Výbory zastupitelstva obce /2

Orgány obce, kterými jsou vedle komisí rady obce výbory zastupitelstva obce, upravuje zákon č. 128/ /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ VÝBORŮ Výbory zastupitelstva obce nemají žádnou rozhodovací pravomoc, neboť to nejsou orgány obce. Obecní zřízení...

Orgány obce, kterými jsou vedle komisí rady obce výbory zastupitelstva obce, upravuje zákon č. 128/ /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ VÝBORŮ

Výbory zastupitelstva obce nemají žádnou rozhodovací pravomoc, neboť to nejsou orgány obce. Obecní zřízení stanoví několik úkolů, které mají výbory plnit. Konkrétně se obecní zřízení v této souvislosti zmiňuje o úkolech finančního výboru a kontrolního výboru; v případě osadního výboru obecní zřízení hovoří o »oprávněních«.

Podle § 119 odst. 2 obecního zřízení finanční výbor:

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

V souladu s § 119 odst. 3 obecního zřízení kontrolní výbor:

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Provádí-li výbor zastupitelstva obce kontrolu, potom v souladu s § 119 odst. 4 obecního zřízení je povinen pořídit o provedené kontrole zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Podle § 119 odst. 5 obecního zřízení výbor předloží zápis (o provedené kontrole) zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

V případě osadního výboru obecní zřízení v § 121 stanoví jeho oprávnění, kterými jsou:

a) předkládání návrhů zastupitelstvu obce, radě obce a výborům týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,

b) vyjadřování se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,

c) vyjadřování se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

Dále lze zmínit specifické »oprávnění« výboru pro národnostní menšiny vyplývající z § 29 odst. 2 obecního zřízení. Podle tohoto ustanovení platí, že v obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny a pokud ten svým usnesením návrh doporučí.

DALŠÍ USTANOVENÍ OBECNÍHO ZŘÍZENÍ K VÝBORŮM

Podle § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení platí, že občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet mj. do usnesení výborů zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy.

V souladu s § 82 obecního zřízení má člen zastupitelstva obce při výkonu své funkce právo předkládat mj. i výborům návrhy na projednání, a dále má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, přičemž písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.

Ustanovení § 94 odst. 1 obecního zřízení zakládá právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce, přičemž tímto právem disponují mj. i výbory zastupitelstva.

Podle § 109 odst. 3 písm. a) bod 2 obecního zřízení pomáhá obecní úřad v oblasti samostatné působnosti výborům zastupitelstva obce v jejich činnosti. »Pomoc« obecního úřadu uvedeným orgánům spočívá ve vytvoření vhodných podmínek pro jejich zákonem přepokládanou činnost. Půjde tak např. o zajištění vhodných jednacích prostor, kancelářských a jiných obdobných potřeb. Obecní úřad může také »přidělit« své zaměstnance k těmto orgánům a ti tak budou zastávat »funkci« jakéhosi »stálého tajemníka« organizačně zajišťujícího chod výborů (pochopitelně zde nejde o žádné členství uvedených zaměstnanců obce v daných orgánech). V této souvislosti je vhodné doplnit, že výbory zastupitelstva nemohou obecnímu úřadu ukládat úkoly. Pokud výbory něco po obecním úřadu požadují, musejí se obrátit na zastupitelstvo, které může požadovaný úkol obecnímu úřadu uložit [viz § 109 odst. 3 písm. a) bod 1 obecního zřízení].

Mgr. JAN BŘEŇ

právník

Podle § 109 odst. 3 písm. a) bod 2 obecního zřízení pomáhá obecní úřad v oblasti samostatné působnosti výborům zastupitelstva obce v jejich činnosti. »Pomoc« obecního úřadu uvedeným orgánům spočívá ve vytvoření vhodných podmínek pro jejich zákonem přepokládanou činnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *