Výkon správních činností, veřejná výzva

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků obsahuje zvláštní právní úpravu pro úředníky (včetně výběrového řízení), na které se vztahují zákonné zásady pro výběrové řízení. Koho tím máme rozumět? Územní samosprávný celek (ÚSC) má na rozdíl od ostatních zaměstnavatelů povinnost...

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků obsahuje zvláštní právní úpravu pro úředníky (včetně výběrového řízení), na které se vztahují zákonné zásady pro výběrové řízení. Koho tím máme rozumět? Územní samosprávný celek (ÚSC) má na rozdíl od ostatních zaměstnavatelů povinnost zveřejňovat volná místa. Co musí obsahovat taková veřejná výzva?

Úředníky se pro účely zákona číslo 312/2002 Sb. rozumí zaměstnanci, kteří se podílejí v uvedených územních orgánech na výkonu správních činností, tedy plní úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. Správní činností je zejména správní rozhodování, správní kontrola, dozor nebo dohled, příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti správních úřadů, příprava návrhů koncepcí a programů, vytváření a vedení informačních systémů ve veřejné správě, statistika, správa rozpočtu samosprávného celku, krizové řízení a plánování, ochrana utajovaných skutečností, zabezpečování obrany státu, poskytování darů a dotací, poskytování informací podle zvláštního právního předpisu, další činnosti vyplývající ze zvláštních zákonů a příprava a vypracování věcných podkladů k ostatním správním činnostem. K výkonu správních činností zařazuje zaměstnance, na základě definice správních činností a v souladu s druhem práce uvedeným v pracovní smlouvě vedoucí úřadu. Samosprávný celek může zavést vnitřním předpisem systemizaci pracovních míst, na kterých budou vykonávány správní činnosti.

U zaměstnanců, kteří jsou přijímáni do pracovního poměru k jiným zaměstnavatelům mimo ÚSC, povinnost zveřejňovat volná místa neexistuje.

Tímto postupem se naplňuje článek 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mají občané za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Veřejná výzva musí předcházet uzavření pracovní smlouvy se zájemcem o místo úředníka. Výjimka je pro pracovní poměr na dobu určitou, kterému veřejná výzva k přihlášení zájemců o místo úředníka nemusí předcházet.

Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu nejméně 15 dnů před dnem určeným pro podání přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem umožňujícím dálkový přístup, např. zveřejněním na internetové stránce obce, kraje nebo jiného územního samosprávného celku. Tím se umožní i ostatním zájemcům o práci ve veřejné správě, aby se mohli seznámit s volnými místy i mimo obec, v níž se zdržují.

Veřejná výzva např. obsahuje: název územního samosprávného celku, druh práce a místo výkonu práce, předpoklady pro výkon činnosti, výčet požadovaných dokladů, platovou třídu odpovídající druhu práce, lhůtu pro podání přihlášky, jiné požadavky územního celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat. Jiným požadavkem pro výkon sjednané práce může být např. znalost práce s výpočetní technikou, znalost cizích jazyků apod. V možném výčtu zvláštních požadavků zákon navazuje na § 52 písm. f) zákoníku práce v tom, že jiné požadavky pro vznik a trvání pracovního poměru musí odpovídat povaze činnosti, kterou bude budoucí úředník vykonávat.

Zájemce o práci úředníka musí podat k ÚSC písemnou přihlášku, která musí obsahovat např.: jméno, příjmení a titul zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti. K přihlášce musí připojit životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Do 15 dnů od uzavření smlouvy se zájemcem na základě veřejné výzvy nebo od rozhodnutí, že s žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva, vedoucí úřadu pořídí o posouzení a hodnocení zájemců zprávu. Jejím obsahem je přehled zájemců, seznam zájemců vyřazených, protože nesplňovali vyhlášené předpoklady a podmínky, stručný popis způsobu hodnocení zájemců a označení zájemce, s kterým byla uzavřena pracovní smlouva nebo sdělení, že s žádným ze zájemců pracovní smlouva nebyla uzavřena. Do této zprávy mohou nahlédnout všichni zájemci.

JUDr. LADISLAV JOUZA

právník

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *