Vodovody-Kanalizace 2013, výstava, již si nenechte ujít

Od 21. do 23. května se na výstavišti v Praze-Letňanech uskuteční už 19. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2013, která kromě představení trendů a novinek vystavujících firem přinese také aktuální oborové informace v doprovodném programu výstavy, který bude probíhat po celou dobu výstavy.

Výstavu tradičně pořádá Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), záštitu nad ní převzala ministerstva životního prostředí a zemědělství spolu s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR. Odborný program je rozdělen do tří okruhů:

vodní hospodářství;

odpady, nakládání s kaly;

čištění odpadních vod.

Problematice vodního hospodářství se bude věnovat první den výstavy (21. 5.). Garantem programu je Ministerstvo zemědělství (MZe), jež nabídne účastníkům semináře informace o podobě Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020 jak pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, tak pro další priority, jako je zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví se zaměřením na lepší hospodaření s vodou.


Ing. Jiří Duda, ředitel odboru vodovodů a kanalizací MZe, přiblíží navrhované legislativní změny dotýkající se oboru vodovodů a kanalizací, především aktuální návrh změn zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dalším důležitým tématem bude oblast plánování v oblasti vod. Zaznějí k tomu informace o plnění programů opatření přijatých plány povodí i o přípravě národních plánů povodí pro období let 2015-2020.

Hospodaření se srážkovou vodou se stává prvořadým tématem ve vztahu k plánovanému zachycování vod na našem území, ale i z pohledu předcházení havarijním stavům na kanalizaci v důsledku intenzivních lokálních srážkových spadů. Dr. Ing. Ivana Kabelková a Ing. David Stránský, Ph.D., ze Stavební fakulty ČVUT přiblíží navrženou metodiku a seznámí je s novou legislativou. Obecné principy a informace o transformaci ZVHS a správě drobných vodních toků sdělí zástupce s. p. Povodí Vltavy.

Tématu odpadů a problematice nakládání s kaly bude věnován druhý den odborného programu 22. 5. 2013. Pod garancí Ministerstva životního prostředí zaznějí informace o současné legislativě pro nakládání s kaly a jejím budoucím vývoji.

Ing. Zdeněk Špringar z MŽP se zaměří na podporu v rámci OPŽP a představí podmínky podpory, harmonogram výzev i úspěšně realizované projekty. Mimo aktuální podpory představí i výhled nového období EU na léta 2014-2020.

Ing. Dagmar Sirotková z Centra pro hospodaření s odpady VÚ vodohospodářského přiblíží kvalitu kalů z ČOV a jejich využívání. Ing. Veronika Jarolímová z ředitelství České inspekce životního prostředí poukáže na aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících s bioodpady.

Na problematiku čištění odpadních vod se zaměří doprovodný program 23. 5., jehož garanci převzala Asociace pro vodu (CZWA). Pozornost jistě přitáhnou témata Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod (Dr. Jan Bartáček z VŠCHT v Praze). Posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepší dostupné techniky v oblasti čištění průmyslových odpadních vod (Ing. Václav Hammer), Použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod (Ing. Milan Lánský, Ph.D.) či Faktory, které je třeba zohlednit při výběru vhodné ČOV (Ing. Karel Plotěný).

Další přednášky se budou věnovat např. zkoušení domovních ČOV i problematice jejich kontroly.

Více informací o odborném programu najdete na: www.vod-ka.cz.

 

MILOSLAVA MELOUNOVÁ
ředitelka SOVAK ČR

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *