeho veřejného zasedání?

Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky (okr. Třebíč)

1. Pořizování videozáznamů zajišťujeme od začátku současného volebního období. Dříve jsme několik let vysílali přímé přenosy na místním kanálu kabelové televize. Po přestěhování úřadu městyse to již technicky nebylo možné, proto jsme přistoupili k videozáznamům. Myslím si, že tato varianta zlepšuje informovanost veřejnosti víc než přímý přenos - občan si záznam může pustit kdykoliv podle svých časových možností. Natáčení videozáznamu pro nás zajišťuje Kraj Vysočina, který už dříve pořídil zařízení pro přenosy a záznamy zasedání krajského zastupitelstva a tuto službu nabízí i dalším městům a obcím. Na webu Internetové televize Kraje Vysočina jsou všechny natočené záznamy a na naše webové stránky si je již zveřejňujeme sami linkem. Záznam neupravujeme - ani omezováním informací, ani vysvětlujícími komentáři. Občan vidí vše tak, jak probíhalo při samotném zasedání. Jsem přesvědčen o tom, že veřejný zájem transparentnosti zasedání zastupitelstva jednoznačně převažuje nad ochranou osobních údajů, a s názory ÚOOÚ v tomto případě zásadně nesouhlasím. Jakékoliv úpravy pouze snižují průhlednost rozhodování, mohou vést k různým nepodloženým spekulacím - a samozřejmě i zvyšují náklady na pořízení záznamu. Přitom každý, kdo má zájem, může nahlédnout do zápisu ze zasedání na úřadu městyse, takže navíc jde o opatření zbytečné.

2. Naše dlouhodobá zkušenost je, že na zasedání zastupitelstva chodilo poměrně málo občanů i dříve, když se videozáznamy nepořizovaly. Většinou se účastní pouze lidé, kteří mají přímý vztah k některému konkrétnímu bodu jednání. Pokud se ovšem řeší podstatné věci, jako třeba územní plán, doprava apod., bývá účast velká vždy. Na druhé straně se snažíme občany zapojovat do rozhodování jinými způsoby, např. pravidelnými anketami, setkáváním zastupitelů s občany, pořádáním Fóra Zdravého městyse, aplikací Váš názor atd. Kdo má zájem a chce se aktivně zapojit, má v Okříškách řadu možností, a to jak pozitivně (nové nápady, pomoc při akcích, práce v komisích), tak kriticky (upozornění na nedostatky, nesouhlas s některými aktivitami).

Šárka Kapková starostka města Rychvald (okr. Karviná)

1. Videozáznamy pořizujeme od března 2011 a tato praxe se nám velmi osvědčila. Pomáhá totiž k větší transparentnosti a lepší kultivovanosti projevů některých zastupitelů i úředníků radnice. Videozáznamy pro nás pořizuje Česká regionální televize, která se zasedání účastní a zajišťuje pro ně technický servis. Hotový záznam nám pošle elektronicky i fyzicky (DVD) a ten umisťujeme na webu města v sekci Video. Žádné následné úpravy, střihy a komentáře neděláme, nanejvýš jen technického charakteru (pauzy). Všechny materiály promítané na zasedání zastupitelstva jsou ošetřeny tak, abychom neporušovali zákon o ochraně osobních údajů a toto riziko co nejvíce minimalizovali.

2. V Rychvaldě bývá účast občanů na zasedání zastupitelstva poměrně velká a její pokles jsme v souvislosti s videozáznamy nezaznamenali. Nicméně díky videozáznamům mají i ostatní občané možnost podívat se, byť se zpožděním, na průběh zasedání zastupitelstva a hodnotit práci svých volených zástupců i úředníků.

Mgr. Hana Moudrá starostka města Česká Lípa

1. První videozáznam z jednání zastupitelstva jsme pořídili v březnu 2011 a od té doby v této praxi pokračujeme. Chceme zasedání zastupitelstva ještě více přiblížit občanům, aby neměli k dispozici pouze strohý zápis, ale aby přímo viděli, jak jednání probíhá. Videozáznamy tento náš záměr plní. Před vchodem do zasedací místnosti zastupitelstva cedule všechny příchozí upozorňuje na to, že z jednání je pořizován záznam. Ten se ukládá do paměti kamery, která je v místnosti. Z ní pak záznam »vytáhnou« městští pracovníci IT. Ti s ním také dál pracují. Musí ho především zkomprimovat a převést do takového formátu, aby se mohl vyvěsit na web města. Pro lepší orientaci občanů je záznam rozstříhán podle jednání k jednotlivým bodům. Lidé si tak mohou záznam přehrát buď celý, nebo pouze jednání k bodu, jenž je zajímá. Rozstříhaný záznam ještě projde kontrolou, při níž se dbá na to, aby byly ze záznamu »vypípány« veškeré osobní údaje. Žádné další úpravy se u videozáznamu neprovádějí. Město je samozřejmě povinno se u každého svého jednání či rozhodnutí držet aktuálních platných právních norem a rozsudků soudů, které výklady jednotlivých zákonů mohou ovlivňovat. Tohoto se držíme i v případě pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města.

2. Na zasedání zastupitelstva vidíme víceméně stále stejné tváře. Projednávají-li se však záležitosti, které vzbuzují zvýšený zájem veřejnosti, sejde se víc lidí. Stovky občanů to však rozhodně nejsou. Pokud jde o počet kliků na videozáznam vyvěšený na webu, jsou to spíš jen jednotky, nanejvýš desítky. Nemyslím si tedy, že by videozáznam nějak významně ovlivňoval účast lidí na zasedání zastupitelstva města.

Karel Řehák starosta obce Patokryje, okr. Most

1. Videozáznamy pořizujeme od začátku volebního období a již několikrát jsme v nich sami vyhledávali, kdo co řekl či neřekl. Doma mám úplně obyčejnou kameru na SD karty, která neměla využití, tak ji před každým zasedáním našroubuji na malý stativ a postavím na stůl. Všechny další práce na zhotovení videozáznamu obstarávám já. Videa jsou zveřejňována jako »neveřejná« - ve většině případů jsem na nich zachycen pouze já a místostarosta, občas někdo ze zastupitelů. Naše videozáznamy tedy nejsou nikterak upravovány, je však z nich odstřihnuta část před zahájením a část po skončení, aby video začínalo uvítáním a končilo rozloučením. Rozhodně jsem proti úpravám, neboť občanům, kteří se dostaví na zasedání zastupitelstva, také nezacpáváme uši a nezakrýváme oči...

2. To si nemyslím - kdo má zájem, přijde. Počet hostů zasedání z řad veřejnosti se téměř nemění.

 

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down