Vrátí se kamiony o víkendech na silnice?

Mají se občané žijící v blízkosti nejen hlavních silničních průtahů obávat o další zhušťování dopravy? Budou se víkendoví výletníci opět prodírat mezi kamiony? Tyto otázky klade dnes vydaná tisková zpráva Svazu měst a obcí ČR, která reaguje na pozměňovací návrh, který byl podán poslancem Stanislavem Blahou k návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Špatnou zprávou pro obyvatele obcí, jimiž vede tranzitní kamionová doprava, ale i pro víkendové řidiče na těchto trasách přináší pozměňovací návrh poslance Stanislava Blahy (pozměňovací návrh uvádíme na závěr tohoto textu – pozn. redakce). Ten totiž podle tiskové zprávy SMO ČR navrhuje rozsáhlou výjimku z dnes platného omezení kamionové dopravy o víkendech. Kamiony nesmí na silnice v neděli a státní svátky odpoledne a večer, o prázdninách se pak zákaz rozšiřuje i na pátek odpoledne a sobotu dopoledne. Důvodem je jednak klid obyvatel obcí na těchto trasách alespoň ve stanovený čas a zároveň prevence zbytečným kolonám v exponovaných časech, kdy vyráží na silnice nejvíce osobních automobilů. Taková úprava je standardní ve všech evropských státech.

„Návrh pana poslance Blahy se Svazem konzultován nebyl, dozvídáme se o něm až nyní. Svaz měst a obcí se dlouhodobě zasazuje o snižování intenzity kamionové dopravy v obcích. Současná úprava slibuje obyvatelům tranzitních obcí klid alespoň v určených časech a termínech. K výjimkám z těchto limitů by se mělo přistupovat s velkou opatrností, aby se nezvyšovaly už tak místy velmi intenzivní negativní dopady na život v obcích,“ uvádí k návrhu předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

K zásadní změně zákona by nyní mohl vést poslanecký návrh, který navrhuje dosud velmi specifické výjimky z tohoto pravidla doplnit o výjimku u všech jízd s cílem na území České republiky, resp. od místa vykládky, je-li na území ČR. Návrh směřuje podle velmi stručné důvodové zprávy ke zlepšení pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel. Předkladatel se ale nijak nezabývá tím, jaký dopad bude mít výjimka na ostatní řidiče a obyvatele přilehlých obcí.

Návrh má podle Svazu měst a obcí bohužel velké šance na schválení. Ke schválení jej doporučil třeba Hospodářský výbor sněmovny. Svaz měst a obcí se dlouhodobě zasazuje o snižování intenzity kamionové dopravy v obcích. "Musíme proto také razantně odmítnout tento návrh, který by zásadně zhoršil životní podmínky obyvatel velké části obcí. Apelujeme na poslance, aby tento návrh nepodpořili," končí dnes vydaná tisková zpráva SMO ČR.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH POSLANCE STANISLAVA BLAHY KE SNĚMOVNÍMU TISKU 366

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 366), se uplatňuje následující pozměňovací návrh:

A. Bodové znění pozměňovacího návrhu

V čl. I se za dosavadní bod 33 vkládá nový bod, který zní:

„X. V § 43 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) jízdě do místa vykládky, je-li na území České republiky, a navazující jízdě bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla nebo provozovny dopravce.“

Následující body se přečíslují.

B. Platné znění zákona č. 361/2000 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

Změny obsažené v pozměňovacím návrhu jsou vyznačeny tučně (nově vkládaný text) a přeškrtnutým písmem (rušený text) v textu dotčených ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. Do textu zákona č. 361/2000 Sb. jsou zapracovány i změny obsažené v tisku č. 366 (bez vyznačení).

§ 43

Omezení jízdy některých vozidel

            (1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen "den pracovního klidu") v době od 13.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,

c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

            (2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům,2) potahovým vozidlům2) a ručním vozíkům2) o celkové šířce větší než 600 mm

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

            (3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,

d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů, Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů,

n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. ,

o) jízdě do místa vykládky, je-li na území České republiky, a navazující jízdě bez nákladu do místa bydliště řidiče nebo sídla nebo provozovny dopravce.

            (4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré nebo modré a červené barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.

            (5) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje ministerstvo. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.

(6) Ministerstvo může z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku nebo mimořádné události nebo odstraňování jejích následků stanovit výjimku ze zákazu podle odstavce 1 rovněž opatřením obecné povahy, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Návrh opatření obecné povahy se nezveřejňuje a připomínky ani námitky se k němu nepodávají. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. O vydání opatření obecné povahy ministerstvo neprodleně informuje policii.

             (7) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5.

C. Odůvodnění pozměňovacího návrhu

Přeprava zboží nákladními vozidly není na území České republiky v zákonem uvedených dnech (neděle a ostatní dny pracovního klidu, případně i pátek a sobota) a časech na dálnicích a silnicích I. tříd umožněna, nespadá-li daná přeprava pod některou ze zákonem uvedených výjimek (například přeprava zboží podléhajícího rychlé zkáze, přeprava zvířat atd.).

Řidiči nákladních vozidel musí v okamžiku, kdy nastane zákaz jízdy, zastavit a pokračovat v jízdě mohou až v okamžiku, kdy zákaz jízdy skončí. Důsledkem pak je, že řidiči musejí čerpat odpočinek na parkovištích nebo jiných místech vhodných k odstavení nákladních vozidel, nikoliv však v místě svého bydliště.

Návrh směřuje ke zlepšení pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel tím, že jim umožní i v době zákazu jízdy provést vykládku zboží na území České republiky a následně pak bez nákladu dojet do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce.

/tz, red/

Ilustrační foto: Rudolf Flachs*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down