Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Volné peníze lze zhodnotit také jinak než jen na běžných účtech

Municipality mohou dnes efektivně zhodnocovat své volné finanční prostředky různými způsoby. Volba záleží na preferencích, požadovaném výnosu i vztahu k riziku. I když ve svém počínání v této oblasti nejsou zákonem nijak výslovně omezeny, měly by dbát na to, aby svůj majetek využívaly účelně a hospodárně, v souladu se zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

Jednou ze základních cest, kterými mohou obce efektivně zhodnocovat své volné finanční prostředky, jsou známé spořicí účty a termínované vklady. Akceptuje-li obec vyšší riziko, může zvolit některou z investic do instrumentů finančního nebo komoditního trhu. I zde platí samozřejmě známé rčení, že »výnos není zadarmo«. Magický trojúhelník riziko-výnos-likvidita tak musí odpovědní představitelé municipalit důkladně zva- žovat, stejně jako to dělají při investici svých vlastních úspor.

Pro dočasné zhodnocení volných prostředků dnes municipality často využívají běžné účty. Smyslem běžného účtu je primárně zajištění platebního styku obce, zhodnocování volných peněz je až jeho druhotná funkce. Další volbou pro zhodnocení prostředků jsou různé typy spořicích účtů, které nabízejí výnos při dostatečné flexibilitě pro výběr prostředků, nebo termínované vklady.

Dále je možné využít termínované vklady s individuální úrokovou sazbou. Obec je v tomto případě v přímém spojení se specialistou na investiční bankovnictví. Telefonicky nebo e-mailem s ním domluví veškeré parametry obchodu, tedy zejména délku splatnosti a výši vkladu. Obec si může přizpůsobit splatnost termínovaného vkladu svým potřebám. Úrokové sazby vždy odrážejí aktuální tržní situaci.

Obdobným instrumentem je depozitní směnka, která ve srovnání s termínovým vkladem přináší vyšší výnos. Protože je depozitní směnka cenným papírem, nevztahuje se na ni pojištění primárních vkladů. Směnka je vystavena bankou a zůstává v její úschově. V termínu její splatnosti jsou obci uložené prostředky včetně úroku připsány automaticky na účet.

NABÍZEJÍ SE ROVNĚŽ MODERNÍ INSTRUMENTY

Mezi sofistikovanější podoby zhodnocování, které rozšiřují klasickou nabídku depozitních produktů a při splnění předem definovaných podmínek přináší vyšší výnos, patří například scoop depozitum od Komerční banky. Výsledný úrokový výnos této investice je vázán na vývoj kurzu dvou měn, např. EUR/CZK. Pokud se udrží kurz EUR/CZK v referenčním období mezi dolní a horní hranicí daného pásma, obec získá vyšší výnos ve srovnání s klasickým termínovaným vkladem.

Jinou variantou může být propojení zhod- nocování volných prostředků a ošetření kurzového rizika. Do této skupiny produktů patří například duální depozitum. Hodí se zejména pro obce, které mají příjmy z daní a dalších poplatků v českých korunách a současně splácí úvěr nebo jiný závazek v cizí měně. U tohoto produktu obec získá vyšší než standardní zhodnocení svých korunových vkladů a zároveň získává teoretickou možnost výhodnějšího nákupu cizí měny oproti aktuálnímu kurzu.

ŘEŠENÍ PRO NÁROČNÉ KLIENTY

Pro municipality s vyššími nároky v oblasti investic je atraktivní individuální správa majetku neboli asset management. O prostředky obce se v tomto případě stará individuální portfolio manažer, který pomůže při sestavení investičního portfolia podle konkrétních potřeb a preferencí dané municipality. V případě vyšší averze k riziku nastaví složení investičního portfolia ze státních nebo korporátních dluhopisů. I když lze obecně říci, že vyšší bezpečnosti lze docílit u státních dluhopisů, je třeba vždy řádně posuzovat riziko každého státu alespoň podle ratingu dané země uděleného některou z renomovaných ratingových agentur.

Výhodou investice do dluhopisů je fakt, že kupující zná v okamžiku nákupu výnos, který získá v případě, že bude držet dluhopis do doby splatnosti. V případě prodeje na sekundárním trhu investor podstupuje riziko tržního vývoje ceny. Může se tedy stát, že v době prodeje dluhopisu před jeho splatností bude cena nižší než v době nákupu.

Banky nabízejí také možnost zhodnotit volné prostředky formou investice do českých či zahraničních akcií. Ta je vhodná jen pro sofistikované investory, neboť se jedná o způsob poměrně rizikový (cena akcie může růst, ale i klesat). Odměnou za vyšší riziko je samozřejmě vyšší ziskový potenciál oproti konzervativním způsobům, jako jsou spořicí vklady nebo dluhopisy. Investice do akcií by měla u municipalit představovat přiměřenou část portfolia, které je z většiny tvořeno z instrumentů s fixním výnosem. Akcie mohou municipality kupovat přes některého z členů burzy. Důraz by měl být kladen při výběru konkrétní akcie především na fundamentálně stabilní tituly, které optimálně vyplácejí zajímavou dividendu. Ta v některých případech může představovat sama o sobě velmi zajímavý výnos, který převyšuje kupony z dluhopisů. Preferovány by měly být likvidní akcie, které lze v případě potřeby prodat bez výrazných dodatečných nákladů.

Stále ještě netradičním, i když v poslední době velmi oblíbeným způsobem ochrany a zhodnocení peněz, jsou investice do nákupu komodit. V této souvislosti se zastavme u nákupu investičního zlata. V Komerční bance lze takto investovat do nákupu 100 g a 1000 g slitků o ryzosti 999/1000 (24 karátů). Zlato je podle zkušených investorů ideální investicí k zachování hodnoty aktiv před možnou rostoucí inflací či v dobách zvýšené averze vůči riziku. Rovněž investiční zlato by však mělo v celkovém investičním portfoliu municipality mít spíše okrajové zastoupení a plnit tak diverzifikační úlohu. Samotný nákup zlata se uskutečňuje v eurech, investor proto musí počítat s existencí kurzového rizika.

Právní a daňové aspekty

Podle zákona o obcích a zákona o krajích by představitelé municipalit měli před uzavřením smlouvy o »zhodnocování volných finančních prostředků« s bankou požádat o souhlas svůj příslušný orgán, nevyhradí-li si toto rozhodnutí samo zastupitelstvo.

V souladu s rozpočtovým určením daní platí municipality daň z příjmu samy sobě – to tedy znamená, že daň z příjmu žádným způsobem nesnižuje realizované výnosy.

Sedmero rad pro správnou volbu investičního instrumentu

Rozdělte své peněžní prostředky na část potřebnou pro každodenní fungování a ostatní.

Rozmyslete si, na jak dlouho můžete volné peněžní prostředky investovat.

Zvažte, jak likvidní má být investiční produkt.

Mějte na paměti, že s výnosem roste riziko.

Vždy sledujte vstupní a výstupní poplatky.

Informujte se předem o poplatcích za předčasné splacení.

Nezapomínejte na to, že předem smluvně negarantované úrokové sazby se mohou v čase měnit.

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Teplicích nad Metují byla podpořena z Regionálního operačního programu Severovýchod, přičemž město na spolufinancování tohoto projektu čerpalo úvěr od Komerční banky.

FOTO: archiv města Teplice nad Metují

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *