Výnos ze sdílených daní obcím stoupá, ale jen velmi mírně

Od svého vzniku se systém sdílených daní neboli daní, jejichž výnos se rozděluje mezi stát, kraje a obce, několikrát měnil. To, co se dosud nezměnilo, je předmětem sdílených daní, kterými jsou daň z přidané hodnoty a obě daně z příjmů. Zásadní změna se uskutečnila v roce 2012 s platností od ledna 2013.

Kromě změn podílů státu, kraje a obcí a změn v rozdělení výnosu určeného pro obce, se měnily i některé parametry daní samotných. Nejvíce změn se týkalo sazby daně z přidané hodnoty.

Podívejme se proto, jak se vyvíjely výnosy sdílených daní v uplynulých sedmi letech, tedy v období let 2007-2013.

PRIM SI SE STÁLE SE ZVYŠUJÍCÍM NÁSKOKEM UDRŽUJE DPH

V rámci sdílených daní hraje důležitou roli daň z přidané hodnoty. V průměru tvořil její výnos polovinu objemu všech sdílených daní. Její podíl se postupně zvyšoval, a to ze 43 % v roce 2007 až na 54 % v roce 2013. Čtvrtinou se v průměru za minulé sedmileté období podílela daň z příjmu právnických osob (bez daně placené obcemi). Její podíl však naopak vykazoval pokles. Zatímco v počátečním roce tvořila 30 % celkového objemu sdílených daní, v roce 2013 to bylo již pouze 21 %.

Poměrně stabilní podíl měla v daném období daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Z celkového objemu sdílených daní na ni připadlo přibližně 22 %. Klesající trend zaznamenala i daň z daňových přiznání, a to navzdory rostoucímu počtu osob, které daňové přiznání k této dani podávají. Toto přiznání se týká jednak fyzických osob podnikatelů, jednak zaměstnanců, kteří z různých důvodů podávají daňové přiznání sami. V roce 2007 se na celkovém objemu sdílených daní podílela 3 %, v loňském roce to byla již jen necelá polovina procenta. Vyjádřeno objemem této daně: v roce 2007 činil 17 mld. Kč, v roce 2013 to bylo pouze 2,7 mld. Kč. Za tímto propadem je především rostoucí objem přeplatků na dani z příjmu fyzických osob odváděných formou individuálního daňového přiznání. Vůbec nejstabilnější podíl vykázala daň z příjmu fyzických osob srážková, a to 2 %, v každém roce.

OBDOBÍ KUMULATIVNÍHO ZÁPORNÉHO VÝNOSU DFO JE DELŠÍ

Termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmu fyzických osob připadá na konec března a konec června (pro přiznání podávané prostřednictvím daňového poradce). Ještě v letech 2007 a 2008 byl celkový výnos této daně každý měsíc kladný, i když s výrazným poklesem v měsících následujících po termínu pro odevzdání daňového přiznání. V roce 2010 byl její kumulativní výnos (tj. celkový výnos od počátku roku) záporný v dubnu a v květnu, což znamená, že obce v těchto dvou měsících nedostaly ani korunu. V roce 2011 bylo období kumulativního záporného výnosu mnohem delší a trvalo od dubna až do srpna, tedy pět měsíců. A stejná situace se opakovala i v následujících letech. Rozdíl mezi zaplacenou daní a nedoplatky na jedné straně a na straně druhé pak přeplatky, jež je nutno vrátit daňovým poplatníkům, má rostoucí tendenci. V roce 2007 činil 7 mld. Kč a v roce 2013 už téměř 10 mld. Kč. Výsledkem je, že od roku 2011 je objem výnosů této daně za první tři měsíce roku mnohem větší než objem za celý rok. Pro velké obce je tento zdroj příjmů možná zanedbatelný, patrně však nikoli pro menší sídla.

V rámci daně z příjmů právnických osob je situace obdobná, avšak počet měsíců s kumulativním záporným výnosem je mnohem menší a také objem přeplatků je vzhledem k celkovému objemu této daně mnohem menší.

VÝNOSY JAKO NA HOUPAČCE

A jak se výnos jednotlivých daní v období 2007-2013 vyvíjel? Celkový objem sdílených daní se zvyšoval v průměru o 1 % ročně. Ovšem roční změna byla v jednotlivých letech velmi rozdílná. Např. v roce 2009 se jejich objem meziročně snížil o 14 %. Snížil se výnos všech zde zmiňovaných daní, největší vliv měl pokles daně z příjmu právnických osob. Výrazný byl i pokles daně z příjmu fyzických osob z přiznání, ale ten vykazuje mnohem nižší objem.

V období 2010-2013 byl vývoj daňových výnosů příznivější. V průměru rostly o 3 % ročně, z toho nejdůležitější daň z přidané hodnoty o 5 % ročně, a to především zásluhou změn jejích sazeb v roce 2013. V tomto roce se její výnos meziročně zvýšil o 11 %. Zato výnos daně z příjmu právnických osob v minulém roce poklesl o 3 %, výnos daně ze závislé činnosti se nezměnil a v případě daně z daňových přiznání se výnos meziročně snížil o 18 %.

ZE SDÍLENÝCH DANÍ SI OBCE JEMNĚ POLEPŠILY, ALE TENČÍ SE DOTACE

A jak se měnily podíly státu, krajů a obcí na sdílených daních v období 2011-2013? V roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 se objem sdílených daní zvýšil o 3 %, resp. o 15,7 mld. Kč (viz tabulka). Na tomto přírůstku však participoval pouze státní rozpočet (+16,7 mld. Kč), zatímco kraje i obce získaly o 1,1 mld. Kč méně. V roce 2013 se objem sdílených daní meziročně zvýšil o 5 %, respektive o 28,3 mld. Kč. Tentokrát ve prospěch státního rozpočtu šla polovina tohoto přírůstku výnosu daní, obcím necelá polovina a na kraje připadla pouhá 2 %. Avšak pro kraje nejsou sdílené daně tak významným zdrojem rozpočtových příjmů jako pro obce. U krajů hrají prim dotace.

Údaje o tom, jak dopadly celkové příjmy obcí v roce 2013, tedy po změně rozpočtového určení daní, zatím nejsou k dispozici. Co lze dohledat, jsou údaje za první pololetí. Celkové příjmy obcí se k prvnímu pololetí 2013 meziročně zvýšily o 3,7 mld. Kč. Největší zásluhu na tom měl růst daňových příjmů (6,7 mld. Kč). Z ostatních příjmových položek vykázaly meziroční růst jen nedaňové příjmy (0,6 mld. Kč). Naopak objem dotací se o 2,4 mld. Kč meziročně snížil, a navíc k poklesu došlo již třetí období po sobě. O něco méně se meziročně snížily i příjmy obcí z prodeje majetku.

V rámci dotací se v prvním pololetí 2013 ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 nejvíce snížily dotace obcím ze státního rozpočtu, a to jak neinvestiční, tak investiční. K mírnému poklesu došlo i u dotací od krajů a od regionálních rad regionů soudržnosti. V důsledku snížení kapitálových dotací byl podíl kapitálových výdajů obcí na celkových výdajích v prvním pololetí roku 2013 nejnižší minimálně v posledních šesti letech. O tom, zda stát kompenzoval vyšší příjmy obcím v rámci sdílených daní poklesem zejména investičních dotací, se dozvíme až po zveřejnění údajů za rok 2013. Z údajů za pololetí se dá usuzovat, že tomu tak do určité míry bylo.

VĚRA KAMENÍČKOVÁ

CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Vývoj podílu na výnosu sdílených daní v období let 2011-2013 (v mld. Kč)

rok 2011 2012 2013 2012 vs. 2011 2013 vs. 2012
kraje 46,9 46,5 47,2 – 0,4 0,7
obce 115,2 114,5 127,7 – 0,7 13,2
státní rozpočet 364,8 381,5 395,9 16,7 14,4
sdílené daně celkem 526,9 542,5 570,8 15,7 28,3

ZDROJ: MF ČR, finanční správa; výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *