Vyhlášení záměru pronájmu pozemků obcí

Mám dotazy týkající se vyhlášení záměru pronájmu pozemků obcí. 1. Pokud by byl vyhlášen záměr pronájmu např. v únoru a následně v březnu bude vybrán nový nájemce, do kdy musí být podepsána nájemní smlouva? Myslím tím, za jak dlouho vzhledem k datu vyhlášení záměru? 2. Jak postupovat v situaci, kdy...

Mám dotazy týkající se vyhlášení záměru pronájmu pozemků obcí.

1. Pokud by byl vyhlášen záměr pronájmu např. v únoru a následně v březnu bude vybrán nový nájemce, do kdy musí být podepsána nájemní smlouva? Myslím tím, za jak dlouho vzhledem k datu vyhlášení záměru?


2. Jak postupovat v situaci, kdy bude vyhlášen záměr, nebude zde uvedena výše nájmu, z přihlášených zájemců bude radou jeden vybrán, ale ten nebude akceptovat výši obcí požadovaného nájmu, tj. nebude podepsána nájemní smlouva? Je pak nutné vyhlásit nový záměr?


3. A pokud uplyne doba sjednaného nájmu, může stávající nájemce v nájmu pokračovat, jak umožňuje občanský zákoník v § 676?

Podle § 39 zákona o obcích je obec povinna svůj záměr prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.

K dotazu č. 1: Zákon nestanoví žádnou maximální dobu, která může uplynout mezi sejmutím záměru z úřední desky, resp. rozhodnutím o právním úkonu v příslušném orgánu obce a podpisem vlastní smlouvy. Lze však doporučit, aby k podpisu smluv docházelo vždy v co možná nejkratším časovém úseku po schválení příslušného úkonu.

K dotazu č. 2: Pokud na základě zveřejněného záměru byl radou obce vybrán pouze jeden ze zájemců (a žádný náhradník pro případ, že by vybraný zájemce smlouvu neuzavřel) a tento ale následně obcí požadované podmínky (cenu) neakceptoval a nedošlo tak k uzavření smlouvy, je podle mého právního názoru třeba zopakovat celý proces, tzn. včetně nového vyhlášení záměru pronájmu.

K dotazu č. 3: § 676 občanského zákoníku v odst. 1 stanoví, že nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak a v odst. 2 pak, že užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně; nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.

Pokud nastane popisovaná situace, tedy že stávajícímu nájemci »vyprší« smlouvou daná doba nájmu, pak mám za to, že i v tomto případě je možné v nájmu pokračovat pouze za podmínky zveřejnění záměru ve smyslu § 39 zákona o obcích a rozhodnutí příslušného orgánu obce (rady obce). I zákonem předvídané pokračování v nájmu totiž vyžaduje určitou vůli obce jako pronajímatele pokračovat ve stávajícím vztahu, byť spočívající v neaktivitě/nejednání (nepodání návrhu na vyklizení nemovitosti). Faktické přivolení obce k pokračování v nájmu bez předchozího zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu obce by tak podle mého názoru bylo v rozporu se zákonem.

 

Mgr. PAVLA SAMKOVÁ
právnička

Komentáře ke článku 2

 • Jana Balgová

  Dobrý den,
  prosím o informaci týkající se zveřejnění záměru o pronájmu obecních pozemků. Chtěla bych vědět zda k vyvěšenému záměru musí být zveřejněny i mapy pozemků z katastru nemovitostí. Předpokládám, že na fyzické úřední desce je vyvěšen pouze záměr a mapky pozemků jsou vyvěšeny jenom na elektronické úřední desce.
  Máme k pronájmu kolem 80 pozemků a nedovedu si vyvěšování představit.
  Jana Balgová
  Obec Ladná

 • K.D.

  Dobrý den,

  prosím o informace týkající se zveřejnění záměru o pronájmu obecních pozemků. Jak dlouho se vyvěšují na úřední desce? Nabídky na pronájem je možné zasílat pouze po dobu, kdy je záměr vyvěšen nebo do doby projednání v zastupitelstvu obce? Je možné aby zastupitel obce podal dodatečnou nabídku přímo na jednání o daném pozemku?

  Dále jsem se chtěla zeptat – když je v usnesení zastupitelstva schválen záměr o pronájem obecního pozemku, je obec poté povinna tento záměr samostatně vyvěsit na úřední desku nebo je tato povinnost splněna už tím, že na webové stránky zveřejní samotné usnesení zastupitelstva? Jde o to, že na úřední desce jsou zveřejněny veškeré položky – i záměry samostatně a viditelně, kdežto na webových stránkách v sekci usnesení zastupitelstva je soubor, ve kterém jsou všechna usnesení z daného zasedání zastupitelstva a člověk si musí otevřít a prolistovat každým zasedáním zvlášť, aby zjistil, co se projednávalo…

  Děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *